Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vi sinh môi trường

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN

TS. Leâ Quoác Tuaán

Baøi giaûng

VI SINH moâi tröôøng

Löu haønh noäi boä
-2009-

GIÔÙI THIEÄU
Vi sinh vaät hoïc moâi tröôøng laø ngaønh nghieân cöùu caùc ñoái vi sinh vaät toàn taïi
trong moâi tröôøng töï nhieân vaø nhaân taïo. Nguoàn goác cuûa caùc nghieân cöùu baét ñaàu töø söï
quan saùt cuûa Antony van Leeuwenhoek (1677). Van Leeuwenhoek ñaõ söû duïng moät
kính hieån vi ñeå khaùm phaù nhöõng gì maø oâng goïi laø “nhöõng ñoäng vaät nhoû” chuùng soáng
vaø sinh saûn trong nöôùc möa, nöôùc gieáng, nöôùc bieån vaø nöôùc baêng tan. Trong suoát
nhieàu theá kyû, söï hieåu bieát cuûa chuùng ta veà vi sinh vaät moâi tröôøng döïa treân nhöõng
quan saùt chi tieát vaø caùc thí nghieäm vôùi söï giuùp ñôõ cuûa kính hieån vi vaø caùc coâng cuï
hoaù sinh cuõng nhö toaùn hoïc hieän ñaïi.
Nhieàu nghieân cöùu cuûa van Leeuwenhoek döïa vaøo vieäc kieåm tra caùc maãu vaät
ñöôïc ñaët trong oáng nghieäm, trong chai thuyû tinh taïi nhaø oâng. Hieän taïi, ngöôøi ta cho
raèng oâng ñaõ taïo neân moät moâi tröôøng nhaân taïo, cuõng nhôø ñoù maø ngaøy nay chuùng ta coù
nhöõng kyõ thuaät nuoâi caáy vi sinh vaät trong phong thí nghieäm ñeå xaùc ñònh caáu truùc
cuõng nhö chöùc naêng cuûa chuùng.
Nhö chuùng ta ñaõ bieát vi sinh vaät hieän dieän khaép nôi, trong ñaát, trong nöôùc,
khoâng khí, trong cô theå sinh vaät khaùc, ñaëc bieät chuùng coù theå toàn taïi trong nhöõng moâi
tröôøng khaéc nghieät nhaát. Chuùng ñoùng moät vai troø quan troïng trong voøng tuaàn hoaøn
vaät chaát. Vì theá, chuùng ñöôïc xem laø laø moät maéc xích quan trong trong quaù trình
chuyeån hoaù vaät chaát.
Trong phaàn vi sinh vaät moâi tröôøng naøy, chuùng ta seõ tìm hieåu caùc quaù trình
chuyeån hoaù vaät chaát trong moâi tröôøng töï nhieân vaø nhaân taïo. Qua ñoù, coù theå naém baét
ñöôïc caùc quy luaät chuyeån hoaù chaát höõu cô vaø voâ cô bôûi vi sinh vaät nhaèm ñieàu khieån
vaø aùp duïng chuùng moät caùch hieäu trong caùc coâng trình xöû lyù chaát thaûi. Nghieân cöùu söï
taùc ñoäng töông hoã giöõa caùc cô theå vi sinh vaät, giöõa vi sinh vaät vaø moâi tröôøng (caùc taùc
nhaân lyù hoaù vaø sinh hoïc) nhaèm kieåm soaùt söï phaùt trieån cuûa chuùng, vaø nhaèm taêng cao
hieäu quaû xöû lyù chaát thaûi cuûa chuùng khi ñöôïc aùp duïng. Töø ñoù chuùng ta seõ coù nhöõng
hieåu bieát ñuùng ñaén veà vi sinh vaät vaø taàm quan troïng cuûa chuùng trong moâi tröôøng töï
nhieân cuõng nhö nhaân taïo.

Khoa Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân
Ñaïi Hoïc Noâng...
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN
WX
TS. Leâ Quoác Tuaán
Baøi giaûng
VI SINH moâi tröôøng
Löu haønh noäi boä
-2009-
Bài giảng vi sinh môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vi sinh môi trường - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Bài giảng vi sinh môi trường 9 10 793