Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG BỆNH NỘI KHOA GIA SÚC

Được đăng lên bởi Trần Xuân Vũ
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-
1
-
Bµi®Çu
I. Kh¸i niÖm
M«n häc BÖnh Néi khoa gia sóc mét m«n khoa häc chuyªn nghiªn cøu nh÷ng
bÖnh kh«ng tÝnh chÊt truyÒn nhiÔm, kh«ng l©y lan con nµy sang con kh¸c bÖnh
x¶y ra ë c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ gia sóc.
VÝ dô: BÖnh viªmdµy - ruét, bÖnh viªm thËn, c¸c bÖnh vÒ tim, phæi...
Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tbÖnh néi khoa tuú tõng lo¹i bÖnh kh¸c nhau dïng c¸c
lo¹i thuèc kh¸c nhau, b»ng c¸c con ®-êng kh¸c nhau nh-: uèng, tiªm b¾p, tiªm tÜnh m¹ch,
tiªm vµo xoang hay dïng ph-¬ng ph¸p th«ng, thôt...
Tuy nhiªn trong qtr×nh ®iÒu tbÖnh, còng nh÷ng bÖnh ta ph¶i dïng kÕt hîp
ph-¬ng ph¸p ngo¹i khoa ®Ó can thiÖp nh-: bÖnh t¾c thùc qu¶n, trong tr-êng hîp nµy, nÕu
kh«ng ®-a ®-îc vËt t¾c xuèng dµy b»ng ph-¬ng ph¸p néi khoa th× ta ph¶i mæ thùc qu¶n
®Ó lÊy dÞ vËt ra.
II. NhiÖmcña m«nc
M«n häc nghiªn cøu vÒ c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu sau:
2.1. Nghiªnu vÒ nguyªn nh©n g©y bÖnh
Nguyªn nh©n g©y bÖnh néi khoa rÊt ®a d¹ng, phøc t¹p nh chÊt tæng hîp,
kh«ng mang tÝnh ®Æc hiÖu nh- nguyªn nh©n cña c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm hay sinh trïng.
Cã nh÷ng nguyªn nh©n g©y bÖnh néi khoa thuécdi truyÒn, vÒ ch¨m sãc, nu«i dng, ¨n
uèng kh«ng ®óng khoa häc hoÆc do c¸c nh©n vËt lý, ho¸ häc, vi sinh vËt, nh-ngng cã
nh÷ng bÖnh ph¸t ra do kÕ ph¸t tõ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm hoÆc bÖnh ký sinh trïng.
VÝ dô: BÖnh viªm ruét cata cÊp tÝnh ë gia sóc do nhiÒu nguyªn nh©n g©y nªn nh-:
- Do ch¨m sãc nu«i d-ìng kÐm, thøc ¨n m phÈm chÊt (thøc ¨n «i, thiu, mèc hay
thøc ¨n bÞ nhiÔm ®éc...)
- Do thêi tiÕt khÝ hËu thay ®æi ®ét ngét.
- Do kÕ ph¸t tõ mét sè bÖnh kh¸c nh-: bÖnh truyÒn nhiÔm, bÖnh ký sinh trïng...
- Do m«i tr-êng ch¨n nu«i bÞ « nhiÔm, dÉn ®Õn con vËt béi nhiÔm mét vi
khuÈn ®-êng ruét nh-: E.coli, Salmonella....
nh÷ng nguyªn nh©n trªn cho thÊy, viÖc nghiªn cøu nguyªn nh©n, t×m ra nguyªn
nh©n chÝnh vµ nguyªn nh©n phô ®Ó ®-a ra ph¸c ®å ®iÒu trÞ cã hiÖu qu¶ lµ rÊt quan träng.
Do y, nghiªn cøu nguyªn nh©n y bÖnh ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó chÈn ®o¸n
nh chÝnh c vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ. MÆt kh¸c, khi biÕt nguyªn
nh©n g©y bÖnh, tan c¸c biÖn ph¸p phßng bÖnh thÝch p.
id1712546 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
BÀI GIẢNG BỆNH NỘI KHOA GIA SÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG BỆNH NỘI KHOA GIA SÚC - Người đăng: Trần Xuân Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
BÀI GIẢNG BỆNH NỘI KHOA GIA SÚC 9 10 479