Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của lá dâu dạng viên (MUP) bổ sung đến quá trình lên men và hệ vi sinh vật dạ cỏ ở bò

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA LÁ DÂU DẠNG VIÊN (MUP) BỔ SUNG ĐẾN QUÁ
TRÌNH LÊN MEN VÀ HỆ VI SINH VẬT DẠ CỎ Ở BÒ
Ngô Đình Tân, 1Vũ Chí Cương, 2M. Wanapat, S. Uriyapongson
1

Trung t©m Nghiªn cøu Bò và Đồng cỏ Ba Vì
Viện Chăn Nuôi; 2 Trường Đại học Khon Kaen Thái Lan
Tãm t¾t

Bột lá dâu dưới dạng viên (MUP) có thể sử dụng như là nguồn protein bổ sung
cho bò thịt tới 600 g/ngày. Kết quả tiết lộ sự tăng lên lượng thức ăn ăn vào, lượng
NH3-N, tổng số vi khuẩn đếm được, vi khuẩn amylolytic, proteolytic, cellulolytic và
vi khuẩn phân giải protein. Lương NH3-N duy trì trong dạ cỏ đã cung cấp cho vi
khuẩn dạ cỏ phát triển. Tuy nhiên, nhóm vi khuẩn methanogenic và cellulolytic (R.
flavefaciens, F. succinogenes and R. alus) không khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa
các thí nghiệm nhưng có số lượng cao nhất khi bổ sung 600 g MUP/con/ngày. Loài vi
khuẩn F. succinogenes là loài có ảnh hưởng nhất trong 3 loài vi khuẩn tiêu hóa xơ ở
điều kiện thí nghiệm này.
1. Đặt vấn đề
Dạ cỏ là một hệ sinh thái phức tạp, chứa ba nhóm vi sinh vật yếm khí hỗ trợ
lẫn nhau gồm: các loài vi khuẩn, protozoa và nấm. Ba nhóm vi sinh vật cùng với môi
trường dạ cỏ được tạo nên hệ sinh thái dạ cỏ, có tác dụng lên men xơ và tiêu hóa
thành phần ni tơ của thức ăn thô. (Itabashi, 2004). Làm tăng quá trình phân giải xơ
trong dạ cỏ bằng cách sử dụng chất bổ sung cho gia súc nhai lại ăn thức ăn thô chất
lượng thấp nhằm cung cấp đủ cho nhu cầu năng lượng cho các hoạt động lên men và
tổng hợp của vi khuẩn dạ cỏ là thực sự cần thiết (Khejornsart và Wanapat, 2010).
Nguồn protein thô là một loại dinh dưỡng đắt nhất trong khẩu phần và thường chia
làm hai phần protein phân giải trong dạ cỏ và protein chuyển qua dạ cỏ. Protein phân
giải trong dạ cỏ chủ yếu cung cấp cho vi khuẩn dạ cỏ. Nó không những làm tăng quá
trình lên men dạ cỏ mà còn đảm bảo đủ cho nhóm vi khuẩn tổng hợp protein phát
triển (Chumpawadee và cộng sự., 2006). Ni tơ phi protein được sử dụng toàn phần
(Hannah và cộng sự., 1991) hoặc một phần bổ sung protein cho nhu cầu protein của
gia súc nhai lại và một trong những phương pháp tăng nguồn protein từ vi khuẩn cung
cấp cho gia súc (Baumann và cộng sự., 2004).
Trên thế giới có nhiều phương pháp phân tích hệ vi sinh vật dạ cỏ như kỹ thuật
cuộn ống của Hungate, 1969; kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường yếm khí và
đếm của Theodorou và cộng sự., 1990. Và một trong những kỹ thuật đang được sử
dụng rộng dãi hiên nay là phương pháp sinh học phân tử và nhân bản AND hoặc
RNA (Ranjard và cộng sự., 2000). Về kỹ thuật đ...
NH HƯỞNG CA DÂU DNG VIÊN (MUP) B SUNG ĐẾN Q
TRÌNH LÊN MEN H VI SINH VT D C BÒ
NĐình Tân,
1
Vũ Chí Cương,
2
M. Wanapat, S. Uriyapongson
Trung t©m Nghiªn cøu Bò và Đồng c Ba
1
Vin Chăn Nuôi;
2
Trường Đại hc Khon Kaen Thái Lan
Tãm t¾t
Bt lá dâu dưới dng viên (MUP) có th s dng như là ngun protein b sung
cho tht ti 600 g/ngày. Kết qu tiết l s tăng n lượng thc ăn ăn vào, lượng
NH
3
-N, tng s vi khun đếm được, vi khun amylolytic, proteolytic, cellulolytic và
vi khun phân gii protein. Lương NH
3
-N duy trì trong d c đã cung cp cho vi
khun d c phát trin. Tuy nhiên, nhóm vi khun methanogenic và cellulolytic (R.
avefaciens, F. succinogenes and R. alus) không khác nhau ý nghĩa thng gia
các thí nghim nhưng s lượng cao nht khi b sung 600 g MUP/con/ngày. Loài vi
khun F. succinogenes loài nh hưởng nht trong 3 loài vi khun tiêu hóa xơ
điu kin thí nghim này.
1. Đặt vn đề
D c mt h sinh thái phc tp, cha ba nhóm vi sinh vt yếm khí h tr
ln nhau gm: các loài vi khun, protozoa nm. Ba nhóm vi sinh vt cùng vi môi
trường d c được to nên h sinh thái d c, c dng lên men xơ tiêu a
thành phn ni tơ ca thc ăn thô. (Itabashi, 2004). Làm tăng quá trình phân gii xơ
trong d c bng cách s dng cht b sung cho gia súc nhai li ăn thc ăn thô cht
lượng thp nhm cung cp đủ cho nhu cu năng lượng cho các hot động lên men và
tng hp ca vi khun d c thc s cn thiết (Khejornsart Wanapat, 2010).
Ngun protein thô là mt loi dinh dưỡng đắt nht trong khu phn thường chia
làm hai phn protein phân gii trong d c protein chuyn qua d c. Protein phân
gii trong d c ch yếu cung cp cho vi khun d c. Nó không nhng làm tăng quá
trình lên men d c mà còn đảm bo đủ cho nhóm vi khun tng hp protein phát
trin (Chumpawadee cng s., 2006). Ni tơ phi protein được s dng toàn phn
(Hannah cng s., 1991) hoc mt phn b sung protein cho nhu cu protein ca
gia súc nhai li mt trong nhng phương pháp tăng ngun protein t vi khun cung
cp cho gia súc (Baumann và cng s., 2004).
Trên thế gii có nhiu phương pháp phân tích h vi sinh vt d c như k thut
cun ng ca Hungate, 1969; k thut nuôi cy vi khun trong i trường yếm khí và
đếm ca Theodorou cng s., 1990. mt trong nhng k thut đang được s
dng rng dãi hiên nay phương pháp sinh hc phân t nhân bn AND hoc
RNA (Ranjard cng s., 2000). V k thut đin di gen biu hin mt trong
nhng k thut tt nht để nhn dng các qun th các loài vi sinh vt bi vì nó có th
Ảnh hưởng của lá dâu dạng viên (MUP) bổ sung đến quá trình lên men và hệ vi sinh vật dạ cỏ ở bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của lá dâu dạng viên (MUP) bổ sung đến quá trình lên men và hệ vi sinh vật dạ cỏ ở bò - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ảnh hưởng của lá dâu dạng viên (MUP) bổ sung đến quá trình lên men và hệ vi sinh vật dạ cỏ ở bò 9 10 597