Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh Hưởng của Độ Mặn lên Sinh Trưởng và tỉ lệ sống của Hàu rừng đước (Crassostrea sp.)

Được đăng lên bởi Vandat1069
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2012:23a 100-107

Trường Đại học Cần Thơ

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SINH TRƯỞNG
VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA HÀU RỪNG ĐƯỚC
(CRASSOSTREA SP.)
Ngô Thị Thu Thảo và Trần Tuấn Phong1

ABSTRACT
Effects of different salinities from 5-30‰ on the growth and survival rate of oyster
Crassostrea sp were investigated. Oysters were collected from mangrove forest, Ngoc
Hien district, Ca Mau province with shell length varied from 55 to 60mm and shell weight
from18 to 20g. Oysters were fed with diet consisting of Chaetoceros algae, dried algae
and yeast. After 120 days of cultured period, shell length growth rate of oysters were not
significantly different among treatments (p>0.05). However, weight gain of oyster in 5‰
treatment were lower than other treatments (p<0.05). Observation of Digestive Gland
Index illustrated that oysters could ingest feed at salinities varied from 10 to 25‰ as
well, out of this range the effective ingestion was low. Survival rate of oysters at salinity
of 10‰ (87,8%) and 15‰ (76,7%) were higher than others (p<0.05). Results showed
that oyster Crassostrea sp. in mangrove forest from Camau province could grow and
survive in salinities from 5 to 30‰, however they performed the best at salinity from
10 to 15‰.
Keywords: Salinity, mangrove forest, oyster Crassostrea
Title: Effect of different salinities on the growth and survival rate of oyster
(Crassostrea sp.)

TÓM TẮT
Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau (từ 5-30‰) đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Hàu
rừng đước Crassostrea sp đã được nghiên cứu. Hàu thí nghiệm được thu tại huyện Ngọc
Hiển, Cà Mau với chiều dài từ 55-60mm và khối lượng từ 18-20g. Thức ăn dùng trong thí
nghiệm bao gồm tảo Chaetoceros, Chlorella, tảo khô và men bánh mì. Sau 120 ngày
nuôi, tốc độ tăng trưởng chiều dài của Hàu ở các nghiệm thức không có sự khác biệt
(p>0,05). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng khối lượng của Hàu ở nghiệm thức 5‰ thấp hơn
và khác biệt so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Thu thập số liệu về chỉ số tuyến tiêu
hóa cho thấy Hàu tiêu hóa thức ăn tốt nhất ở độ mặn từ 10-25‰.Tỷ lệ sống của Hàu đạt
cao nhất ở độ mặn 10‰ (87,8%) sau đó là 15‰ (76,7%) và cao hơn khác nghiệm thức
khác (p<0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy Hàu rừng đước Crassostres sp. thu tại huyện
Ngọc Hiển, Cà Mau có khả năng sinh trưởng ở độ mặn 5-30‰, tốt nhất là từ 10-15‰.
Từ khóa: Độ mặn, rừng đước, hàu Crassostrea

1 GIỚI THIỆU
Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới, với đường bờ biển trải dài hơn 3.260 km
và được xem là nước có tiềm năng...
Tp chí Khoa hc 2012:23a 100-107 Trường Đại hc Cn Thơ
100
NH HƯỞNG CA ĐỘ MN LÊN SINH TRƯỞNG
VÀ T L SNG CA HÀU RNG ĐƯỚC
(CRASSOSTREA SP.)
Ngô Th Thu Tho và Trn Tun Phong
1
ABSTRACT
Effects of different salinities from 5-30‰ on the growth and survival rate of oyster
Crassostrea sp were investigated. Oysters were collected from mangrove forest, Ngoc
Hien district, Ca Mau province with shell length varied from 55 to 60mm and shell weight
from18 to 20g. Oysters were fed with diet consisting of Chaetoceros algae, dried algae
and yeast. After 120 days of cultured period, shell length growth rate of oysters were not
significantly different among treatments (p>0.05). However, weight gain of oyster in 5‰
treatment were lower than other treatments (p<0.05). Observation of Digestive Gland
Index illustrated that oysters could ingest feed at salinities varied from 10 to 25‰ as
well, out of this range the effective ingestion was low. Survival rate of oysters at salinity
of 10‰ (87,8%) and 15‰ (76,7%) were higher than others (p<0.05). Results showed
that oyster Crassostrea sp. in mangrove forest from Camau province could grow and
survive in salinities from 5 to 30‰, however they performed the best at salinity from
10 to 15‰.
Keywords: Salinity, mangrove forest, oyster Crassostrea
Title: Effect of different salinities on the growth and survival rate of oyster
(Crassostrea sp.)
TÓM TT
nh hưởng ca các độ mn khác nhau (t 5-30) đến sinh trưởng và t l sng ca Hàu
rng đước Crassostrea sp đã được nghiên cu. Hàu thí nghim được thu ti huyn Ngc
Hin, Cà Mau vi chiu dài t 55-60mm và khi lượng t 18-20g. Thc ăn dùng trong thí
nghim bao gm to Chaetoceros, Chlorella, to khô và men bánh mì. Sau 120 ngày
nuôi, tc độ tăng trưởng chiu dài ca Hàu các nghim thc không có s khác bit
(p>0,05). Tuy nhiên, tc độ t
ăng trưởng khi lượng ca Hàu nghim thc 5‰ thp hơn
và khác bit so vi các nghim thc còn li (p<0,05). Thu thp s liu v ch s tuyến tiêu
hóa cho thy Hàu tiêu hóa thc ăn tt nht độ mn t 10-25‰.T l sng ca Hàu đạt
cao nht độ mn 10 (87,8%) sau đó là 15‰ (76,7%) và cao hơn khác nghim thc
khác (p<0,05). Kết qu nghiên cu cho thy Hàu r
ng đước Crassostres sp. thu ti huyn
Ngc Hin, Cà Mau có kh năng sinh trưởng độ mn 5-30‰, tt nht là t 10-15‰.
T khóa: Độ mn, rng đước, hàu Crassostrea
1 GII THIU
Vit Nam nm trong khu vc nhit đới, vi đường b bin tri dài hơn 3.260 km
được xem là nước có tim năng ln v ngun li, phong phú v thành phn loài
thy sn. Hin nay động vt thân mm không ch được biết đến như là ngun thc
phm cung cp cho nhu cu ca con người mà còn được s dng cho nhiu mc
đích quan tr
ng khác như trong y dược, đồ trang sc, m ngh,… Hơn thế, chúng
còn đóng mt vai trò ci thin cht lượng nước vùng ven b, góp phn gii quyết
1
Khoa Thy sn, Trường Đại hc Cn Thơ
Ảnh Hưởng của Độ Mặn lên Sinh Trưởng và tỉ lệ sống của Hàu rừng đước (Crassostrea sp.) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh Hưởng của Độ Mặn lên Sinh Trưởng và tỉ lệ sống của Hàu rừng đước (Crassostrea sp.) - Người đăng: Vandat1069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ảnh Hưởng của Độ Mặn lên Sinh Trưởng và tỉ lệ sống của Hàu rừng đước (Crassostrea sp.) 9 10 301