Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ thống canh tác

Được đăng lên bởi hoangtuananh3210
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÃN CÆÏU HÃÛ
THÄÚNG CANH TAÏC

Dr. Nguyãùn Duy Cáön
Viãûn Nghiãn cæïu Phaït triãøn
ÂBSCL
Thaïng 02 - 2008

KHAÏI QUAÏT MÄN
NGHIÃN CÆÏU HÃÛ THÄÚNG CANH
TAÏC
1. Så læåüc phaït triãøn ngaình
HTCT
2. Caïc khaïi niãûm vãö Hãû
thäúng
3. Khaïi niãûm, quan âiãøm vãö
5. Hãû
thäúng canh taïc bãön
HTCT
væîng
4. Phæång phaïp nghiãn cæïu
6. HTCT vaì xu hæåïng phaït
HTCT
triãøn näng nghiãûp
7. Baìi táûp tiãøu luáûn

CAÏC TAÌI LIÃÛU THAM
KHAÍO
1. FAO, 1990. Guidelines for the conduct of a training course in
farming systems development
2. Conway G.R., 1986. Agroecosystems analysis for research and
development
3. Xuan, V.T. and S. Matsui (Eds.), 1998. Development of farming
systems in the Mekong Delta, Vietnam. HoChiMinh City publishing
House, Saigon Times Group and Vietnam Asia Pacific Economic
Center.
4. Shaner W.W., P.F. Philipp, W.R. Schmehl, 1982. Farming systems
research and development: Guidelines for development countries.
5. TT Be, Sinh and Fiona, 2007. Challenges to sustainable
development in the Mekong Delta: Regional and National policy
issues and research needs
....................

Chæång 1
SÅ LÆÅÜC PHAÏT TRIÃØN NGAÌNH
HÃÛ THÄÚNG CANH TAÏC
 CM xanh “Green revolution” bàõt âáöu
1960’s:
 âaî taûo ra nhæîng giäúng cáy träöng caíi
tiãún
 laìm gia tàng nàng xuáút

yãúu
åíthãú
nhæîng
näng
hån (cáön
 Chuí
âem laûi
cho
giåïi
sinhgiaìu
khê måïi:
nhiãöu âáöu tæ; canh taïc giäúng caíi tiãún
keìm theo næåïc täút, phán hoïa hoüc,
thuäúc træì sáu bãûnh)
 Âiãöu kiãûn âáút täút: âuí læåüng mæa, coï
thuíy låüi

Giåïi haûn cuía
“cuäüc caïch maûng xanh”
1- Xaî häüi - âaûi bäü pháûn näng dán ngheìo
khäng aïp duûng âæåüc
2- Kinh tãú - cáön nhiãöu âáöu tæ, tiãön väún
3- Mäi træåìng - Mäi træåìng ä nhiãøm
Nguyãn nhán:
Nghiãn cæïu theo kiãøu aïp âàût (top-down
approach), khäng theo nhu cáöu ngæåìi dán
Nghiãn cæïu kyî thuáût âån leí, khäng phäúi
håüp, liãn kãút våïi nhau
 Cáön giaíi phaïp kyî thuáût måïi - HTCT

(Thê duû)
 Giaíi phaïp kyî thuáût måïi – HTCT
ÂA DAÛNG HOÏA CAÏC MÄ
HÇNH CANH TAÏC
(Diversification of cropping
patterns)
Khäng âäüc
canh, phaíi
âa canh, âa
daûng

Ao nuäi caï, ao
chæïa næåïc,
tæåïi cáy
träöng

Chàn nuäi gia
suïc, gia cáöm
(sæí duûng phuû
pháøm tæì cáy
leí, träöng
âån ngaình
laìm
thæïc àn)

Nghiãn cæïu khäng coìn âån
Nghiãn cæïu âaïp æïng yãu cáöu näng dán,
thäng tin phaín häöi tæì näng dán âæåüc
læu yï


SÆÛ PHAÏT TRIÃØN NGAÌNH
NGHIÃN CÆÏU HTCT
 Trãn thãú giåïi
Maûng læåïi nghiãn cæïu HT cáy träöng AÏ cháu
(Asia cropping systems Networ...





!"
bài giảng hệ thống canh tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ thống canh tác - Người đăng: hoangtuananh3210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
bài giảng hệ thống canh tác 9 10 558