Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng độc học môi trường

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 4239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

--------

--------

Bài giảng:

®éc häc m«i tr−êng

GV: ThS. §oμn ThÞ Th¸i Yªn

Hμ Néi - 2006

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1. §éc häc (Toxicology)
Lμ ngμnh häc nghiªn cøu vÒ khÝa c¹nh ®Þnh tÝnh vμ ®Þnh l−îng t¸c h¹i
cña c¸c t¸c nh©n ho¸ häc, vËt lý vμ sinh häc lªn hÖ thèng sinh häc cña sinh vËt
sèng (J.E Borzelleca).
Theo Bé s¸ch gi¸o khoa Brockhaus. §éc häc lμ ngμnh khoa häc vÒ chÊt
®éc vμ c¸c ¶nh h−ëng cña chóng. Ngμnh ®éc häc chØ b¾t ®Çu ®−îc x©y dùng tõ
®Çu thÕ kû 19 cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ngμnh d−îc lý (nghiªn cøu t¸c dông
cña thuèc lªn c¬ thÓ).
§éc häc lμ khoa häc cña c¸c ¶nh h−ëng ®äc cña ho¸ chÊt lªn c¸c c¬ thÓ
sèng. Nã bao gåm c¸c chÊt nh−: dung m«i h÷u c¬, kim lo¹i nÆng, thuèc trõ
s©u, mü phÈm, c¸c thμnh phÇn trong thøc ¨n, c¸c chÊt phô gia thùc phÈm
(Textbook on Toxicology).
§éc häc lμ khoa häc vÒ chÊt ®éc, lμ ngμnh khoa häc c¬ b¶n vμ øng
dông.
§éc häc lμ m«n khoa häc x¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n an toμn cña c¸c t¸c
nh©n ho¸ häc. (Casarett vμ Doull 1975).
§éc häc ®· ®−îc ®Þnh nghÜa bëi J.H. Duffus nh− lμ m«n khoa häc
nghiªn cøu vÒ mèi nguy hiÓm thùc sù hoÆc tiÒm tμng thÓ hiÖn ë nh÷ng t¸c h¹i
cña chÊt ®éc lªn c¸c tæ chøc sèng. C¸c hÖ sinh th¸i: vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c
t¸c h¹i ®ã víi sù tiÕp xóc, vÒ c¬ chÕ t¸c ®éng, sù chuÈn ®o¸n, phßng ngõa vμ
ch÷a trÞ ngé ®éc.
Tãm l¹i, ®éc häc lμ m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ nh÷ng mèi nguy hiÓm
®ang x¶y ra hay sÏ x¶y ra cña c¸c ®éc chÊt lªn c¬ thÓ sèng.
Mét sè nhãm cña ®éc häc
- §éc häc m«i tr−êng

- §éc häc c«ng nghiÖp

- §éc häc cña thuèc trõ s©u

- §éc häc dinh d−ìng

- §éc häc thuû sinh

- §éc häc l©m sμng

- §éc häc thÇn kinh
1

2. §éc häc m«i tr−êng (environmental toxicology)
Hai kh¸i niÖm ®éc häc m«i tr−êng (environmental toxicology) vμ ®éc
häc sinh th¸i (ecotoxicology) rÊt gÇn nhau trong ®èi t−îng nghiªn cøu vμ môc
®Ých. §«i khi ng−êi ta ®ång nhÊt chóng.
§éc häc m«i tr−êng lμ mét ngμnh nghiªn cøu quan hÖ c¸c t¸c chÊt cã
h¹i trong m«i tr−êng tù nhiªn (nguån gèc, kh¶ n¨ng øng dông, sù xuÊt hiÖn,
®μo th¶i, huû diÖt ) vμ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña chóng trong m«i tr−êng.
§éc häc m«i tr−êng h−íng vÒ mèi quan hÖ gi÷a t¸c chÊt, cÊu tróc cña
t¸c chÊt ¶nh h−ëng cã h¹i cña chóng ®èi víi c¸c c¬ thÓ sèng.
§éc häc sinh th¸i lμ ngμnh khoa häc quan t©m ®Õn c¸c t¸c ®éng cã h¹i
cña c¸c t¸c nh©n ho¸ häc vμ vËt lý lªn c¸c c¬ thÓ sèng. §Æc biÖt lμ t¸c ®éng
lªn c¸c quÇn thÓ vμ céng ®ång trong hÖ sinh th¸i. C¸c t¸c ®éng bao gåm: con
®−êng x©m nhËp cña c¸c t¸c nh...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN KHOA HC VÀ CÔNG NGH MÔI TRƯỜNG
--------JÔK--------
Bàiging:
®éc häc m«i trêng
GV: ThS. §oμn ThÞ Th¸i Yªn
Hμ Néi - 2006
Bài giảng độc học môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng độc học môi trường - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Bài giảng độc học môi trường 9 10 292