Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống canh tác

Được đăng lên bởi Cao Tùng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Hệ thống canh tác- Áp dụng các biện pháp canh tác b ảo vệ đất nhằm cải tạo đất và nâng cao
độ phì cho đất. Các biện pháp canh tác có che phủ gốc, chống xói mòn; làm
ruộng bậc thang, tiểu bậc thang hoặc canh tác theo mô hình đường đồng mức...
Như mô hình trồng cây ăn quả kết hợp cây lương thực ngắn ngày, cây thức ăn
gia súc và cây cải tạo đất; mô hình trồng cao su xen ngô, đậu đỗ, mô hình trồng
cỏ chăn nuôi trong vườn cây ăn quả, trong rừng mới trồng, mô hình cao su xen
chè... Đặc biệt, nhiều loại thực vật cải tạo đất như cây lạc lưu niên (lạc dại), đậu
mèo, đậu kiếm hay các vật liệu che phủ đất như cỏ guột tế, tàn dư cây trồng như
thân ngô, lá mía, thân lá đậu đỗ... đã được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm
với các mô hình canh tác trên đất dốc có che phủ đất vừa giảm được độ xói
mòn, tăng độ phì nhiêu của đất, đồng thời hạn chế cỏ dại và tăng tác động của
phân bón đối với cây trồng. Tuy nhiên, để các mô hình này được đưa vào sản
xuất, các địa phương cần có cơ chế khuyến khích nông dân ứng dụng các biện
pháp bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên đất dốc.
- Tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hộ i, giải quyết đầu ra cho sản phẩm
hàng hó a.
2.4

Hệ thống canh tác cây lâu năm

2.4.1 Khái niệm
Hệ thống canh tác cây lâu năm là một dạng sử dụng đất trong đó cây thân
gỗ và cây bụi được trồng trong vòng vài thập kỉ.
Các cây trồng như mía, dứa, cây lấy sợi thường được trồng trong vòng
một vài năm nhưng không dài bằng cây bụi hoặc cây thân gỗ, trên quan điểm
quản lí trang trại chúng được coi như là những cây nông nghiệp.
So với canh tác cây hàng năm
- Cây lâu năm tạo ra một cuộc sống ổn định và tạo cơ hội để đầu tư như nhà,
xe cộ, hệ thống tưới…ở những nơi cây lâu năm được trồng người ta thường có
xu hướng xác lập quyền sở hữu đất đai.
- Hầu hết cây lâu năm thường cho giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện
tích. Điều này khuyến khích việc sử dụng phân bón và do vậy bảo vệ được độ
phì đất.
 Vì có hiệu quả kinh tế cao cho nên một số cây lâu năm thực sự mang lại
hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng đất.
 Hầu hết các cây lâu năm tạo ra các sản phẩm có giá trị cho nông hộ,
những sản phẩm này có thể dùng để chăn nuôi cũng có thể bán ra ở chợ địa
phương, củi đun, vật liệu cho xây dựng
- Việc trồng các cây lâu năm tạo cơ hội tốt để bảo vệ độ phì của đất vì mức
độ canh tác thường là ít hơn so với các cây hàng năm, Các cây lâu năm còn tạo
ra độ che bóng cho một số cây trồng ví dụ như cho các cây họ đậu.

Trường Cao đẳng Tài nguyên và...
Bài ging H thng canh tác http://sinhviennonglam.com
Trường Cao đng Tài nguyên và Môi trường Tp. H Chí Minh
-
Á
Á
p
p
d
d
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
b
b
i
i
n
n
p
p
h
h
á
á
p
p
c
c
a
a
n
n
h
h
t
t
á
á
c
c
b
b
o
o
v
v
đ
đ
t
t
n
n
h
h
m
m
c
c
i
i
t
t
o
o
đ
đ
t
t
v
v
à
à
n
n
â
â
n
n
g
g
c
c
a
a
o
o
đ
đ
p
p
h
h
ì
ì
c
c
h
h
o
o
đ
đ
t
t
.
. Các bin pháp canh tác có che ph gc, chng xói mòn; làm
rung bc thang, tiu bc thang hoc canh tác theo hình đưng đồng mc...
Như hình trng cây ăn quả kết hp cây ơng thực ngn ngày, cây thức ăn
gia súc y ci to đt; mô hình trng cao su xen ngô, đậu đỗ, mô hình trng
c cn nuôi trong vườn cây ăn quả, trong rng mi trng, hình cao su xen
chè... Đc bit, nhiu loi thc vt ci to đất như cây lạc lưu niên (lc dại), đu
mèo, đậu kiếm hay các vt liu che ph đt như cỏ gut tế, tàn dư y trồng như
thân ngô, mía, thân đậu đỗ... đã đưc nghiên cứu và đưa vào th nghim
vi c hình canh tác trên đất dc che ph đt va gim được độ i
n, tăng độ pnhiêu ca đt, đồng thi hn chế c dại và ng tác đng ca
phân n đối vi cây trng. Tuy nhiên, đ các hình này được đưa vào sn
xut, c địa phương cần chế khuyến khích ng dân ng dng các bin
pháp bo v nuôi dưng ngun tài nguyên đất dc.
-
-
T
T
i
i
ế
ế
p
p
t
t
c
c
đ
đ
u
u
t
t
ư
ư
h
h
t
t
n
n
g
g
k
k
i
i
n
n
h
h
t
t
ế
ế
-
-
x
x
ã
ã
h
h
i
i
,
,
g
g
i
i
i
i
q
q
u
u
y
y
ế
ế
t
t
đ
đ
u
u
r
r
a
a
c
c
h
h
o
o
s
s
n
n
p
p
h
h
m
m
h
h
à
à
n
n
g
g
h
h
ó
ó
a
a
.
.
2.4 H thống canh tác cây lâu năm
2.4.1 Ki nim
H thống canh c cây lâu m là mt dng sdụng đất trong đó cây thân
gỗ và cây bụi được trồng trong vòng vài thp kỉ.
Các y trng như mía, dứa, cây lấy sợi thường được trồng trong vòng
mt i m nng không dài bằng cây bụi hoặc y thân gỗ, trên quan điểm
qun lí trang trại chúng được coi như là những cây nông nghiệp.
So với canh tác cây hàng năm
- Cây lâu năm tạo ra mt cuộc sống ổn định và tạo cơ hội để đầu tư như nhà,
xe c,
h
h
thống tưới…ở những i cây lâu năm được trồng người ta thường
xu hướng xác lập quyền sở hữu đất đai.
- Hu hết cây lâu năm thường cho gtrkinh tế cao trên một đơn vị diện
tích. Điều này khuyến khích việc sử dụng phân bón và do vy bảo vệ đưc độ
phì đất.
Vì có hiu qu kinh tế cao cho nên mt s y lâu năm thực s mang li
hiu qu kinh tế trong vic s dụng đt.
Hu hết các cây u năm tạo ra các sn phm giá tr cho nông h,
nhng sn phm này th ng đ chăn nuôi cũng th bán ra ch đa
phương, củi đun, vật liu cho xây dng
- Vic trồng các cây lâu năm tạo cơ hội tốt để bảo vệ độ phì của đất vì mức
độ canh tác thường là ít hơn so với c cây hàng năm, c y lâu năm còn tạo
ra độ che bóng cho một số cây trồng ví dụ như cho các cây h đậu.
Bài giảng Hệ thống canh tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống canh tác - Người đăng: Cao Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống canh tác 9 10 980