Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của giống đến năng suất và chất lượng thịt của bò vỗ béo

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT
CỦA BÒ VỖ BÉO
Đinh Văn Tuyền, 1Văn Tiến Dũng, 1Nguyễn Tấn Vui, 2Đỗ Đức Lực
Viện Chăn nuôi; 1Đại học Tây Nguyên;
2
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tắt
Một thí nghiệm tiến hành trên 8 bò đực: 4 bò lai Sind và 4 bò lai ½ Red Angus (Lai Sind x Red Angus).
Bò được nuôi theo phương thức tập trung, bán chăn thả từ 6 tháng tuổi trong cùng điều kiện. Khi đạt 21 tháng tuổi
bò được đưa vào vỗ béo trong thời gian 3 tháng với khẩu phần như nhau, bao gồm hạt bông, bột sắn, urea, cỏ ghi nê
tươi, rơm, premix khoáng-vitamin (hàm lượng năng lượng trao đổi 10,5 MJ và protein thô 12,7% tính theo vật chất
khô). Khối lượng trung bình của bò Lai Sind và bò lai ½ Red Angus khi bắt đầu vỗ béo lần lượt là 273,8 và 379,0
kg/con. Yếu tố “Giống” có ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu năng suất thịt của bò vỗ béo. Trong cùng điều kiện
nuôi dưỡng, bò lai ½ Red Angus có tỷ lệ thịt xẻ và thịt tinh, tỷ lệ nội tạng, chiều dài thân thịt và diện tích mắt cơ
thăn cao hơn đáng kể so với bò lai Sind. Yếu tố giống cũng có ảnh hưởng đáng kể đến độ pH thịt thăn đo tại các thời
điểm 1h và 48h sau khi giết mổ. Tỷ lệ mất nước khi bảo quản và mất nước khi chế biến của thịt bò lai Sind có
khuynh hướng cao hơn so với thịt bò lai ½ Red Angus. Tuy nhiên các tỷ lệ này của thịt bò thuộc cả 2 nhóm giống
đều ở mức khá cao so với các giá trị được công bố trên các tạp chí quốc tế. Các chỉ tiêu chất lượng thịt khác như
màu sắc, độ dai và thành phần hóa học của thịt không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố giống.

