Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lâm nghiệp xã hội

Được đăng lên bởi hien-master2008
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ LÂM NGHIỆP XÃ HỘI
1.1. Nhập môn Lâm nghiệp xã hội
1.1.1. Giới thiệu về Lâm nghiệp xã hội
Đây là môn học có tên là “Lâm nghiệp xã hội” (Social Forestry) hay “Lâm nghiệp
xã hội đại cương” (Introduction Social Forestry). Nó đề cập đến giao diện giữa xã hội con
người và tài nguyên rừng, những cách thức và điều kiện mà các cộng đồng con người tác
động lên cơ sở tài nguyên rừng, và ngược lại, tài nguyên rừng chi phối lên đời sống của
các cộng đồng con người để làm cơ sở thu hút sự tham gia của các cộng đồng địa phương
vào việc quản lý tài nguyên rừng vì lợi ích của chính họ. Môn học nghiên cứu chủ yếu ở
cấp độ địa phương, các “cộng đồng” (commune) được đề cập ở đây là cộng đồng địa
phương trong vùng nông thôn ở cấp thôn xã, nơi mà tài nguyên rừng chi phối một cách có
ý nghĩa đến đời sống của họ. Tuy nhiên, môn học cũng lưu ý đến tính chất nhiều cấp độ
của các tiến trình và các yếu tố của hệ sinh thái nhân văn.
Bài mở đầu này giới thiệu những khái niệm cơ bản về Lâm nghiệp xã hội. Sau khi
thảo luận mục đích chung của lâm nghiệp, sẽ đề cập đến khái niệm Lâm nghiệp truyền
thống và những tồn tại của nó, rồi trình bày sự ra đời của Lâm nghiệp xã hội. Từ đó, người
học có thể đối chiếu giữa hai cách tiếp cận này, có thể hiểu rõ hơn Lâm nghiệp xã hội là gì,
và có những đặc điểm chung nào.
1.1.2. Mục đích của Lâm nghiệp và Lâm nghiệp xã hội
Mặc dù các định nghĩa về lâm nghiệp và quản lý rừng thay đổi rất lớn, nhưng có
một điều thường được chấp nhận, đó là mục đích chung của chúng đều nhằm sản xuất ra
các dòng lợi ích hợp lý, đều đặn và bền vững từ tài nguyên rừng cho các thế hệ con người.
Trong phát biểu về mục đích chung này, chúng ta phải lưu ý hai điều: (i) “dòng lợi ích” mà
không phải là “dòng sản phẩm”, và (ii) “các thế hệ con người” mà không phải chỉ là một
thế hệ hiện tại.
Mục đích này là đơn giản và dễ chấp nhận, nhưng một cái nhìn thoáng qua về các
tài liệu liên quan đến lâm nghiệp hiện hành đã có thể giúp chúng ta phát hiện sự tồn tại của
những cách nhìn có vẻ “rối rắm”, những chỉ định kỹ thuật và tổ chức có vẻ “phức tạp hoá”
để đạt được mục đích này. Trong thực tế, ít có giải pháp đơn giản hoặc duy nhất cho các
vấn đề khoa học và thực tiễn của quản lý rừng mà các nhà lâm nghiệp phải đáp ứng ở khắp
nơi trên thế giới khi xem xét đến khía cạnh xã hội của việc quản lý rừng. Do đó, chúng tôi
cho rằng, sinh viên lâm nghiệp cần được trang bị thêm những cách nhìn, phương pháp và
những cách tiếp cận mới; vì chúng là tiền đề cho những cơ hội mới tr...
5
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ LÂM NGHIỆP XÃ HỘI
1.1. Nhập n Lâm nghip hội
1.1.1. Giới thiệu về Lâm nghiệp xã hội
Đây làn học có tên là “Lâm nghiệp hội” (Social Forestry) hay “m nghiệp
xã hi đại cương” (Introduction Social Forestry). Nó đề cập đến giao diện giữa xã hội con
người và tài nguyên rừng, nhữngch thức và điều kiện mà các cộng đồng con người tác
động lên cơ s i nguyên rừng,ngược lại, tài nguyên rừng chi phi lên đời sng của
c cng đng con người để làm cơ sở thu hút sự tham gia của các cộng đồng địa phương
vào việc quản lý tài nguyên rừng vì lợi ích ca chính họ. Môn học nghiên cứu chyếu ở
cấp đ địa phương, c “cộng đồng (commune) được đ cập đây cộng đng địa
pơng trong vùng nông tn ở cấp tn xã, i mà tài nguyên rừng chi phối một cách có
ý nga đến đời sng của họ. Tuy nhiên,n họcng lưu ý đếnnh chất nhiều cấp độ
của c tiến trình c yếu tố của hsinh ti nhân n.
i mở đầu này giới thiệu những khái niệm cơ bản về Lâm nghiệp xã hội. Sau khi
thảo lun mục đích chung của lâm nghiệp, sẽ đề cập đến khái niệm Lâm nghiệp truyền
thống và những tồn tại của, rồi trình bày sự ra đời của Lâm nghiệp xã hội. Từ đó, ni
học thể đi chiếu giữa hai cách tiếp cn y, có thhiểu rõ n Lâm nghiệp xã hội là ,
và những đặc điểm chung nào.
1.1.2. Mục đích của Lâm nghiệp và Lâm nghip hội
Mặc dù các đnh nga vm nghip và quản lý rừng thay đổi rất lớn, nhưng có
một điều thường được chấp nhn, đó là mục đích chung của cng đều nhằm sản xuất ra
c dòng li ích hợp lý, đều đặn bền vững từi ngun rừng cho c thế hệ con người.
Trong pt biểu về mục đích chung này, chúng ta phải lưu ý hai điều: (i)dòng lợi ích” mà
kng phải là “dòng sản phẩm”, và (ii) “các thế hệ con người” mà kng phải chỉ là một
thế hhiện ti.
Mục đích này là đơn giản và dễ chấp nhận, nhưng một cái nhìn thng qua về các
tài liệu liên quan đến m nghiệp hiện hành đã có thể giúp chúng ta phát hiện sự tồn tại của
những cách nn có vẻ “rối rắm”, những chỉ định kỹ thuật và tổ chức có v“phức tạp h
để đạt được mục đích này. Trong thực tế, ít có giải pháp đơn giản hoặc duy nhất choc
vấn đề khoa học và thc tiễn của quản lý rừng mà c nhà m nghiệp phải đápng khắp
nơi trên thế giới khi xem t đến khía cạnh xã hội của việc quản lý rừng. Do đó, cng tôi
cho rằng, sinh vn lâm nghiệp cần được trang bị tm nhng cách nn, pơng pháp và
những ch tiếp cận mi; vì chúng tiền đề cho nhng cơ hội mới trong việc quản lý
rừng bền vững n. Điều này đặc biệt đúng đối với s phân tích mối quan h giữa m
5
Bài giảng lâm nghiệp xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lâm nghiệp xã hội - Người đăng: hien-master2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Bài giảng lâm nghiệp xã hội 9 10 835