Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo khảo sát cây ăn quả tại đà nẵng

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT CÂY ĂN QUẢ TRONG VƯỜN,
TRANG TRẠI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A PRELIMINARY STUDY OF FRUIT TREES IN GARDENS AND
FARMS IN DANANG CITY
Nguyễn Huy Bình
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hiện nay trên cả nước phong trào trồng cây ăn quả trong vườn và trang trại đang có xu
hướng phát triển mạnh vì vấn đề an toàn lương thực đã được đảm bảo. Tuy nhiên các chủ
trang trại còn nhiều lúng túng trong chọn cây trồng thích hợp đạt hiệu quả kinh tế cao cho trang
trại của mình. Khoảng 15 năm lại đây, thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình vườn,
trang trại, diện tích từ vài ha đến vài chục ha. Qua khảo sát chúng tôi thấy việc thâm canh cây
trồng ở các trang trại còn mang tính tự phát, nhất là cây ăn quả. Việc nghiên cứu, định hướng
phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trồng trong vườn và trang trại ở Đà Nẵng là một yêu
cầu cần thiết

ABSTRACT
At present, the movement of planting fruit trees in gardens and on farms is developing
throughout Vietnam as this can ensure food safety. However, farm owners still have problems in
choosing appropriate trees which can yield high economic output on their farms. In the past 15
years, new models of gardens and farms having an area of between two and twenty hectares
have been established in Danang City. This study shows that in these gardens and farms,
intensive farming of trees, especially fruit trees, is still spontaneous. Therefore, researching into
the orientation of developing fruit trees of high economic value is necessary for the gardens and
farms of Danang City.

1. Đặt vấn đề
Trái cây là một mặt hàng chiếm vị trí kinh tế đáng kể trong thu nhập sản phẩm
nông nghiệp. Trước hết, phải khẳng định: trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế lớn hơn
so với trồng nhiều cây khác. Một số công trình điều tra cho thấy thu nhập về cây ăn trái
gấp 2 - 4 lần so với lúa trên cùng một đơn vị diện tích. Hiện nay trên cả nước phong trào
trồng cây ăn quả trong vườn và trang trại đang có xu hướng phát triển mạnh vì vấn đề
an toàn lương thực đã được đảm bảo, thành phố Đà Nẵng hiện có nhiều vườn và trang
trại đã và đang hình thành, tuy nhiên các chủ trang trại còn nhiều lúng túng trong chọn
cây trồng thích hợp đạt hiệu quả kinh tế cao cho trang trại của mình. Việc trồng cây ăn
quả trong thời gian qua ở trang trại còn mang tính tự phát, chưa có tổng kết đánh giá
phân tích hiệu quả kinh tế. Khâu chọn giống cây ăn quả thích hợp cho các trang trại phù
hợp với đ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
17
BƯỚC ĐẦU KHO SÁT CÂY ĂN QU TRONG VƯỜN,
TRANG TRI THÀNH PH ĐÀ NNG
A PRELIMINARY STUDY OF FRUIT TREES IN GARDENS AND
FARMS IN DANANG CITY
Nguyn Huy Bình
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Hin nay trên c nước phong trào trng cây ăn qu trong vườn và trang tri đang có xu
hướng phát trin mnh vì vn đề an toàn lương thc đã được đảm bo. Tuy nhiên các ch
trang tri còn nhiu lúng túng trong chn cây trng thích hp đạt hiu qu kinh tế cao cho trang
tri ca mình. Khong 15 năm li đây, thành ph Đà Nng đã xut hin nhiu mô hình vườn,
trang tri, din tích t
vài ha đến vài chc ha. Qua kho sát chúng tôi thy vic thâm canh cây
trng các trang tri còn mang tính t phát, nht là cây ăn qu. Vic nghiên cu, định hướng
phát trin cây ăn qu có giá tr kinh tế cao trng trong vườn và trang tri Đà Nng là mt yêu
cu cn thiết
ABSTRACT
At present, the movement of planting fruit trees in gardens and on farms is developing
throughout Vietnam as this can ensure food safety. However, farm owners still have problems in
choosing appropriate trees which can yield high economic output on their farms. In the past 15
years, new models of gardens and farms having an area of between two and twenty hectares
have been established in Danang City. This study shows that in these gardens and farms,
intensive farming of trees, especially fruit trees, is still spontaneous. Therefore, researching into
the orientation of developing fruit trees of high economic value is necessary for the gardens and
farms of Danang City.
1. Đặt vn đề
Trái cây là mt mt hàng chiếm v trí kinh tế đáng k trong thu nhp sn phm
nông nghip. Trước hết, phi khng định: trng cây ăn qu có hiu qu kinh tế ln hơn
so vi trng nhiu cây khác. Mt s công trình điu tra cho thy thu nhp v cây ăn trái
gp 2 - 4 ln so vi lúa trên cùng mt đơn v din tích. Hin nay trên c nước phong trào
trng cây ăn qu trong vườn và trang tri đang có xu hướng phát trin mnh vì vn đề
an toàn lương thc đã được đảm bo, thành ph Đà Nng hin có nhiu vườn và trang
tri đã và đang hình thành, tuy nhiên các ch trang tri còn nhiu lúng túng trong chn
cây trng thích hp đạt hiu qu kinh tế cao cho trang tri ca mình. Vic trng cây ăn
qu trong thi gian qua trang tri còn mang tính t phát, chưa có tng kết đánh giá
phân tích hiu qu kinh tế. Khâu chn ging cây ăn qu thích hp cho các trang tri phù
hp vi điu kin tiu khí hu chưa được nghiên cu. Vic nghiên cu, định hướng phát
Bài báo khảo sát cây ăn quả tại đà nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo khảo sát cây ăn quả tại đà nẵng - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài báo khảo sát cây ăn quả tại đà nẵng 9 10 486