Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng khuyến nông

Được đăng lên bởi Bình Võ
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi

Bμi gi¶ng
KhuyÕn n«ng-khuyÕn l©m

Hμ néi, n¨m 2002

1

Ch−¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi

Bμi gi¶ng

KhuyÕn n«ng-khuyÕn l©m
Nhãm t¸c gi¶
§inh §øc ThuËn

-

TrÇn ViÖt Hμ

:

§¹i häc l©m nghiÖp Xu©n Mai

Vâ Hïng

-

Hoμng ThÞ L−¬ng

:

§¹i häc T©y Nguyªn

Ph¹m TrÞnh Hïng

-

NguyÔn Ngäc KiÓng:

§¹i häc n«ng-l©m Thñ §øc -TPHCM

D−¬ng ViÕt T×nh

-

Hoμng Huy TuÊn

:

§¹i häc n«ng l©m HuÕ

Lª Sü Trung

-

Vò ThÞ QuÕ Anh

:

§¹i häc n«ng-l©m Th¸i Nguyªn

NguyÔn Tr−êng Giang - NguyÔn ThÞ Lý

:

Trung t©m khuyªn n«ng-khuyªn l©m Hoμ B×nh

NguyÔn Ngäc ThuËn

:

ViÖn n«ng ho¸ thæ nh−ìng

Biªn tËp: Vâ Hïng, §inh §øc ThuËn

Hμ Néi, 2002

2

Lêi c¸m ¬n
Bμi gi¶ng khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m lμ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh hîp t¸c vμ tham gia cña nhiÒu c¸ nh©n, c¸c tæ chøc
trong vμ ngoμi n−íc dùa trªn ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn
ch−¬ng tr×nh cã sù tham gia.
Chóng t«i xin bμy tá sù c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn ch−¬ng
tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt
vÒ tinh thÇn vμ vËt chÊt ®Ó hoμn thμnh bμi gi¶ng nμy.
Qóa tr×nh tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ nhu cÇu ®μo t¹o,
khung ch−¬ng tr×nh còng nh− néi dung vμ ph−¬ng ph¸p
gi¶ng d¹y tõ c¸c nhμ qu¶n lý l©m nghiÖp, c¸c nhμ x©y dùng
chÝnh s¸ch, c¸c nhμ ®μo t¹o, nghiªn cøu, khuyÕn n«ng
khuyÕn l©m ®Õn bμ con n«ng d©n ®· gãp phÇn rÊt c¬ b¶n
cho sù ra ®êi cña tËp bμi gi¶ng.
Sù t− vÊn cña c¸c chuyªn gia trong vμ ngoμi n−íc ®·
t¹o ®iÒu kiÖn cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc vμ ph−¬ng ph¸p tiÕp
cËn míi cho m«n häc.
TËp thÓ t¸c gi¶ ®Æc biÖt c¶m ¬n sù t− vÊn, thóc ®Èy,
®éng viªn mäi mÆt vμ cã hiÖu qu¶ cña tiÕn sü Peter Taylor,
cè vÊn ®μo t¹o cña ch−¬ng tr×nh, cho qóa tr×nh biªn so¹n
bμi gi¶ng nμy.

3

C¸m ¬n sù hç trî vμ gióp ®ì cña ®¬n vÞ hç trî, c¸c trî
lý kü thuËt vμ phiªn dÞch, c¸c c¸n bé phôc vô ®· gãp phÇn
hoμn thμnh bμi gi¶ng nμy.

TËp thÓ t¸c gi¶

4

Lêi nãi ®Çu
Ngμy 2.3.1993 chÝnh phñ ®· ban hμnh nghÞ ®Þnh sè 13/CP vÒ
®Þnh c«ng t¸c khuyÕn n«ng

Quy

vμ th«ng t− liªn bé 02/LBTT ra ngμy

2.8.1993 vÒ h−íng dÉn thi hμnh nghÞ ®Þnh nμy. Tõ sau nghÞ ®Þnh 13
/CP, mét hÖ thèng khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m ®· tõng b−íc ®−îc h×nh
thμnh tõ trung −¬ng xuèng ®Õn cÊp c¬ së. Nhu cÇu trang bÞ nh÷ng kiÕn
thøc vμ kü n¨ng c¬ b¶n cho c¸n bé khuyªn n«ng-khuyÕn l©m trë nªn
cÇn thiÕt vμ cÊp b¸ch.
Bμi gi¶ng khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m nh»m gãp phÇn ®μo t¹o c¸c c¸n
bé khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m cã ®ñ tr×nh ®é vμ phÈm chÊt cÇn thiÕt
phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp
vμ n«ng th«n.
Bμi gi¶ng khuyÕn n«ng khuyÕn l©m...
1
Ch¬ng tr×nh hç trî l©m nghiÖp x· héi
Bμi gi¶ng
KhuyÕn n«ng-khuyÕn l©m
Hμ néi, n¨m 2002
bài giảng khuyến nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng khuyến nông - Người đăng: Bình Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
bài giảng khuyến nông 9 10 944