Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của mức bổ sung hạt bông trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa InVio và khả năng bài thải khí methane của bò sữa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BỔ SUNG HẠT BÔNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN
TỶ LỆ TIÊU HÓA IN-VIVO VÀ KHẢ NĂNG BÀI THẢI KHÍ METHANE
CỦA BÒ SỮA
Nguyễn Quốc Đạt, 1Đinh Văn Tuyền, 1Vũ Chí Cương
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao TBKT Chăn nuôi Tp. Hồ Chí Minh;
1
Viện Chăn Nuôi
TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi Viện Chăn nuôi trên 6 bò cái cạn sữa giống lai HF, được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm
2 con trong thiết kế dạng ô vuông La tinh. Thí nghiệm gồm 3 giai đoạn và 3 khẩu
phần (cơ sở, cơ sở+1,5 kg hạt bông, cơ sở+3,0 kg hạt bông) tương ứng với 3 nhóm bò
thí nghiệm.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêu hóa in-vivo chất khô của khẩu phần
tăng dần từ nghiệm thức 1 đến nghiệm thức 3, trong đó tỷ lệ tiêu hóa chất khô ở
nghiệm thức 1 là 63,8%; tỷ lệ tiêu hóa ở nghiệm thức 2 là 66,3% và ở nghiệm thức 3
là 71,8%. Giữa 3 nghiệm thức có sự sai khác về trị số tuyệt đối ở tỷ lệ tiêu hóa
protein, NDF và ADF nhưng không có sự sai khác khi so sánh thống kê (P>0,05).
Tính trung bình, trong 1 ngày đêm bò ở nghiệm thức 1 sản sinh 284,4 lít khí
mê tan; bò ở nghiệm thức 2 sản sinh 287,6 lít và bò ở nghiệm thức 3 sản sinh 280,8 lít
khí mê tan. Khi tính theo tỷ lệ khí mê tan sản sinh trên đơn vị chất khô và chất hữu cơ
ăn vào thì có sự sai khác đáng kể giữa 3 nghiệm thức (P<0,05). So với nghiệm thức 1
thì lượng khí mê tan sản sinh ở nghiệm thức 3 chỉ tương đương khoảng 68%, còn
nghiệm thức 2 bằng xấp xỉ 91 %. Kết quả thí nghiệm này cho thấy bổ sung hạt bông
có thể làm giảm đáng kể lượng khí mê tan sản sinh ở bò sữa khi mức bổ sung đạt 3
kg/con/ngày.
1. Đặt vấn đề
Mê tan là một trong 3 nguồn khí thải chính gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến
hiện tương ấm lên của trái đất. Chính vì vậy, trong nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác
động của hiệu ứng nhà kính từ vài thập kỷ qua, các nước ở châu Âu, Châu Đại Dương
và Bắc Mỹ đã tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu lượng khí
mê tan do gia súc nhai lại thải ra. Cho đến nay các hướng nghiên cứu chính bao gồm
cải tiến chất lượng đàn bò giống nhằm tăng năng suất/đầu con song song với giảm số
đầu con bằng cách loại thải những bò kém chất lượng, xây dựng khẩu phần ăn hợp lý
và bổ sung các chế phẩm ức chế vi sinh vật sản sinh khí mê tan. Theo Eckard và
Hegarty (2011) việc cải tiến chất lượng đàn bò giống có khả năng giảm đáng kể lượng
khí thải mê tan ở bò sữa. Trong giai đoạn 1988 – 1996 tổng đàn bò sữa ở Bang
Queensland của Australia giảm 11% nhưng năng suất sữa/bò tăng 38% và nhờ đó
lượng khí thải mê tan g...
NH HƯỞNG CA MC B SUNG HT BÔNG TRONG KHU PHN ĐẾN
T L TUA IN-VIVO KH NĂNG I THI KHÍ METHANE
CA BÒ SA
Nguyn Quc Đạt,
1
Đinh Văn Tuyn,
1
Vũ Chí Cương
Trung tâm Nghiên cuChuyn giao TBKT Chăn nuôi Tp. H CMinh;
1
Vin Chăn Nuôi
TÓM TT
Thí nghim được tiến hành ti Trung m Thc nghim Bo tn Vt nuôi -
Vin Chăn nuôi trên 6cái cn sa ging lai HF, được chia m 3 nhóm, mi nhóm
2 con trong thiết kế dng ô vuông La tinh. Thí nghim gm 3 giai đon 3 khu
phn (cơ s, cơ s+1,5 kg ht bông, cơ s+3,0 kg ht bông) tương ng vi 3 nhóm bò
thí nghim.
Kết qu nghiên cu cho thy t l tiêu hóa in-vivo cht khô ca khu phn
tăng dn t nghim thc 1 đến nghim thc 3, trong đó t l tiêu hóa cht khô
nghim thc 1 63,8%; t l tiêu hóa nghim thc 2 66,3% nghim thc 3
71,8%. Gia 3 nghim thc s sai khác v tr s tuyt đối t l tiêu a
protein, NDF ADF nhưng không có s sai khác khi so sánh thng kê (P>0,05).
Tính trung bình, trong 1 ngày đêm nghim thc 1 sn sinh 284,4 lít khí
tan; nghim thc 2 sn sinh 287,6 lít nghim thc 3 sn sinh 280,8 lít
khí tan. Khi tính theo t l khí mê tan sn sinh trên đơn v cht khô và cht hu cơ
ăn vào thì s sai khác đáng k gia 3 nghim thc (P<0,05). So vi nghim thc 1
thì lượng khí tan sn sinh nghim thc 3 ch tương đương khong 68%, n
nghim thc 2 bng xp x 91 %. Kết qu thí nghim này cho thy b sung ht bông
th làm gim đáng k lượng khí tan sn sinh sa khi mc b sung đạt 3
kg/con/ngày.
1. Đặt vn đề
tan mt trong 3 ngun khí thi chính gây hiu ng nhà kính dn đến
hin tương m lên ca ti đất. Chính vì vy, trong n lc chung nhm gim thiu tác
động ca hiu ng nhà kính t vài thp k qua, các nước châu Âu, Châu Đại Dương
Bc M đã tp trung nghiên cu các gii pháp k thut nhm gim thiu lượng khí
tan do gia súc nhai li thi ra. Cho đến nay các hướng nghiên cu chính bao gm
ci tiến cht lượng đàn ging nhm tăng năng sut/đầu con song song vi gim s
đầu con bng cách loi thi nhng kém cht lượng, xây dng khu phn ăn hp lý
b sung các chế phm c chế vi sinh vt sn sinh khí tan. Theo Eckard và
Hegarty (2011) vic ci tiến cht lượng đàn ging có kh năng gim đáng k lượng
khí thi tan sa. Trong giai đon 1988 1996 tng đàn sa Bang
Queensland ca Australia gim 11% nhưng năng sut sa/bò tăng 38% nh đó
lượng khí thi mê tan gim khong 6%.
Ảnh hưởng của mức bổ sung hạt bông trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa InVio và khả năng bài thải khí methane của bò sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của mức bổ sung hạt bông trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa InVio và khả năng bài thải khí methane của bò sữa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ảnh hưởng của mức bổ sung hạt bông trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa InVio và khả năng bài thải khí methane của bò sữa 9 10 183