Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của nguồn protein thực vật trog hỗn hợp thức ăn tinh đến thức ăn vào số lượng vi sinh vật dạ cỏ ở bò đang vắt sữa.pd

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN PROTEIN THỰC VẬT TRONG HỖN HỢP
THỨC ĂN TINH ĐẾN THỨC ĂN ĂN VÀO VÀ SỐ LƯỢNG VI SINH VẬT DẠ
CỎ Ở BÒ ĐANG VẮT SỮA
Dao Duc Bien, 1M. Wanapat, 1P. Pakdee & 1R. Lunsin
Viện Chăn Nuôi; 1Tropical Feed Resources Research and Development Center
(TROFREC),Department of Animal Science, Faculty of Agriculture,
Khon Kaen University, Khon Kaen, 4002, Thailand.
TÓM TẮT
Bốn bò lai (Holstein-Friesian and Thai native) đang trong giai đoạn vắt sữa
khối lượng (390 ± 10 kg), sản lượng sữa (10 ± 3kg/con/ngày) được phân ngẫu nhiên
theo thiết kế 4x4 Latin vuông để đánh giá ảnh hưởng của các nguồn protein thực vật
từ các bột lá Điền thanh (Sesbania rostrata), Keo dậu (Leucaena leucocephala), và
bột lá dâu (Morus alba) thay thế cho nguồn protein bột đậu tương trong hỗn hợp thức
ăn tinh đến lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa thức ăn, số lượng vi sinh vật dạ cỏ ở
bò đang cho sữa. Các công thức thí nghiệm như sau: Nghiệm thức T1-bột đậu tương
(SBM), Nghiệm thức T2-bột lá điền thanh (SLM), nghiệm thức T3-Keo dậu (LLM),
và nghiệm thức T4-bột lá dâu (MLM), thay thế bột đậu tương trong hỗn hợp thức ăn
tinh có (16% CP và 75 % TDN%, tương ứng). Rơm ủ urê (5%) được sử dụng là
nguồn thức ăn thô chính (8,2% CP). Tất cả các bò được nuôi nhốt riêng trong từng ô
chuồng, thí nghiệm được thực hiện trong bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 21
ngày, 14 ngày đầu tiên cho việc thích ứng, 7 ngày sau trong mỗi giai đoạn là để thu
thập mẫu, nước sạch, tảng đá liếm cho tự do. Kết quả cho thấy tổng lượng thức ăn ăn
vào DM khác nhau đáng kể giữa các nghiệm thức (P <0,05). Tỷ lệ tiêu hóa của DM,
OM và NDF biến đối khi nguồn đậu tương được thay thế bằng nguồn protein thực
vật, trong khi đó hệ số tiêu hóa của ADF không bị ảnh hưởng. Hàm lượng Nitơ, nhiệt
độ và pH dạ cỏ không có sự sai khác giữa các nghiệm thức (P> 0,05). Tuy nhiên, số
lượng vi sinh vật dạ cỏ được xác định bằng kỹ thuật nuôi cấy trong ống nghiệm cho
thấy tổng số vi khuẩn và nhóm vi khuẩn thủy phân protein (proteolytic) khác nhau
đáng kể giữa các nghiệm thức, trong khi nhóm thủy phân tinh bột (amylolitic) và
nhóm thủy phân xel-lu-lô (cellulolytic) tương tự nhau giữa các nghiệm thức (P<0,05).
Dựa trên những kết quả này, có thể thay thế bột đậu tương bằng nguồn bột lá điền
thanh, bột lá dâu trong hỗn hợp thức ăn tinh cho bò đang vắt sữa được nuôi trên nền
rơm xử lý urê (5%).
Từ khóa: Sesbania, Leuceana, Muberry, bột đậu tương, tỷ lệ tiêu hóa, vi sinh vật dạ
cỏ.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay, các hộ chăn nuôi bò sữa ở quy mô nông hộ n...
