Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm chuồng nuôi đến chất lượng tinh của giống bò Brahman Australia nuôi tại Moncada

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM CHUỒNG NUÔI ĐẾN CHẤT
LƯỢNG TINH CỦA GIỐNG BÒ BRAHMAN AUSTRALIA NUÔI TẠI
MONCADA
Nguyễn Thị Thu Hòa, Lê Văn Thông, Mai Thị Hà, Hà Minh Tuân, Lê Bá Quế,
Phạm Văn Tiềm, Phùng Thế Hải, Nguyễn Hữu Sắc, Võ Thị Xuân Hoa
Trung tâm Giống Gia súc lớn TW
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm (Temperature Humidity Index -THI ) chuồng
nuôi đến một số chỉ tiêu sinh học tinh dịch (V, A, C, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình, VAC)
được nghiên cứu trên 15 bò Brahman Australia độ tuổi 24 - 42 tháng tại Moncada
trong thời gian từ tháng 1/2009 đến tháng 1/2011. Kết quả nghiên cứu cho thấy, THI
chuồng nuôi tại Moncada trong một năm có 08 tháng ở ngưỡng không gây stress nhiệt
(tháng 1, 2, 3, 4, 9, 10,11,12) và 04 tháng ở ngưỡng cảnh báo stress (tháng 5, 6, 7, 8).
Mức ảnh hưởng của THI chuồng nuôi đến từng chỉ tiêu sinh học tinh dịch nghiên cứu
là khác nhau, trong đó tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của các chỉ tiêu thể tích tinh dịch (V); hoạt
lực tinh trùng (A); nồng độ tinh trùng (C) và tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) có
mối tương quan nghịch chặt chẽ với hệ số tương quan lần lượt là -0,668; -0,861; 0,754 và -0,861. Trái ngược với các chỉ tiêu V, A, C và VAC, chỉ tiêu tỷ lệ tinh trùng
kỳ hình có mối tương quan thuận với THI (r=0,217).
1. Đặt vấn đề
Việc nghiên cứu tác động của nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi và chỉ số nhiệt ẩm của
môi trường nuôi ở mức độ khác nhau đều có tác động tới sinh trưởng và sinh sản của vật
nuôi. Các nhân tố này không bao giờ tác động riêng rẽ mà là ảnh hưởng một cách tổng hợp.
Nhiều năm trở lại đây, việc sử dụng khái niệm “mô hình sinh khí tượng”, cũng như tìm và
đưa vào sử dụng chỉ số nhiệt ẩm (Temperature humidity index –THI) và ảnh hưởng của nó
đến chỉ tiêu sinh lý và sức sản xuất của bò đã được quan tâm (Lê Văn Phước và cộng sự,
2007).
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước nhiệt đới nóng và ẩm độ cao, việc sử
dụng chỉ số nhiệt ẩm được coi là chỉ số cảnh báo stress nhiệt ở vật nuôi, giúp người chăn nuôi
có biện pháp chủ động phòng tránh các tác hại bất lợi của thời tiết trong chăn nuôi.
Ở Việt Nam, trong chăn nuôi bò nói chung, chăn nuôi bò lai hướng thịt hướng sữa
nói riêng đã có một số đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm đến chỉ tiêu sinh
lý của bò lai Sind, đến năng xuất chất lượng sữa của bò lai sữa F1, F2…. Tuy nhiên, trong
chăn nuôi bò đực giống ở nước ta, từ trước đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào xem
xét đánh giá về sự ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm đến sức sinh sản của bò đực. Vì vậy,
chúng tôi tiến...
NH HƯỞNG CA CH S NHIT M CHUNG NUÔI ĐẾN CHT
LƯỢNG TINH CA GING BÒ BRAHMAN AUSTRALIA NUÔI TI
MONCADA
Nguyn Th Thu Hòa, Lê Văn Thông, Mai Th Hà, Hà Minh Tuân, Lê Bá Quế,
Phm Văn Tim, Phùng Thế Hi, Nguyn Hu Sc, Võ Th Xuân Hoa
Trung tâm Ging Gia súc ln TW
TÓM TT
nh hưởng ca ch s nhit m (Temperature Humidity Index -THI ) chung
nuôi đến mt s ch tiêu sinh hc tinh dch (V, A, C, t l tinh trùng k hình, VAC)
được nghiên cu trên 15 Brahman Australia độ tui 24 - 42 tháng ti Moncada
trong thi gian t tháng 1/2009 đến tháng 1/2011. Kết qu nghiên cu cho thy, THI
chung nuôi ti Moncada trong mt năm có 08 tháng ngưỡng không gây stress nhit
(tháng 1, 2, 3, 4, 9, 10,11,12) 04 tháng ngưỡng cnh báo stress (tháng 5, 6, 7, 8).
Mc nh hưởng ca THI chung nuôi đến tng ch tiêu sinh hc tinh dch nghiên cu
khác nhau, trong đó t l đạt tiêu chun ca các ch tiêu th tích tinh dch (V); hot
lc tinh trùng (A); nng độ tinh trùng (C) tng s tinh trùng tiến thng (VAC)
mi tương quan nghch cht ch vi h s tương quan ln lượt -0,668; -0,861; -
0,754 -0,861. Trái ngược vi các ch tiêu V, A, C VAC, ch tiêu t l tinh trùng
k hình có mi tương quan thun vi THI (r=0,217).
1. Đặt vn đề
Vic nghiên cu tác động ca nhit độ, độ m chung nuôi và ch s nhit m ca
môi trường ni mc độ khác nhau đều tác động ti sinh trưởng và sinh sn ca vt
nuôi. Các nn t này kng bao gi tác động rng r mà nh hưởng mt cách tng hp.
Nhiu năm tr li đây, vic s dng khái nim “mô hình sinh khí tượng”, cũng như tìm và
đưa vào s dng ch s nhit m (Temperature humidity index THI) và nh hưởng ca nó
đến ch tiêu sinh lý sc sn xut ca đã được quan tâm (Lê Văn Phước và cng s,
2007).
nhiu quc gia trên thế gii, nht là các nước nhit đới nóng m độ cao, vic s
dng ch s nhit m được coi ch s cnh báo stress nhit vt nuôi, giúp người chăn nuôi
bin pháp ch động png tránh các tác hi bt li ca thi tiết trong chăn nuôi.
Vit Nam, trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi lai hướng tht hướng sa
nói riêng đã có mt s đề tài nghiên cu v nh hưởng ca ch s nhit m đến ch tiêu sinh
lý ca lai Sind, đến năng xut cht lượng sa ca bò lai sa F
1
, F
2
…. Tuy nhiên, trong
chăn nuôi đực ging nước ta, t trước đến nay chưa có nghiên cu khoa hc nào xem
xét đánh giá v s nh hưởng ca ch s nhit m đến sc sinh sn ca đực. Vì vy,
chúng tôi tiến hành nghiên cu đề tàinh hưởng ca ch s nhit m đến cht lượng
tinh ca ging bò Brahman Australia nuôi ti Moncada nhm đánh giá s thay đổi
v s lượng và cht lượng tinh dch ca đực ging Brahman Australia nuôi ti
Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm chuồng nuôi đến chất lượng tinh của giống bò Brahman Australia nuôi tại Moncada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm chuồng nuôi đến chất lượng tinh của giống bò Brahman Australia nuôi tại Moncada - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ảnh hưởng của chỉ số nhiệt ẩm chuồng nuôi đến chất lượng tinh của giống bò Brahman Australia nuôi tại Moncada 9 10 258