Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Khoa học đất

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 8643 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀ LAN

BÀI GIẢNG
KHOA HỌC ĐẤT

Người biên soạn: TS. Lê Thanh Bồn

Huế, 08/2009

BÀI MỞ ĐẦU
1. Khái niệm về đất
V.V. Đôcutraiep (1846-1903) người Nga là người đầu tiên đã xác định một
cách khoa học về đất rằng: Đất là tầng ngoài của đá bị biến đổi một cách tự nhiên
dưới tác dụng tổng hợp của nhiều yếu tố. Theo Đôcutraiep: Đất trên bề mặt lục địa
là một vật thể thiên nhiên được hình thành do sự tác động tổng hợp cực kỳ phức tạp
của 5 yếu tố: sinh vật, đá mẹ, địa hình, khí hậu và tuổi địa phương.
V.R.Viliam (1863-1939) Viện sĩ thổ nhưỡng nông hóa Liên Xô (cũ) thì cho
rằng đất là lớp tơi xốp của vỏ lục địa, có độ dày khác nhau, có thể sản xuất ra những
sản phẩm của cây trồng. Tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt giữa "đá mẹ" và đất là độ
phì nhiêu, nếu chưa có độ phì nhiêu, thực vật thượng đẳng chưa sống được thì chưa
gọi là đất. Độ phì nhiêu là khả năng của đất có thể cung cấp nước, thức ăn và đảm
bảo các điều kiện khác để cây trồng sinh trưởng phát triển và cho năng suất. Như
vậy độ phì không phải chỉ là số lượng chất dinh dưỡng tổng số trong đất mà là khả
năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây nhiều hay ít. Khả năng đó nhiều hay ít (tức
độ phì cao hay thấp) là do các tính chất lý học, hóa học và sinh học của đất quyết
định; ngoài ra còn phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên và tác động của con người.
Độ phì là một chỉ tiêu rất tổng hợp, là sự phản ảnh tất cả các tính chất của đất.
Như vậy, nguồn gốc của đất là từ các loại "đá mẹ" nằm trong thiên nhiên lâu
đời bị phá hủy dần dần dưới tác dụng của yếu tố lý học, hóa học và sinh học, tạo ra
độ phì nhiêu để cây trồng sinh trưởng phát triển và cho năng suất.
Đối với đất trồng trọt ngoài những yếu tố tự nhiên, thì yếu tố con người có ảnh
hưởng mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của đất.
2. Thành phần cơ bản của đất
Các loại đất, dù là loại đất nào cũng đều có các thành phần cơ bản đó là:
- Chất vô cơ do đá phá hủy tạo thành chiếm khoảng 95% trọng lượng hay
38% thể tích của chất rắn;
- Chất hữu cơ do xác sinh vật phân hủy chiếm dưới 5% trọng lượng hoặc
12% thể tích chất rắn;
- Không khí (O2, N2, CO2 ) một phần từ khí quyển xâm nhập vào hoặc do đất
sinh ra;
- Nước chủ yếu do từ ngoài xâm nhập vào và vì có hòa tan nhiều chất cho
nên nước trong đất thực chất là dung dịch đất;
- Sinh vật sống trong đất như côn trùng, giun, nguyên sinh động vật, các loài
tảo và vi sinh vật đất, là thành phần rất quan trọng, đặc biệt là vi sinh vật,
bởi vì hầu hết các quá trìn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NG LÂM HU
DÁN HỢP C VIT NAM HÀ LAN
I GING
KHOA HC ĐT
Người biên son: TS. Lê Thanh Bn
Huế, 08/2009
Bài giảng Khoa học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Khoa học đất - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Bài giảng Khoa học đất 9 10 304