Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt Kỹ thuật bảo quản hoa

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 4737 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA NÔNG LÂM

BÀI GIẢNG TÓM TẮT
C

)

HỌC PHẦN
T

T Ả

N ười biên so

T

ẢN HOA

T

06/2008

L N ư

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU G
H
N H C ..................................................... 4
C Đ CH C
N H C .......................................................................... 4
N
NG
N H C ................................................................................. 4
G
H
CH NG ................................................................................... 4
CHƯƠNG Đ NH G
H N
H
.................................................. 6
H
C
C NH............................................................................................... 6
Ê CH ẨN ECE (Economic Commision for Euroupe – Hội đồng Kinh tế
Châu Âu) ............................................................................................................. 6
i u chu n ECE ch t
ng ................................................................... 6
i u chu n ECE ph m c p..................................................................... 7
i u chu n ECE
og i
n nh n: ................................................... 8
i u chu n ECE cho ho c m ch ng đ n ................................................. 8
i u chu n ECE cho ho c m ch ng p ................................................. 9
i u chu n ECE cho ho hồng ................................................................. 10
i u chu n cho ho c c ............................................................................ 10
i u chu n ECE cho ho mimos ............................................................. 10
i u chu n ECE cho c t c nh ............................................................... 11
Ê CH ẨN C
(U.S.).................................................................... 13
Ê CH ẨN C.A. CONOVER, 1986 ....................................................... 15
H G N
NG
H H CH .................................................... 16
K
N .................................................................................................. 16
B H
RỒNG CH
....................................................................................... 16
1. Phân loại ch t
ng ho trồng ch u theo:...................................................... 16
2. Tiêu chu n ch t
ng c ho trồng ch u ..................................................... 16
3. Tiêu chu n c a C.A. Conover (1986) ............................................................. 17
CHƯƠNG II. Đ
K N NH RƯỞNG H H CH
H C
HOA.................................
I HT
KHOA NÔNG LÂM
BÀI GING TÓM TT
)
HC PHN
  HOA
i biên so
T 06/2008
Bài giảng tóm tắt Kỹ thuật bảo quản hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt Kỹ thuật bảo quản hoa - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt Kỹ thuật bảo quản hoa 9 10 763