Ktl-icon-tai-lieu

bài báo khoa học Tuyến trùng hại hồ tiêu

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4409 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 67, 2011
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ MẬT SỐ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI
TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
Trần Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Nguyễn Tăng Tôn, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

TÓM TẮT
Cây hồ tiêu hiện nay đang bị bệnh vàng lá gây hại, một trong những nguyên nhân gây
bệnh là do tuyến trùng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về thành phần và mật số tuyến trùng gây
hại còn hạn chế và biện pháp phòng trừ bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả nghiên cứu ở
rễ và đất trồng hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị xác định được 12 giống tuyến trùng. Tuyến trùng
Meloidogyne sp. rất phổ biến, tuyến trùng Pratylenchus sp. và Tylenchus sp. phổ biến, còn 9
giống tuyến trùng khác là ít phổ biến. Mật số tuyến trùng ký sinh thực vật và mật số tuyến trùng
Meloidogyne sp. trong đất và rễ cao nhất ở tháng 2 bởi đây là thời điểm mùa mưa thích hợp cho
tuyến trùng di chuyển, tìm kiếm thức ăn và sinh sản. Sau đó, tháng 10 và tháng 5 mật số tuyến
trùng giảm đáng kể. Phương trình hồi quy tương quan giữa số nốt sưng ở rễ và mật số tuyến
trùng Meloidogyne sp. trong rễ vào tháng 2 là y = 0,23x + 10,48 với hệ số tương quan R2 =
0,82 và tháng 5 là y = 1,38x + 7,77 với hệ số tương quan R2 = 0,75 và tháng 10 là y=1,3x +
1,50 với hệ số tương quan R2= 0,83.
Từ khoá: Bệnh vàng lá, hồ tiêu, phương trình hồi quy, tuyến trùng, tuyến trùng ký sinh
thực vật.

1. Đặt vấn đề
Hồ tiêu (Piper nigrum L.) là cây công nghiệp dài ngày, có giá trị kinh tế, được
trồng ở nhiều nơi và có giá trị xuất khẩu cao trên thế giới. Hiện nay, cả nước có khoảng
50.000 ha trồng hồ tiêu, và được trồng nhiều ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng
Nai, Gia Lai, Đắc Lắc, Quảng Trị và Phú Quốc. Từ năm 2005 đến nay, ngành hồ tiêu đã
có những bước tiến vượt bậc, từ xuất khẩu 96.000 tấn năm 2005 với giá trị xuất khẩu
1.100 USD/tấn đến năm 2007 đã xuất khẩu 82.900 tấn với giá trị xuất khẩu 3.300
USD/tấn, chiếm trên 50% lượng xuất khẩu hồ tiêu của thế giới [8]. Tuy nhiên, sản xuất
hồ tiêu bị tổn thất đáng kể do cây hồ tiêu bị bệnh vàng lá, rễ có nhiều nốt sưng, lá
vàng, cây khô chết dần mà một trong những nguyên nhân gây bệnh là do tuyến trùng
[1], [2], [5], [6]. Bệnh vàng lá cũng phổ biến ở nhiều nước Brazil, Ấn Độ, Indonesia
[10], [12], [14]. Cho đến nay, việc nghiên cứu tuyến trùng gây bệnh vàng lá hồ tiêu
còn hạn chế và biện pháp phòng trừ bệnh còn gặp nhiều khó khăn, chưa mang lại hiệu
quả.
5

Ở Quảng Trị cây hồ tiêu được xem là cây hàng hóa chiến lược có thể giúp cho...
5
TP CHÍ KHOA HỌC, Đại hc Huế, S 67, 2011
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ MẬT SỐ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI
TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
Trn Th Thu Hà, Tờng Đại học Nông Lâm, Đại hc Huế
Nguyễn Tăng Tôn, Vin Khoa hc K thut nông nghip min Nam
TÓM TT
Cây h tiêu hin nay đang bị bnh ng gây hi, mt trong nhng nguyên nhân gây
bnh do tuyến trùng. Tuy nhiên, vic nghiên cu v thành phn mt s tuyến trùng gây
hi còn hn chế bin pháp phòng tr bnh còn gp nhiu khó khăn. Kết qu nghiên cu
r đất trng h tiêu ti Cam L, Qung Tr xác định được 12 ging tuyến trùng. Tuyến trùng
Meloidogyne sp. rt ph biến, tuyến trùng Pratylenchus sp. Tylenchus sp. ph biến, còn 9
ging tuyến trùng khác là ít ph biến. Mt s tuyến trùng ký sinh thc vt và mt s tuyến trùng
Meloidogyne sp. trong đất và r cao nht tháng 2 bi đây là thời điểm mùa mưa thích hợp cho
tuyến trùng di chuyn, tìm kiếm thức ăn và sinh sản. Sau đó, tháng 10 và tháng 5 mt s tuyến
trùng giảm đáng kể. Phương trình hi quy tương quan giữa s nốt sưng r mt s tuyến
trùng Meloidogyne sp. trong r vào tháng 2 y = 0,23x + 10,48 vi h s tương quan R
2
=
0,82 tháng 5 y = 1,38x + 7,77 vi h s tương quan R
2
= 0,75 tháng 10 là y=1,3x +
1,50 vi h s tương quan R
2
= 0,83.
T khoá: Bnh vàng lá, h tiêu, phương trình hồi quy, tuyến trùng, tuyến trùng ký sinh
thc vt.
1. Đặt vấn đề
H tiêu (Piper nigrum L.) y công nghip dài ngày, giá tr kinh tế, được
trng nhiu nơi và có giá tr xut khu cao trên thế gii. Hin nay, c nước có khong
50.000 ha trng h tiêu, và được trng nhiu các tnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng
Nai, Gia Lai, Đắc Lc, Qung TrPhú Quc. T m 2005 đến nay, ngành h tiêu đã
những bước tiến vượt bc, t xut khu 96.000 tấn năm 2005 với giá tr xut khu
1.100 USD/tn đến năm 2007 đã xuất khu 82.900 tn vi giá tr xut khu 3.300
USD/tn, chiếm trên 50% lượng xut khu h tu ca thế gii [8]. Tuy nhiên, sn xut
h tiêu b tn tht đáng k do y h tu b bnh vàng lá, r nhiu nt sưng,
vàng, y k chết dn mt trong nhng nguyên nhân y bnh do tuyến trùng
[1], [2], [5], [6]. Bnh vàng lá cũng ph biến nhiu nưc Brazil, n Độ, Indonesia
[10], [12], [14]. Cho đến nay, vic nghiên cu tuyến trùng gây bnh vàng lá h tiêu
còn hn chế bin pháp phòng tr bnh còn gp nhiu khó khăn, chưa mang li hiu
qu.
bài báo khoa học Tuyến trùng hại hồ tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài báo khoa học Tuyến trùng hại hồ tiêu - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài báo khoa học Tuyến trùng hại hồ tiêu 9 10 624