NH HƯỞNG CA NGUN PROTEIN THC VT TRONG HN HP
THC ĂN TINH ĐẾN THC ĂN ĂN O S LƯỢNG VI SINH VT D
C BÒ ĐANG VT SA
Dao Duc Bien,
1
M. Wanapat,
1
P. Pakdee &
1
R. Lunsin
Vin Chăn Nuôi; 1Tropical Feed Resources Research and Development Center
(TROFREC),Department of Animal Science, Faculty of Agriculture,
Khon Kaen University, Khon Kaen, 4002, Thailand.
TÓM TT
Bn lai (Holstein-Friesian and Thai native) đang trong giai đon vt sa
khi lượng (390 ± 10 kg), sn lượng sa (10 ± 3kg/con/ngày) được phân ngu nhiên
theo thiết kế 4x4 Latin vuông để đánh gnh hưởng ca các ngun protein thc vt
t các bt Đin thanh (Sesbania rostrata), Keo du (Leucaena leucocephala), và
bt lá dâu (Morus alba) thay thế cho ngun protein bt đậu tương trong hn hp thc
ăn tinh đến lượng thc ăn ăn vào, t l tiêu hóa thc ăn, s lượng vi sinh vt d c
đang cho sa. Các công thc thí nghim như sau: Nghim thc T1-bt đậu tương
(SBM), Nghim thc T2-bt đin thanh (SLM), nghim thc T3-Keo du (LLM),
nghim thc T4-bt dâu (MLM), thay thế bt đậu tương trong hn hp thc ăn
tinh (16% CP 75 % TDN%, tương ng). Rơm u (5%) được s dng là
ngun thc ăn thô chính (8,2% CP). Tt c các được nuôi nht riêng trong tng ô
chung, thí nghim được thc hin trong bn giai đon, mi giai đon o dài 21
ngày, 14 ngày đầu tiên cho vic thích ng, 7 ngày sau trong mi giai đon để thu
thp mu, nước sch, tng đá liếm cho t do. Kết qu cho thy tng lượng thc ăn ăn
vào DM khác nhau đáng k gia các nghim thc (P <0,05). T l tiêu hóa ca DM,
OM NDF biến đối khi ngun đậu tương được thay thế bng ngun protein thc
vt, trong khi đó h s tiêu hóa ca ADF không b nh hưởng. Hàm lượng Nitơ, nhit
độ pH d c không s sai khác gia các nghim thc (P> 0,05). Tuy nhiên, s
lượng vi sinh vt d c được xác định bng k thut nuôi cy trong ng nghim cho
thy tng s vi khun nhóm vi khun thy phân protein (proteolytic) khác nhau
đáng k gia các nghim thc, trong khi nhóm thy phân tinh bt (amylolitic) và
nhóm thy phân xel-lu-lô (cellulolytic) tương t nhau gia các nghim thc (P<0,05).
Da trên nhng kết qu này, th thay thế bt đậu tương bng ngun bt đin
thanh, bt dâu trong hn hp thc ăn tinh cho đang vt sa được nuôi trên nn
rơm xurê (5%).
T khóa: Sesbania, Leuceana, Muberry, bt đậu tương, t l tiêu hóa, vi sinh vt d
c.
1. Đặt vn đề
Hin nay, các h chăn nuôi sa quy nông h nh đang phi đối mt
vi mt s vn đề chính chi phí sn xut cao đặc bit là chi phí cho thc ăn tinh
Ảnh hưởng của nguồn protein thực vật trog hỗn hợp thức ăn tinh đến thức ăn vào số lượng vi sinh vật dạ cỏ ở bò đang vắt sữa.pd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của nguồn protein thực vật trog hỗn hợp thức ăn tinh đến thức ăn vào số lượng vi sinh vật dạ cỏ ở bò đang vắt sữa.pd - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ảnh hưởng của nguồn protein thực vật trog hỗn hợp thức ăn tinh đến thức ăn vào số lượng vi sinh vật dạ cỏ ở bò đang vắt sữa.pd 9 10 719