Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quy hoạch môi trường,

Được đăng lên bởi dotuananh2701
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
1
Baøi giaûng
QUY HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
Taøi lieäu duøng cho:
S.V ngaønh Ñòa tin hoïc (Geomatics),
Ñaïi hoïc Baùch khoa Tp.HCM.
Thaùng 02-2006
Lecture note: ThS. Leâ Caûnh Ñònh
2
NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG
Phaàn I: PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN
Chöông 1: Moät soá vaán ñeà lyù luaän cô baûn veà QHSDÑ
Chöông 2: Moät soá phöông phaùp chính xaây döïng QHSDÑ
Phaàn II: NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN
Chöông 3: Nhöõng quy ñònh chung vaø quy trình baûn laäp
QHSDÑ
Chöông 4: Phöông phaùp thöïc hieän caùc noäi dung QHSDÑ
Phaàn III: TÍNH DÖÏ TOAÙN LAÄP, ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH, KEÁ
HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
Bài giảng quy hoạch môi trường, - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quy hoạch môi trường, - Người đăng: dotuananh2701
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Bài giảng quy hoạch môi trường, 9 10 877