1. Đặt vấn đề

Lai tạo giống giữa bò địa phương với bò chuyên thịt ngoại từ lâu đã được coi là hướng ưu
tiên nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thịt của đàn bò Việt Nam. Trong 5 thập
kỷ qua, nhiều công trình nghiên cứu lai tạo và vỗ béo bò thịt đã được triển khai trên phạm vi cả
nước, bắt đầu từ những năm 1960 – 1970 của thế kỷ trước với những nghiên cứu đầu tiên được
ghi nhận về khả năng sinh trưởng phát triển của đàn bò lai giữa cái địa phương và đực Red
Sindhy (Lê Viết Ly và cộng sự., 2002). Từ năm 1975 đã bắt đầu có công trình nghiên cứu lai tạo
giống giữa bò chuyên dụng thịt (Charolais, Santa Gertrudis, và Limousine) với bò lai Sind với
những kết quả ấn tượng về khả năng sinh trưởng, tỷ lệ thịt xẻ và thịt tinh của con lai chuyên thịt
trong đó con lai F1 Charolais x Lai Sind có thể đạt tỷ lệ thịt xẻ 52% và tỷ lệ thịt tinh 44%, cao
hơn đáng kể so với bò địa phương và bò lai Sind (Nguyễn Văn Thưởng và cộng sự., 1995).
Trong suốt những năm 1981-199...
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẾN NĂNG SUẤTCHẤT LƯỢNG THỊT
CỦA VỖ BÉO
Đinh Văn Tuyền,
1
Văn Tiến Dũng,
1
Nguyễn Tấn Vui,
2
Đỗ Đức Lực
Viện Chăn nuôi;
1
Đại học Tây Nguyên;
2
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Tóm tt
Một thí nghiệm
tiến hành trên 8 đực: 4 lai Sind 4 lai ½ Red Angus (Lai Sind x Red Angus).
được nuôi theo phương thức tập trung, bán chăn thả từ 6 tháng tuổi trong cùng điều kiện. Khi đạt 21 tháng tuổi
bò được đưa vào vỗ béo trong thời gian 3 tháng với khẩu phần như nhau, bao gồm hạt bông, bột sắn, urea, cỏ ghi
tươi, m, premix khoáng-vitamin (hàm lượng năng lượng trao đổi 10,5 MJ protein thô 12,7% tính theo vật chất
khô). Khối lượng trung nh của Lai Sind lai ½ Red Angus khi bắt đầu vỗ béo lần lượt 273,8 379,0
kg/con. Yếu tố “Giống” ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu năng suất thịt của vỗ béo. Trong ng điều kiện
nuôi dưỡng, lai ½ Red Angus tỷ lệ thịt xẻ thịt tinh, tỷ lệ nội tạng, chiều dài thân thịt diện tích mắt
thăn cao hơn đáng kể so với bò lai Sind. Yếu tố giống cũng có ảnh hưởng đáng kể đến độ pH thịt thăn đo tại các thời
điểm 1h 48h sau khi giết mổ. Tlệ mất nước khi bảo quản mất nước khi chế biến của thịt lai Sind
khuynh hướng cao hơn so với thịt bò lai ½ Red Angus. Tuy nhiên c tlệ này của thịt bò thuộc cả 2 nhóm giống
đều mức khá cao so với các giá trị được công bố trên các tạp chí quốc tế. Các chỉ tiêu chất lượng thịt khác như
màu sắc, độ dai và thành phần hóa học của thịt không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố giống.
1. Đặt vn đề
Lai tạo giống giữa bò địa phương với bò chuyên thịt ngoại từ lâu đã được coi là hướng ưu
tiên nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt của đàn Việt Nam. Trong 5 thập
kỷ qua, nhiều công trình nghiên cứu lai tạo vỗ béo thịt đã được triển khai trên phạm vi cả
nước, bắt đầu từ những năm 1960 1970 của thế ktrước với những nghiên cứu đầu tiên được
ghi nhận về khnăng sinh trưởng phát triển của đàn lai giữa cái địa phương đực Red
Sindhy (Lê Viết Ly và cộng sự., 2002). Từ năm 1975 đã bắt đầu có công trình nghiên cứu lai tạo
giống giữa chun dụng thịt (Charolais, Santa Gertrudis, Limousine) với lai Sind với
những kết quả ấn tượng về khả năng sinh trưởng, tỷ lệ thịt xẻ thịt tinh của con lai chuyên thịt
trong đó con lai F
1
Charolais x Lai Sind thđạt tỷ lthịt x52% tỷ lệ thịt tinh 44%, cao
hơn đáng kể so với địa phương lai Sind (Nguyễn Văn Thưởng cộng sự., 1995).
Trong suốt những năm 1981-1992 con lai giữa bò lai Sind và bò đực giống chuyên thịt
Charolais, Limousin, Simental, Hereford, Brahman đã được lai tạo nghiên cứu về khả năng
sinh trưởng, cho thịt trên địa bàn y Nguyên, Duyên hải Miền Trung Trung du Bắc B
(Nguyễn Thiện cộng sự., 1992). Gần đây hơn con lai giữa lai Sind với đực chuyên thịt
Brahman, Drought Master, Charolais đã được lai tạo nghiên cứu tại Vĩnh Phúc, Đăk Lăk,
Bình Định Bình Dương (Vũ Văn Nội đồng tác giả, 2001; Chí Cương đồng tác giả,
2007; Đinh Văn Cải và cộng sự., 2001; Phạm Văn Quyến, 2010).
Hầu hết các nghiên cứu lai tạo giống đều nội dung vỗ béo đáng giá năng suất
chất lượng thịt. Tuy nhiên việc đánh giá chất ợng thịt hầu như chỉ được tiến hành thông qua
phân tích thành phần hóa học chưa chú trọng đến các chỉ tiêu lý học nđộ pH, màu sắc, độ
Ảnh hưởng của giống đến năng suất và chất lượng thịt của bò vỗ béo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của giống đến năng suất và chất lượng thịt của bò vỗ béo - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ảnh hưởng của giống đến năng suất và chất lượng thịt của bò vỗ béo 9 10 83