Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng bệnh truyền nhiễm

Được đăng lên bởi Luu Vinh
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3571 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

TS. PHAN VĂN CHINH

BÀI GIẢNG

MÔN HỌC BỆNH TRUYỀNNHIỄM
(Dành cho sinh viên ngành chăn nuôi Thú y)
Qũy thời gian 4 học trình

Huế, 2006

BĂI MỞ ĐẦU
1. Vị trí và nhiệm vụ môn học
1.1 Vị trí môn học
Đây là môn học chính của ngành Thú y. Trong thực tiễn dù ít hay nhiều, dù một lần hay nhiều lần, tất cả chúng ta ngồi
đây, cũng đã từng được chứng kiến hoặc đã nghe, biết về một bệnh truyền nhiễm nào đó đối với gia súc hoặc gia cầm,
người. Nếu ai đã từng được chứng kiến theo dõi một ổ dịch khi xáøy ra, thì chắc chắn rằng sẽ hiểu được sâu sắc tác hại
của dịch bệnh. Cho nên trong quá trình phấn đấu đưa chăn nuôi nước ta trở thành ngành chính. Chúng ta còn gặp nhiều
khó khăn, khó khăn của chúng ta không những về mặt kỹ thuật, chăn nuôi phát triển theo lối công nghiệp xí nghiệp.
Những kinh nghiệm đó đối với nước ta đã có phần tích lũy bước đầu.

2
Thức ăn là một vấn đề phải giải quyết lớn trong chăn nuôi. Nhưng đến nay hầu như chúng ta đã giải quyết tốt, các cơ sở
sản xuất các håüp tác xã cũng đã tự túc được thức ăn tinh, xanh trên đất 5% giành cho chăn nuôi. Nhà nước cũng đã có
những nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp. Do vậy cái lo ngại nhất trong chăn nuôi là tình hình dịch bệnh xáøy ra. Vô
luận sau này chúng ta ra công tác ở nông trường, hợp tác xã, trên địa bàn cấp huyện hay giáo viên ở một trường cao
đẳng hoặc đại học, dù ở đâu chúng ta cũng có thể gặp và đều phải giải quyết, mặc dù đồng chí là kỹ sư chăn nuôi. Do
vậy mà muốn phòng trừ dịch bệnh không xáøy ra trong một trại chăn nuôi. Chúng ta phải nắm được những kiến thức
của môn học này. Tại sao? Chúng ta lại cho là môn học chính không phải là ý muốn thế nào được thế nấy, mà đây là vị
trí của nó đóng một vai trò lớn trong sản xuất, vãö lý luận nó là môn tổng hợp có liên quan đến nhiều môn học khác.
Làm thế nào để dịch bệnh không thể xáøy ra? Phương châm cơ bản của công tác phòng chống là; Phòng bệnh hơn
chữa bệnh; hơn ở chỗ nào? Khi dịch bệnh xáøy ra bước đầu ta phải giải quyết hàng loạt vấn đề. Để thực hiện bao vây
vùng dịch (vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân). Ngoài ra đầu tư vật lực. Tiêm phòng. Kiểm soát sát sinh. Xử lý,
điều trị. Gia súc chết hàng loạt phải khôi phục lại. Một số bệnh lây sang người như bệnh Nhiệt thán, Lao, Burcenllosis,
Leptospirosis.
Công tác đối ngoại, đối nội là không cho dịch bệnh lây lan, chúng ta cần thấy rằng, những tác hại lớn của dịch khi
xáøy ra, để biết được sự quyết định của nó trong sự thành công, hay thất bại trong chăn n...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y
TS. PHAN VĂN CHINH
BÀI GING
MÔN HC BNH TRUYNNHIM
(Dành cho sinh viên ngành chăn nuôi Thú y)
Qũy thi gian 4 hc trình
Huế, 2006
BĂI M ĐẦU
1. V trí và nhim v môn hc
1.1 V trí môn hc
Đây là môn hc chính ca ngành Thú y. Trong thc tin dù ít hay nhiu, dù mt ln hay nhiu ln, tt c chúng ta ngi
đây, cũng đã tng được chng kiến hoc đã nghe, biết v mt bnh truyn nhim nào đó đối vi gia súc hoc gia cm,
người. Nếu ai đã tng được chng kiến theo dõi mt dch khi xáøy ra, thì chc chn rng s hiu được sâu sc tác hi
ca dch bnh. Cho nên trong quá trình phn đấu đưa chăn nuôi nước ta tr thành ngành chính. Chúng ta còn gp nhiu
khó khăn, khó khăn ca chúng ta không nhng v mt k thut, chăn nuôi phát trin theo li công nghip xí nghip.
Nhng kinh nghim đó đối vi nước ta đã có phn tích lũy bước đầu.
bài giảng bệnh truyền nhiễm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng bệnh truyền nhiễm - Người đăng: Luu Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
bài giảng bệnh truyền nhiễm 9 10 666