Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống canh tác (PGS. TS Phạm Văn Hiền)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 6443 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỆ THỐNG CANH TÁC
(Farming systems)
PGS.TS. Phạm Văn Hiền
E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn
http://pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien

Chuïng ta hoüc våï nhau theo phæång phaïp naìo ?
Chuïng ta hoüc våïiinhau theo phæång phaïp naìo ?

KHÄNG

KHÄNG thuyết giảng

PHÆÅNG PHAÏP tham gia

GIỚI THIỆU
MÔN HỌC HỆ THỐNG CANH TÁC

I. Giới thiệu chung
• 1. Mục tiêu môn học
Cung cấp những khái niệm, quan điểm và
phương pháp NC&PT HTCT, từ đó vận
dụng vào vùng sinh thái nông nghiệp cụ thể.

2. Nội dung môn học
• Các kiến thức (Knowledge) ☺: Khái niệm,
quan điểm về HT, HTCT và NC-HTCT;
• Các kỹ năng (Skill): kỹ thuật, sự khéo léo đñể
thực hiện các giai đoạn NC-HTCT;
• Các phương pháp (Method) thu thập thông tin;
• Thực hiện cuộc nghiên cứu điểm (Case study)
KSMC

2. Nội dung môn học

•
•
•
•
•
•
•
•

Chương I: Giới thiệu môn học
Chương II: Khái niệm về hệ thống canh tác
Chương III: Hệ thống canh tác bền vững
Chương IV: Phương pháp nghiên cứu hệ thống
Chương V: Tiến trình NC hệ thống canh tác
Chương VI: Phân tích kinh tế trong HTCT
Chương VII: Các hệ thống canh tác Việt Nam
Chương VII: Ứng dụng GIS trong nghiên cứu
HTCT

3. Nông nghiệp và các giai đoạn phát triển
của nông nghiệp trên thế giới
•
•
•
•
•
•

3.1. Thời kỳ săn bán và hái lượm
3.2. Thời kỳ nông nghiệp sơ khai
3.3. Thời kỳ nông nghiệp cổ đại
3.4. Thời kỳ nông nghiệp cổ truyền/thương mại
3.5. Thời kỳ nông nghiệp hiện đại
3.6. Thời kỳ nông nghiệp sinh thái/bền vững

Bất cập của nông nghiệp hiện đại?
- Dư lượng thuốc BVTV, NO3, ô nhiễm môi trường
-Hậu quả: tầng Ozon, hiệu ứng nhà kính và biến đổi KH
(Nếu: + 1m sẽ có 37% DT ĐBSCL, 23% HCMC bị ngập).

• @ Xu hướng giải quyết
• Theo hướng hiện đại hóa công nghệ sinh học
(Bio-technology)
• Theo hướng ứng dụng nền nông nghiệp sinh thái
(Agroecology)

ứng dụng nền nông nghiệp sinh thái
•
Canh tác tự nhiên (Natural Farming) của
•
Fukuoka - Nhật;
•
Nông nghiệp hữu cơ (Organic farming) của
•
Mỹ, Đức; Cali
•
Canh tác bền vững (Permaculture) của Úc;
•
Nông nghiệp ít nhập lượng bên ngoài (Low
External Input Agriculture) của Hà Lan, Philippines

II.

Sơ lược sự phát triển môn
nghiên cứu HTCT

• 2.1 Hướng nghiên cứu truyền thống
(Conventional research approach)
• Cách Mạng Xanh vào thập kỷ 60-70
• Đơn ngành (disciplinary); tiếp cận "từ trên xuống"
(top-down approach); tăng năng suất của cây
trồng, vật nuôi (commodity-oriented).

Nông dân nghèo, vùng sâu vùng xa
• * Giải pháp kỹ thuật khác xa với điều kiện (kinh
tế, xã hội, văn hóa) của nông dân;
• * thay đổi môi trường TN và KTXH t...
H THNG CANH TÁC
(Farming systems)
PGS.TS. Phm Văn Hin
E-mail: pvhien@hcmuaf.edu.vn
http://pgo.hcmuaf.edu.vn/pvhien
Bài giảng Hệ thống canh tác (PGS. TS Phạm Văn Hiền) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống canh tác (PGS. TS Phạm Văn Hiền) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống canh tác (PGS. TS Phạm Văn Hiền) 9 10 600