Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nghiên cứu phât triển hệ thống nông nghiệp

Được đăng lên bởi lan-le-thanh
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 5073 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG NÔNG NGHIỆP

Bài Giảng
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP
(Chương trình 2 ĐVHT)
* Phân Phối chương trình:
Bài 1: Vai trò nông nghiệp, lịch sử phát triển và các loại hệ thống nông nghiệp (5
tiết)
Bài 2: Tổng quan nghiên cứu & phát triển Hệ thống nông nghiệp (8 tiết).
Bài 3: Lựa chọn khu vực, điểm nghiên cứu và Mô tả Hệ thống nông nghiệp (3 tiết)
Bài 4: Phát hiện vấn đề và khai thác tiềm năng của Hệ thống nông nghiệp (3 tiết)
Bài 5: Nghiên cứu thử nghiệm đồng ruộng và chuyển giao kết quả nghiên cứu (3
tiết)
Phần Semina và thực hành môn học: 8 tiết (2 buổi) cho cả lớp. Một ngày đi
về thôn xã và một ngày thảo luận nhóm.

* Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiên cứu phát triển hệ thống nông
nghiệp. Trang bị những ứng dụng lý thuyết hệ thống trong thực tiễn sản xuất nông
nghiệp hiện nay. Hiểu lịch sử và các loại hệ thống nông nghiệp.
Cung cấp phương pháp và tiến trình thực hiện trong nghiên cứu phát triển hệ
thống nông nghiệp và hệ thống canh tác.

* Nội dung chung:
- Vai trò nông nghiệp, lịch sử phát triển và các loại hệ thống nông nghiệp.
- Tổng quan về nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp và hệ thống canh
tác.
- Áp dụng lý thuyết hệ thống vào nông nghiệp
- Nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp và hệ thống canh tác

1

BÀI I
VAI TRÒ NÔNG NGHIỆP, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ
CÁC LOẠI HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP (5 tiết)
1.1. VAI TRÒ CỦA NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI.
1.1.1 Các khái niệm khác nhau về nông nghiệp.
Trước khi đề cập đến vấn đề hệ thống nông nghiệp, chúng ta cấn thảo luận và
hiểu định nghĩa nông nghiệp. Khó có thể định nghĩa chính xác nông nghiệp là gì.
Tất nhiên, có thể có một sự đồng ý chung về những thứ bao gồm công cụ và vật
dụng, cùng với con người, cây trồng và vật nuôi, như thế đã có thể gọi là nông
nghiệp. Nhưng như thế sẽ là không đủ nếu chúng ta còn phải quan tâm thực sự tới
những vấn đề như vai trò của khoa học trong nông nghiệp. Vai trò và tầm quan
trọng của nông nghiệp đối với sự tồn tại và hưng thịnh của loài người cũng như vấn
đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên ngày nay
người ta đã đi đến thống nhất và định nghĩa Nông nghiệp như sau:
- Nông nghiệp là sản xuất đặc biệt mở ra trên địa bàn rộng lớn, lệ thuộc vào
tự nhiên (Đặc biệt là ngành trồng trọt). Trong nông nghiệp ngành trồng trọt là sản
xuất đầu tiên. Không có sản xuất ngành trồng trọt thì không có sản xuất nông
nghiệp, vì nó cung cấp lương thực, thực phẩm rất thiết yếu cho con ngư...
BÀI GING
NGHIÊN CU PHÁT TRIN H
THNG NÔNG NGHIP
Bài giảng nghiên cứu phât triển hệ thống nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nghiên cứu phât triển hệ thống nông nghiệp - Người đăng: lan-le-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Bài giảng nghiên cứu phât triển hệ thống nông nghiệp 9 10 781