Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng luật đất đai 2003

Được đăng lên bởi Trung Qldd
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LuËt §Êt ®ai n¨m 2003
Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003; C«ng bè ngµy 10/12/2003;
cã hiÖu lùc ngµy 01/7/2004
I. Sù cÇn thiÕt ph¶i söa ®æi LuËt §Êt ®ai n¨m 1993
II. Quan ®iÓm vµ c¨n cø söa ®æi
III. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003
IV. H=íng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003
bài giảng luật đất đai 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng luật đất đai 2003 - Người đăng: Trung Qldd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
bài giảng luật đất đai 2003 9 10 121