Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Mô thực vật (Trần Thị Thanh Hương)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 8347 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Chương II

MÔ THỰC VẬT
Trần Thị Thanh Hương
Khoa khoa học

Định nghĩa Mô, Mô phân sinh
Mô là tập hợp các tế bào có cấu tạo và chức
phận tương đối giống nhau.
Tất cả các loại mô đều có nguồn gốc từ mô
phân sinh
Mô phân sinh là loại mô gồm những tế bào
thường xuyên thực hiện sự phân chia để hình
thành nên những tế bào mới, những tế bào này
sẽ chuyên hóa để tạo nên các loại mô khác
nhau

Phân loại mô phân sinh
Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh người ta chia
mô phân sinh ra làm 2 loại:
Mô phân sinh sơ cấp
Mô phân sinh thứ cấp

Mô phân sinh sơ cấp
Vị trí: nằm ở đầu tận cùng của thân, cành, rễ
hay gốc của mỗi lóng
Vai trò: tạo ra các mô vĩnh viễn khác, các cơ
quan như rễ, thân, lá, hoa…

Phân loại mô phân sinh sơ cấp
Tùy thuộc vào vị trí, có thể chia mô phân
sinh ra làm 2 loại:
Mô phân sinh ngọn
Mô phân sinh lóng

Phân loại mô phân sinh sơ cấp
Mô phân sinh ngọn: nằm ở ngọn chồi, đầu rễ,
thường xuyên phân chia để tạo nên những loại mô
phân sinh phân hóa: tầng sinh bì, tầng trước phát sinh
và khối mô phân sinh cơ bản

Phân loại mô phân sinh sơ cấp

Sự phân chia các tế bào mô phân sinh

Phân loại mô phân sinh sơ cấp
Mô phân sinh lóng
gặp ở những cây
thuộc
họ
lúa
(Poaceae), nằm ở
đầu gốc của lóng

Phân loại mô phân sinh thứ cấp
Có nguồn gốc từ mô phân sinh sơ cấp, chỉ có
ở ngành hạt trần và lớp 2 lá mầm của ngành
hạt kín

Bao gồm:
Tầng sinh bần (tầng phát sinh vỏ)
Tượng tầng libe gỗ (tầng phát sinh trụ)

Phân loại mô phân sinh thứ cấp
Tầng sinh bần
(tầng phát sinh vỏ)
tạo nên mô bì thứ
cấp. Hoạt động
cho ra bên ngoài là
bần, bên trong là
nhu bì (đối với rễ)
hay lục bì (đối với
thân)

Bầ n
Tầng sinh bần
Nhu bì
(Lục bì)

Phân loại mô phân sinh thứ cấp
Tượng tầng libe
gỗ (tầng phát sinh
trụ) tạo nên mô
dẫn thứ cấp. Hoạt
động cho ra bên
ngoài là libe 2, bên
trong là gỗ 2

L1
L2
L1

L1
…….….
…...…..

G1

L3

L2

Phân hóa
hướng tâm

……..…
…...…..

……..…
…...…..

G3

G2

G2

G1

G1

Phân hóa
ly tâm

Đặc trưng của những tế bào này là xếp xuyên tâm

Vòng gỗ hàng năm
Vòng gỗ hàng năm là gỗ 2 do tượng tầng libe
gỗ hoạt động theo mùa
L2
L2
nhạt

L2
sậm

sậm

nhạt

nhạt

Vòng gỗ hàng năm
Vòng
gỗ
hàng
năm
cho biết số
tuổi của cây,
đôi khi còn
biết khí hậu
ở thời điểm
đó như thế
n ào .

CÁC LOẠI MÔ SƠ CẤP
Có nguồn gốc từ mô phân sinh sơ cấp, bao
g ồm :
Mô cơ bản
Mô bì
Mô tiết
Mô cơ
Mô dẫn

MÔ CƠ BẢN
Chiếm thể tích lớn nhất ở trong cây, cấu tạo
bởi những tế bào sống, màng mỏng bằng chất
cellulose nhưng cũng có khi dày lên hóa gỗ.
Mô cơ bản có 3 vai trò chính:
Hấp thụ th...