Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Xứ lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 2

Xöû lyù nöôùc thaûi sinh
hoaït baèng CNSH
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

Giôùi thieäu
Nöôùc thaûi laø nguoàn goác gaây neân oâ nhieãm
soâng hoà vaø bieån
Nöôùc thaûi gaây neân caùc loaïi dòch beänh lan
truyeàn trong moâi tröôøng nöôùc
Xöû lyù nöôùc thaûi laø vieäc aùp duïng caùc quaù
trình Sinh - Hoùa - Lyù nhaèm laøm giaûm caùc
chaát gaây oâ nhieãm coù trong nöôùc
Vieäc xöû lyù nöôùc thaûi thöôøng lieân keát vôùi
vieäc cung caáp nöôùc saïch

Söï oâ nhieãm
Söï gia taêng caùc chaát gaây oâ nhieãm trong nöôùc ñaëc
bieät laø caùc chaát höõu cô khoù phaân huûy.
Chaát gaây oâ nhieãm thöôøng toàn taïi ôû daïng raén vaø
ng
ng
loûng.
ng
Nguoàn gaây oâ nhieãm xuaát phaùt töø quaù trình sinh
hoaït, saûn xuaát, caùc beänh vieän
nh
Trong nöôùc coù moät löôïng lôùn vi sinh tham gia xöû
ng
lyù chaát thaûi, tuy nhieân coù raát nhieàu vi sinh vaät gaây
beänh
nh
Caùc quaù trình sinh hoïc xaûy ra trong nöôùc thaûi
ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc phaân huûy chaát
ng
ng
thaûi.
Söï maát caân baèng trong chuoãi sinh thaùi moâi tröôøng
ng
ng
nöôùc seõ gaây neân hieän töôïng oâ nhieãm
ng

Voøng tuaàn hoaøn nöôùc vaø nöôùc thaûi
ng
Ngöôøi
söû duïng
Khu xöû lyù
nöôùc thaûi

Khu xöû lyù nöôùc caáp

Caùc soâng, hoà,
nöôùc ngaàm…
Nöôùc saïch
chöa clo hoùa

Nöôùc saïch
ñaõ clo hoùa

Nöôùc
baån

Chaát thaûi
Chaát höõu cô hoøa tan, chaát raén lô löõng, vi sinh vaät
(maàm beänh) vaø moät soá caùc thaønh phaàn khaùc
nh
nh
Noàng ñoä chaât thaûi bieán ñoäng theo töøng ngaøy vaø
ng
ng
ng
theo muøa
Trong nöôùc thaûi ñieån hình, 75% SS vaø 40% chaát
hoøa tan laø höõu cô.
Chaát voâ cô laø sodium, Ca, Mg, Cl, SO42-, PO43-,
CO3-, NO3-, NH4+ vaø moät ít kim loaïi naëng.
ng
BOD5 töø 200 – 600 mg/l.

Caùc thoâng soá cuûa maãu nöôùc thaûi sinh hoaït
ñieån hình
Thaønh phaàn

Noàng ñoä (mg/l)

Toång chaát raén

300 – 1200

Chaát raén lô löõng

100 – 350

Toång carbon höõu cô

80 – 290

BOD5

110 – 400

COD

250 – 1000

Toång nitrogen

20 – 85

Ammonia (NH4+)

12 – 50

Nitrite (NO2-)

0

Nitrate (NO3-)

0

Toång phosphorus

4 - 15

Chöùc naêng cuûa caùc heä thoáng xöû
ng
lyù nöôùc thaûi
Chöùc naêng chính cuûa caùc heä thoáng xöû lyù nöôùc
thaûi sinh hoaït laø laøm giaûm thaønh phaàn höõu cô
toái ña ñeå ñoå ra soâng vaø nöôùc ven bôø maø khoâng
gaây neân söï oâ nhieãm döôõng chaát
Heä thoáng xöû lyù loaïi chaát höõu cô lô löõng, giaûm
thaønh phaàn gaây beänh, loaïi nitrate, kim loaïi
naëng vaø caùc hoùa chaát nhaân taïo....