Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng động vật rừng

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tr−êng ®¹i häc n«ng l©m
Khoa L©m nghiÖp
*********

TS. Vò ThÞ Nga

Bµi gi¶ng

®éng vËt rõng

Thµnh phè Hå ChÝ Minh - N¨m 2009
i

Môc lôc

Ch−¬ng 1..........................................................................................................................1
Kh¸i niÖm chung..............................................................................................................1
1.1. S¬ l−îc vÒ sù ph¸t triÓn vµ tiÕn ho¸ cña ®éng vËt .....................................................1
1.2. §éng vËt häc.............................................................................................................1
1.3. Thang bËc ph©n lo¹i ®éng vËt ...................................................................................1
1.4. §Æc ®iÓm chung cña c¸c loµi ®éng vËt cã x−¬ng sèng.............................................2
1.5. Kh¸i niÖm vÒ ®éng vËt rõng......................................................................................2
1.6. Vai trß cã lîi cña ®éng vËt........................................................................................2
1.7. C¸c mèi ®e do¹ chÝnh vµ tiÒm tµng ®èi víi ®éng vËt rõng-®éng vËt hoang d·.........3
Ch−¬ng 2..........................................................................................................................6
Líp thó vµ thó ®iÓn h×nh rõng ViÖt Nam.........................................................................6
2.1. §Æc ®iÓm chung ........................................................................................................6
2.2. Sinh th¸i häc thó .......................................................................................................9
2.3. Thó rõng ViÖt Nam.................................................................................................11
Ch−¬ng 3........................................................................................................................43
Líp chim vµ chim ®iÓn h×nh rõng ViÖt Nam .................................................................43
3.1. §Æc ®iÓm chung ......................................................................................................43
3.2. S¬ l−îc ®Æc ®iÓm sinh vËt häc, sinh th¸i häc chim.................................................45
3.3. Chim ®iÓn h×nh rõng ...............................................................................................48
Ch−¬ng 4.............................................................................................
Trêng ®¹i häc n«ng l©m
Khoa L©m nghiÖp
*********
TS. Vò ThÞ Nga
Bµi gi¶ng
®éng vËt rõng
Thµnh phè Hå ChÝ Minh - N¨m 2009
i
Bài giảng động vật rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng động vật rừng - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Bài giảng động vật rừng 9 10 67