Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng môn Quy hoạch phát triển nghề cá

Được đăng lên bởi Lam Nguyen
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2212 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
NGHỀ CÁ

Ts. Trương Hoàng Minh

Nội dung
1- Hiện trạng NTTS Việt Nam & ĐBSCL
2- Một số khái niệm cơ bản trong QH
3- Tiếp cận tài nguyên
4- Tiếp cận hệ thống quản lý
5- NTTS và môi trường
6- Các công cụ ứng dụng trong QH
- Đánh giá tác động môi trường (EIA)
- Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA)
- Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)

1. NTTS ở Việt nam và ĐBSCL
Việt Nam
 Diện tích: 330.363 km2
 Bờ biển: 3.260km
 Diện tích mặt nước NTTS: 1
triệu ha
 Diện tích tiềm năng
Đầm phá: 600.000 ha
Vùng biển đặc quyền kinh
tế: 1 triệu km2

Vai trò ngành thủy sản
• Tổng sản lượng (2008): 4,6 triệu tấn
• Giá trị xuất khẩu (2008): US$ 4,5 tỉ
• Đóng góp 4% tổng GDP or 18% GDP
ngành Nông nghiệp.
• Xếp thứ 4 về xuất khẩu (sau dầu thô,
may mặc và giày da).
• Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia xuất
khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.
• Xuất khẩu thủy sản chiếm 7,2% tổng
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
(gồm 70 loại sản phẩm và xuất khẩu
đến 160 quốc gia).
• Việc làm cho >4 triệu người.

Sản lượng thủy sản
Sản lượng (1.000 t)

5,000
4,500
)t 4,000
0
0
3,500
0
,1
( 3,000
n 2,500
o
it
c 2,000
u
d 1,500
o
r
P 1,000
500
0

Aquaculture
Nuôi trồng
Khai catch
thác
Wild

5
9
9
1

6
9
9
1

7
9
9
1

8
9
9
1

9
9
9
1

0
0
0
2

1
0
0
2

2
0
0
2

3
0
0
2

4
0
0
2

5
0
0
2

6
0
0
2

7
0
0
2

8
0
0
2

Giá trị xuất khẩu thủy sản từ 1998-2008
Triệu USD
5000

4509

4500
3763

4000
3348

3500
2739

3000
2500
2000

1479

1500
1000

817

938

1998

1999

1777

2023

2217

2401

500
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Xuất khẩu 4 loài chính năm 2008
Số liệu năm 2008

Giá trị

Tỉ lệ (%)

640.829

52

1.453

32

191.550

15

Giá trị (triệu USD )

1.625

36

Tôm càng
xanh

Sản lượng (t)

1.414

0.11

11,227

0.25

Cá rô phi

Sản lượng (tấn)

480

0.04

1.258

0.03

Cá tra

Sản lượng (t)
Giá trị (triệu USD)

Tôm sú

Sản lượng (tấn)

Giá trị (triệu USD)
Giá trị (triệu USD )

Source: VASEP, 2009

Thị trường xuất khẩu
100%
90%
80%
70%

Others

60%

China

50%

Ukraina
ASEAN

40%

Korea

30%

Russia

20%

EU

10%

USA
Japan

0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source: VASEP, 2008

Thay đổi trong xuất khẩu
100%

Sản
luợng

80%
60%

100%

Pangasius

Jun-08

2007

2006

2005

2004

2003

0%

• Xuất khẩu tôm và cá tra 67% sản
lượng và 68% giá trị.
• Sau năm 2003 thì xuất khẩu cá tra
tăng đáng kể

60%

Others
Squid&Oct.

40%

Tuna

20%

Shrimp
Pangasius

0%

Ju n -0 8

Shrimp

2007

20%

2006

Tuna

80%

2005

Squid&Oct

2004

40%

Giá trị

2003

Others

Source:...
Ts. Trương Hoàng Minh
QUY HOCH PHÁT TRIN
NGH
Bài Giảng môn Quy hoạch phát triển nghề cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng môn Quy hoạch phát triển nghề cá - Người đăng: Lam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Bài Giảng môn Quy hoạch phát triển nghề cá 9 10 553