Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh Hưởng CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA)

Được đăng lên bởi Vandat1069
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 25 (2013): 247-254

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU
VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA)
Đỗ Thị Thanh Hương1 và Ngô Tú Trinh1
1

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 22/11/2012
Ngày chấp nhận: 22/03/2013
Title:
Effects of different salinities on
osmotic regulation and growth of
Snake head fish (Channa striata)
Từ khóa:
Cá lóc, áp suất thẩm thấu, độ
mặn, khả năng chịu shock
Keywords:
Channa striata, osmolality,
salinity, Shock resistance

ABSTRACT
This study aims to find suitable salinity for growth of snake head fish. The
fish (8-10 g/ind) were acclimated to different salinities (0, 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24‰) to evaluate the plasma osmotic and ionic regulation of the
fish during 21 days of the experiment. At the same time, the experiments
on the growth and survival of fish exposed to different salinities (0, 3, 9,
12, 15‰) was also conducted for 3 months. In addition, the tolerance of
fish with high salities (10, 20, 30, 40‰) was carried out. The results of
this study showed that the plasma osmolality levels and ion Na+, K+
concentrations of fish were relatively stable in the water enviroment of 012‰ salinities. At salinity level of 12‰, the plasma osmolality was
equivalent to environmental osmolality (323 mOsm/kg). In high salinities
of 15 - 24‰, osmolality levels and the ion of fish increases with the
increasing of salinity. The body weight and total length of fishes were
highest at 3‰ and lowest at 12‰. Fish can tolerance with changing
salinity from 0 to10‰. Shock resistance of fish was inversely adapted to
the increase of salinity.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này thực hiện nhằm tìm ra độ mặn thích hợp nhất cho sự tăng
trưởng của cá. Cá lóc có khối lượng 8-10 g/con được thuần ở các độ mặn
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24‰ để đánh giá khả năng điều hòa áp suất
thẩm thấu (ASTT) và ion trong huyết tương sau 21 ngày. Đồng thời, thí
nghiệm đánh giá khả năng tăng trưởng, tỉ lệ sống khi cá được nuôi ở các
độ mặn 0, 3, 9, 12, 15‰ sau 3 tháng nuôi. Ngoài ra, một thí nghiệm đánh
giá khả năng chịu sốc của cá ở các độ mặn 10, 20, 30, 40‰ cũng đã được
thực hiện. Kết quả thí nghiệm cho thấy ASTT và nồng độ các ion Na+, K+
của huyết tương tương đối ổn định từ 0-12‰. Ở độ mặn 12‰ ASTT máu
cá tương đương với ASTT môi trường (323 mOsm/kg). Ở độ mặn cao từ
15-24‰ thì ASTT và ion của cá tăng theo sự gia tăng của độ mặn. Cá lóc
tăng ...
Tp chí Khoa hc Trường Đại hc Cn Thơ Phn B: Nông nghip, Thy sn và Công ngh Sinh hc: 25 (2013): 247-254
247
NH HƯỞNG CA ĐỘ MN LÊN ĐIU HÒA ÁP SUT THM THU
VÀ TĂNG TRƯỞNG CA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA)
Đỗ Th Thanh Hương
1
và Ngô Tú Trinh
1
1
Khoa Thy sn, Trường Đại hc Cn Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhn: 22/11/2012
Ngày chp nhn: 22/03/2013
Title:
Effects of different salinities
on
osmotic regulation and growth o
f
Snake head fish (Channa striata)
T khóa:
Cá lóc, áp sut thm thu, độ
mn, kh năng chu shock
Keywords:
Channa striata, osmolality,
salinity, Shock resistance
ABSTRACT
This study aims to find suitable salinity for growth of snake head fish. The
fish (8-10 g/ind) were acclimated to different salinities (0, 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24‰) to evaluate the plasma osmotic and ionic regulation of the
fish during 21 days of the experiment. At the
s
ame time, the experiments
on the growth and survival of fish exposed to different
s
alinities (0, 3, 9,
12, 15‰) was also conducted for 3 months.
I
n addition, the tolerance o
f
fish with high salities (10, 20, 30, 40‰) was carried out. The results o
f
this study showed that the plasma osmolality levels and ion Na
+
, K
+
concentrations of fish were relatively stable in the water enviroment of 0-
12‰ salinities. At salinity level of 12‰, the plasma osmolality was
equivalent to environmental osmolality (323 mOsm/kg). In high
s
alinities
of 15 - 24‰, osmolality levels and the ion of fish increases with the
increasing of salinity. The body weight and total length of fishes were
highest at 3‰ and lowest at 12‰. Fish can tolerance with changing
salinity from 0 to10‰. Shock resistance of fish was inversely adapted to
the increase of salinity.
TÓM TT
Nghiên cu này thc hin nhm tìm ra độ mn thích hp nht cho s tăng
trưởng ca cá. Cá lóc có khi lượng 8-10 g/con được thun c độ mn
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24‰ để đánh giá kh năng điu hòa áp sut
thm thu (ASTT) và ion trong huyết tương sau 21 ngày. Đồng thi, thí
nghim đánh giá kh năng tăng trưởng, t l sng khi cá được nuôi các
độ mn 0, 3, 9, 12, 15‰ sau 3 tháng nuôi. Ngoài ra, mt thí nghim đánh
giá kh năng chu sc ca cá các độ mn 10, 20, 30, 40‰ cũng đã đưc
thc hin. Kết qu thí nghim cho thy ASTT và nng độ các ion Na
+
, K
+
ca huyết tương tương đối n định t 0-12‰. độ mn 12‰ ASTT máu
cá tương đương vi ASTT môi trường (323 mOsm/kg). độ mn cao t
15-24‰ thì ASTT và ion ca cá tăng theo s gia tăng ca độ mn. Cá lóc
tăng trưởng khi lượng và chiu dài cao nht nghim thc 3‰ và thp
nht 12. Cá có th chu được vi s thay đổi độ mn t 0 đến 10 ‰.
Kh năng chu sc ca cá t l nghch vi s gia tăng độ mn.
1 GII THIU
Nuôi trng thy sn là mt trong nhng
ngành kinh tế mũi nhn ca nước ta nói chung
đồng bng sông Cu Long (ĐBSCL) nói
riêng, góp phn ci thin đời sng cho người
dân, xóa đói gim nghèo, cung cp thc phm
Ảnh Hưởng CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh Hưởng CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) - Người đăng: Vandat1069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ảnh Hưởng CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) 9 10 175