Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP

Được đăng lên bởi Vandat1069
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2012:21b 108-115

Trường Đại học Cần Thơ

ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG,
TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP
(CYPRINUS CARPIO)
Nguyễn Thúy Liễu1, Đỗ Thị Thanh Hương1, Nguyễn Thị Kim Hà1 và
Nguyễn Thanh Phương1

ABSTRACT
The effects of different dissolved oxygen concentrations on the growth, oxygen
consumption and oxygen threshold of common carp (Cyprinus carpio) was studied in
laboratory conditions. The growth study was conducted with 3 oxygen levels including
20%, 50% and 80% saturation; 40 fish (25,7±0,21 g initial weight) were stocked in each
of nine 1 m3-composite tanks (three replicates for each treatment); the oxygen levels were
auto-regulated by oxy guard system and the experiment lasted for 2 months. Oxygen
comsumption and oxygen threshold of common carp at 3 mentioned oxygen levels were
determined by two-taps flask method. Each treatment was repeated 6 times. The oxygen
saturation concentration was adjusted using YSI DO meter and nitrogen. Results of the
studies showed that a significantly higher growth rate and lower feed conversion ratio
(p<0,05) were found at 80% oxygen saturation treatment if conmpared to other two
treatments; thus fish reduced the growth rate in the hypoxia condition. The oxygen
consumption decreased from 388 mg/kg/hr. at 80% oxygen saturation to 212 mg/kg/hr. at
20% oxygen saturation. The oxygen threshold of the common carp also decreased in
hypoxia condition.
Keywords: Common carp, Cyprinus carpio, dissolved oxygen, growth
Title: The effects of dissolved oxygen concentrations on the growth, oxygen
consumption and oxygen threshold of common carp (Cyprinus carpio)

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan lên tăng trưởng, tiêu hao oxy và
ngưỡng oxy của cá chép (Cyprinus carpio) được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Thí
nghiệm về tăng trưởng được thực hiện ở 3 mức oxy bão hòa khác nhau là 20%, 50% và
80% trong 9 bể composit 1 m3 (3 lần lặp lại mỗi nghiệm thức); cỡ cá ban đầu 25,7±0,21
g/con; mật độ 40 cá/bể; và thời gian thí nghiệm là 2 tháng. Hàm lượng oxy hòa tan được
điều chỉnh tự động bằng hệ thống oxy Guard. Thí nghiệm tiêu hao oxy và ngưỡng oxy
được áp dụng phương pháp bình kín 2 vòi; thí nghiệm thực hiện ở 3 mức oxy bão hòa như
trên và mỗi nghiệm thức lặp lại 6 lần; hàm lượng oxy được điều chỉnh bằng máy đo oxy
YSI và bình khí nitơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở hàm lượng oxy 80% bão hòa thì tăng
trưởng của cá cao nhất (0,43 g/ngày), đồng thời hệ số FCR ở mức thấp nhất (2,2...
Tp chí Khoa hc 2012:21b 108-115 Trường Đại hc Cn Thơ
108
NH HƯỞNG CA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG,
TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CA CÁ CHÉP
(CYPRINUS CARPIO)
Nguyn Thúy Liu
1
, Đỗ Th Thanh Hương
1
, Nguyn Th Kim Hà
1
Nguyn Thanh Phương
1
ABSTRACT
The effects of different dissolved oxygen concentrations on the growth, oxygen
consumption and oxygen threshold of common carp (Cyprinus carpio) was studied in
laboratory conditions. The growth study was conducted with 3 oxygen levels including
20%, 50% and 80% saturation; 40 fish (25,7±0,21 g initial weight) were stocked in each
of nine 1 m
3
-composite tanks (three replicates for each treatment); the oxygen levels were
auto-regulated by oxy guard system and the experiment lasted for 2 months. Oxygen
comsumption and oxygen threshold of common carp at 3 mentioned oxygen levels were
determined by two-taps flask method. Each treatment was repeated 6 times. The oxygen
saturation concentration was adjusted using YSI DO meter and nitrogen. Results of the
studies showed that a significantly higher growth rate and lower feed conversion ratio
(p<0,05) were found at 80% oxygen saturation treatment if conmpared to other two
treatments; thus fish reduced the growth rate in the hypoxia condition. The oxygen
consumption decreased from 388 mg/kg/hr. at 80% oxygen saturation to 212 mg/kg/hr. at
20% oxygen saturation. The oxygen threshold of the common carp also decreased in
hypoxia condition.
Keywords: Common carp, Cyprinus carpio, dissolved oxygen, growth
Title: The effects of dissolved oxygen concentrations on the growth, oxygen
consumption and oxygen threshold of common carp (Cyprinus carpio)
TÓM TT
Nghiên cu nh hưởng ca hàm lượng oxy hòa tan lên tăng trưởng, tiêu hao oxy và
ngưỡng oxy ca cá chép (Cyprinus carpio) được thc hin trong phòng thí nghim. Thí
nghim v tăng trưởng được thc hin 3 mc oxy bão hòa khác nhau là 20%, 50% và
80% trong 9 b composit 1 m
3
(3 ln lp li mi nghim thc); c cá ban đầu 25,7±0,21
g/con; mt độ 40 cá/b; và thi gian thí nghim là 2 tháng. Hàm lượng oxy hòa tan được
điu chnh t động bng h thng oxy Guard. Thí nghim tiêu hao oxy và ngưỡng oxy
được áp dng phương pháp bình kín 2 vòi; thí nghim thc hin 3 mc oxy bão hòa như
trên và mi nghim thc lp li 6 ln; hàm lượng oxy được điu chnh bng máy đo oxy
YSI và bình khí nitơ. Kế
t qu nghiên cu cho thy hàm lượng oxy 80% bão hòa thì tăng
trưởng ca cá cao nht (0,43 g/ngày), đồng thi h s FCR mc thp nht (2,24) so vi
hai nghim thc còn li (p<0,05). Tiêu hao oxy gim t 388 mg/kg/gi xung 212
mg/kg/gi khi hàm lượng oxy gim t 80% xung 20% bão hòa. Ngưỡng oxy ca cá cũng
gim khi hàm lượng oxy gim.
T khóa: cá chép, Cyprinus carpio, oxy hòa tan, tăng trưởng
1
Khoa Thu sn, Trường Đại hc Cn Thơ
ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP - Người đăng: Vandat1069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP 9 10 350