Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của Bò vàng Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN XUÂN BẢ - Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của bò vàng....

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG THỨC ĂN TINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
THỊT CỦA BÒ VÀNG VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Bả1, Đinh Văn Dũng2, Nguyễn Hữu Văn1, Lê Đình Phùng1,
Lê Đức Ngoan1 và Vũ Chí Cương3
1

2

Trường Đại học Nông Lâm Huế
Trường Đại học Sư phạm Huế ; 3 Viện Chăn nuôi Quốc gia

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Xuân Bả, khoa Chăn nuôi Thú y, trường ĐHNL Huế
Tel: 054-3525439/ 0913411708; E-mail: bao.nguyenxuan@gmail.com

ABSTRACT
Effects of amount of concentrate supplement on live weight gain and meat quality
of Vietnamese yellow cattle
Corresponding: Nguyen Xuan Ba 1Hue College of Agriculture and Forestry, Hue University
2
Hue college of Pedagogy, Hue University 3 The National Institute of Animal Sciences
An experiment aiming at measuring possible effects of amount of concentrate supplemented on feed intake, live
weight gain, meat quantity and quality of Vietnamese Yellow cattle was undertaken. The experiment was
conducted on local cattle of 15-18 months old and 145.1 ± 9.8 kg live weight (n=24) in a randomized completeblock design with 04 treatments in 06 blocks. Treatment groups were 1.0; 1.4; 1.8 and 2.2% of live weigh for
concentrate DM based, a basal diet of native grass fed 5 kg/day and during the night time, rice straw was
provided ad libitum. The experiment lasted for 60 days. After the end of the experiment 12 cattle (3
cattle/treatment) were slaughtered to measure carcass characteristics and meat quality. Results showed that
increase amount of concentrate supplement from 1,0 to 2,2% of LW increased total dry matter intake 4.42 to
5.70 kg/animal/day (P=0,001), average daily gain from 506 to 1039 g/day (P=0,001) and reduced feed convertion
ratio (FCR) from 8.93 to 5.51 kg DM/kg live weight gain (P<0.05). Amount of concentrate supplement did not
affect dressing percentage (about 46.8 to 49.3%) and percentage of meat without born (about 34 to 35%)
(P>0,05), however it increased loin area from 54.6 to 60.1 cm2 (p<=0.05). Back fat thick and meat quality
characteristics were not effected by levels of concentrate in ration. The profit from cattle finishing can be increased
through better use of concentrate.
Key words: Concentrate, Feed convertion ratio, Live weight gain, Meat quality, Yellow Cattle

ĐĂT VẤN ĐỀ
Nâng cao năng suất và chất lượng thịt bò ở Việt Nam đang là vấn đề quan tâm lớn của
ngành chăn nuôi nước ta. Nhu cầu về thịt bò chất lượng cao đang tăng trong nhữ...
NGUYỄN XUÂN BẢ - Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của bò vàng....
37
ẢNH HƯỞNG CỦA NG THỨC ĂN TINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
THỊT CỦA BÒ VÀNG VIỆT NAM
Nguyễn Xuân B
1
, Đinh Văn Dũng
2
, Nguyễn Hữu Văn
1
, Đình Phùng
1
,
Đc Ngoan
1
và Vũ Chí Cương
3
1
Trưng Đại học Nông Lâm Huế
2
Trường Đại học phạm Huế ;
3
Viện Chăn nuôi Quốc gia
Địa chỉ liên lc: Nguyễn Xuân Bả, khoa Chăn ni Thú y, trường ĐHNL Huế
Tel: 054-3525439/ 0913411708; E-mail: bao.nguyenxuan@gmail.com
ABSTRACT
Effects of amount of concentrate supplement on live weight gain and meat quality
of Vietnamese yellow cattle
Corresponding: Nguyen Xuan Ba
1
Hue College of Agriculture and Forestry, Hue University
2
Hue college of Pedagogy, Hue University
3
The National Institute of Animal Sciences
An experiment aiming at measuring possible effects of amount of concentrate supplemented on feed intake, live
weight gain, meat quantity and quality of Vietnamese Yellow cattle was undertaken. The experiment was
conducted on local cattle of 15-18 months old and 145.1 ± 9.8 kg live weight (n=24) in a randomized complete-
block design with 04 treatments in 06 blocks. Treatment groups were 1.0; 1.4; 1.8 and 2.2% of live weigh for
concentrate DM based, a basal diet of native grass fed 5 kg/day and during the night time, rice straw was
provided ad libitum. The experiment lasted for 60 days. After the end of the experiment 12 cattle (3
cattle/treatment) were slaughtered to measure carcass characteristics and meat quality. Results showed that
increase amount of concentrate supplement from 1,0 to 2,2% of LW increased total dry matter intake 4.42 to
5.70 kg/animal/day (P=0,001), average daily gain from 506 to 1039 g/day (P=0,001) and reduced feed convertion
ratio (FCR) from 8.93 to 5.51 kg DM/kg live weight gain (P<0.05). Amount of concentrate supplement did not
affect dressing percentage (about 46.8 to 49.3%) and percentage of meat without born (about 34 to 35%)
(P>0,05), however it increased loin area from 54.6 to 60.1 cm
2
(p<=0.05). Back fat thick and meat quality
characteristics were not effected by levels of concentrate in ration. The profit from cattle finishing can be increased
through better use of concentrate.
Key words: Concentrate, Feed convertion ratio, Live weight gain, Meat quality, Yellow Cattle
ĐĂT VẤN ĐỀ
ng cao năng suất và chất ng thịt bò Việt Nam đang là vn đ quan tâm lớn của
ngành chăn nuôi nước ta. Nhu cầu về thịt bò chất lượng cao đang ng trong những năm gần
đây do đời sống của người dân tăng lên và ngành du lịch phát triển. Xu thế y đã tạo ra
mt hi lớn cho nông dân nước ta phát triển chăn nuôi thịt và nâng cao thu nhập của
họ. Trong nhng năm gần đây Chính ph ln nhng biện pp phát triển chăn nuôi bò
đạt được những tiến b nhất định vtốc đtăng đàn (6,3%/năm) sản lượng thịt bò
(tăng 8,8 %/năm). Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng năm 2008 đạt 226,7 ngàn tấn, ng gần
10% so vi năm 2007. Tuy vậy, lượng thịt bò chđạt 2,7 kg/người/năm (Tổng cục thống kê,
2009). Chăn nuôi bò thịt nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức ln là giá thành sản
phm cao, bò tăng trọng chm, ng suất và chất ợng thấp. Một trong những nguyên nhân
ca tình nh đó hệ thống nuôi dưỡng bò thịt vẫn còn mang tính tận dng, thức ăn (TA)
ch yếu dựa vào đồng c tự nhiên và ph phẩm giàu xơ. Một số nghiên cứu cho rằng bò cho
ăn thức ăn xơ thô cht lượng thấp đạt được tăng trng đáng k khi bổ sung thức ăn giàu
ng lượng (Hennessy và Murrison, 1982; Lee cs., 1987; Hennessy cs., 1995). các
trang tri chăn nuôi bò thịt hiện đại, khẩu phần ăn gia súc thường t lệ thức ăn tinh cao
nhm đạt tối đa về năng suất. Phương thức cho ăn hạn chế vi khẩu phần t lệ tinh cao
(80%) đã cho tc đng trọng tưởng bò thịt (Sip và Prichard, 1991). Sdụng thc ăn
Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của Bò vàng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của Bò vàng Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của Bò vàng Việt Nam 9 10 847