Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Khái niệm về hệ thống canh tác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 4358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2

Khaùi nieäm
veà heä thoáng canh taùc

Pháön 1.

Caïc khaïi niãûm
vãö Hãû thäúng canh taïc

1.
1.1
1.2
1.3

Khaïi niãûm Hãû thäúng laì gç ?
Âënh nghéa
Âàûc tênh cuía hệ thäúng canh taïc
Phæång phaïp luáûn nghiãn cæïu HTCT

2.
2.1
2.2
2.3

Khaïi niãûm HTCT
Âënh nghéa
Caïc âàûc âiãøm cuía caïc hãû thäúng canh taïc
Caïc thuäüc tênh cuía HTCT

3.
3.1.
3.2
3.2

PP NC Hãû thäúng canh taïc
Khaïi niãûm nc HTCT
Muûc tiãu cuía nc HTCT
Âàûc træng cuía nc HTCT

1.
1.

HÃÛ THÄÚNG LAÌ GÇ ?
HÃÛ THÄÚNG LAÌ GÇ ?

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5

Pháön tæí
Pháön tæí
Hãû thäúng
Hãû thäúng
Mäi træåìng
Mäi træåìng
Âáöu vaìo
Âáöu vaìo
Âáöu ra
Âáöu ra

1.1

Pháön tæí:

Pháön “ tãú baìo” taûo nãn hãû thäúng, noï coï tênh âäüc láûp
tæång âäúi vaì thæûc hiãûn mäüt chæïc nàng nháút âënh.

ÂÄÖNG HÄÖ
RÆÌNG CÁY

Âáy laì mäüt hãû thäúng

1.2

Hãû thäúng:

Laì mäüt táûp håüp coï täø chæïc caïc pháön tæí våïi
nhæîng mäúi liãn hãû vãö cáúu truïc vaì chæïc nàng
xaïc âënh, nhàòm thæûc hiãûn nhæîng muûc tiãu cho
træåïc.

Xe âaûp laì mäüt hãû thäúng ?

Âënh nghéa khaïc chuï troüng thuäüc tênh måiï:
Hãû thäúng laì mäüt táûp håüp caïc pháön tæí coï quan hãû våïi nhau
taûo nãn mäüt chènh thãø thäúng nháút vaì váûn âäüng; nhåì âoï
xuáút hiãûn nhæîng thuäüc tênh måïi, thuäüc tênh måïi âæåüc goüi laì
tênh trội.

TÊNH TRÄÜI ÅÍ ÂÁU ?

Cao su

Ca cao

Boì

H2O, CO2, N2, ...

THAÏI DÆÅNG HÃÛ LAÌ MÄÜT HÃÛ THÄÚNG CÆÛC LÅÏN

PHÁN TÆÍ LAÌ MÄÜT HÃÛ THÄÚNG CÆÛC NHOÍ

Toïm laûi
• Hãû thäúng khäng phaíi laì pheïp cäüng âån giaín cuía
caïc pháön tæí
• Hãû thäúng laì táûp håüp giæîa caïc pháön tæí vaì taûo nãn
tênh trội
• Hiãøu baín cháút, chæïc nàng cuía caïc pháön tæí ta coï
thãø thay thãú âãø coï hãû thäúng täút hån.
• Hiãøu hãû thäúng âãø âiãöu khiãøn noï mäüt caïch coï hiãûu
quaí nháút.

1.3.

Mäi træåìng laì gç ?

Laì táûp håüp caïc pháön tæí nàòm ngoaìi hãû thäúng nhæng
coï taïc âäüng qua laûi våïi hãû thäúng.
Vê duû: Màût tråìi, máy, sáúm, H2O, O2, N2, CO2, …
Mäüt hãû thäúng chè täön taûi vaì phaït triãøn täút khi noï nàòm trong
mäüt mäi træåìng thuáûn låüi.

MÄI TRÆÅÌNG TAÏC ÂÄÜNG ÂÃÚN HTCT
CAO SU-CA CAO-BOÌ

H2O, CO2, N2, ...

Khuyãún
näng@

Haû táöng
cå såí

Hãû thäúng
canh taïc

Chênh
saïch

Väún,
tên duûng

Thë
træåìng

Giaïo duûc,
y tãú

Âàûc tênh
xaî häüi,
dán täüc

Nhæîng yãúu täú taïc âäüng âãún Hãû thäúng canh taïc

MÄI TRÆÅÌNG TÆÛ NHIÃN

MÄI TRÆÅÌNG TÆÛ NHIÃN

Nghiãn cæïu
KHKT

MÄI TRÆÅÌNG
MÄI TRÆÅÌNG
VÁÛT LYÏ
VÁÛT LYÏ

MÄI
MÄI
TRÆÅÌNG
TRÆÅÌNG
KINH TÃÚ
KINH TÃÚ
VÀ...
Chöông 2
Khaùi nieäm
veà heä thoáng canh taùc
Bài giảng Khái niệm về hệ thống canh tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Khái niệm về hệ thống canh tác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Bài giảng Khái niệm về hệ thống canh tác 9 10 977