Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thực hành Mapinfo

Được đăng lên bởi leenguyen2020
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
TRONG LÂM NGHIỆP
(Phần thực hành)
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
NGUYỄN QUỐC BÌNH

Upload by 
17-Dec-10

SỬ DỤNG MAPINFO ĐỂ:
1. Biết các chức năng và công cụ trong
MapInfo
2. Xây dựng bản đồ trên máy tính
3. Xây dựng CSDL cho bản đồ số hoá
4. Tính toán, phân tích và tìm kiếm trong
CSDL.
5. Kết xuất bản đồ ra giấy/màn hình
17-Dec-10

Good luck!

Bài 1
Các chức năng trên thanh
công cụ của MapInfo

17-Dec-10

Giao diện MapInfo 6.0

17-Dec-10

Các chức năng khởi động nhanh

 Khởi động lại các tập tin
đang sử dụng trước đó
 Khởi động lại file *.wor
sau cùng
 Mở một file *.wor đã lưu
 Mở một lớp bản đồ đã
lưu
17-Dec-10

Tạo lớp bản đồ mới

Menu File

 Mở một lớp đã đồ đã lưu
 Mở một file *.wor đã lưu

 Đóng 1 hoặc nhiều lớp bản đồ hiện
hành
 Đóng tất cả các lớp bản đồ hiện
hành

 Lưu lớp bản đồ thành dạng file khác
 Lưu file *.wor mới
 Lưu lớp bản đồ thành file ảnh
 Khởi động những công cụ hỗ trợ
 Định dạng trang in
17-Dec-10

Menu Edit

 Phục hồi lệnh vừa thực hiện (1
lần)
 Cắt (dán) đối tượng
 Sao chép đối tượng
 Dán đối tuợng (được cắt/copy)

 Xoá đối tượng

17-Dec-10

Menu Objects
Đặt thuộc tính quan tâm cho đối
tượng

 Clear Target: xoá thuộc tính quan
tâm cho đối tượng
 Ghép, nối các đối tượng với nhau
 Split: tách/ cắt các đối tượng
 Erase: xoá phần đối tượng chồng
lên nhau
 Erase Outside: Xóa phần đối
tượng không chồng lên nhau
 Check Region: Kiểm tra lỗi
17-Dec-10

 Chuyển đường cong thành vùng
 Chuyển vùng thành đường cong

Menu Query
Chọn đối tượng/lớp bản đồ
 Chọn đối tượng có điều
kiện

 Chọn tất cả các đối tượng
của lớp bản đồ
 Không chọn bất kỳ đối
tượng nào

 Tìm kiếm để hiển thị đối
tượng được chọn trên màn
hình MapInfo

17-Dec-10

 Các số liệu tổng hợp của
lớp bản đồ

17-Dec-10

Menu Table
=> Cập nhật dữ liệu của cột/lớp
dữ liệu

 Đăng nhập dữ liệu vào
MapInfo
 Kết xuất dữ liệu từ MapInfo

17-Dec-10

Xem trang sau

Maintenance
 Chỉnh sửa/thay đổi cấu trúc dự
liệu của lớp dữ liệu/bản đồ
 Xoá lớp dữ liệu bản đồ

=> Làm sạch/dọn dẹp các khoảng
trống dữ liệu đã bị thay đổi/chỉnh
sửa để giải phóng bộ nhớ.

17-Dec-10

Menu Options
Định dạng nét vẽ dạng đường

 Định dạng nét vẹ dạng vùng
 Định dạng ký tự
 Định dạng font chữ

17-Dec-10

Menu Map
=> Lớp kiểm soát thông tin
Tạo lớp bản đồ chuyên đề
 Tạo chú thích cho lớp bản đồ
 Thay đổi tỷ lệ hiển thị bản đồ
 Hiển thị bản đồ ở một cửa sổ
mới (# cửa sổ ban đầu)

 Hiển thị lớp bản đồ theo lự...
17-Dec-10
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
TRONG LÂM NGHIỆP
(Phần thực hành)
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
NGUYỄN QUỐC BÌNH
Upload by http://SVquanlydat.com
Bài giảng thực hành Mapinfo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thực hành Mapinfo - Người đăng: leenguyen2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Bài giảng thực hành Mapinfo 9 10 939