Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành phân tích đất

Được đăng lên bởi leminhchp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH HOÁ CNMT
PHẦN I: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC TRONG ĐẤT
BÀI 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA TRAO ĐỔI – PHƯƠNG PHÁP XÔKÔLÔP
I.

Mục đích – ý nghĩa:
Độ chua là yếu tố độ phì của đất, nó ảnh hưởng đến các quá trình lí hoá và sinh

học trong đất. Đa số cây trồng thích ứng ở đất trung tính (pH = 6 – 7); một số có thể chịu
đất chua như chè, khoai tây (pH = 4,5 – 5,5).
Đất chua là do sự có mặt của các ion H + và Al3+ trong dung dịch đất cũng như
trong các hệ phức hấp phụ của đất có khả năng trao đổi gây nên.
Khả năng tạo thành H+ và Al3+ càng lớn thì đất càng chua và ngược lại; độ chua
của đất phụ thuộc vào các phương pháp xác định, trong đó chất chiết rút có ý nghĩa lớn
trong trong đổi các ion H+ và Al3+. Trên cùng một loại đất, nếu dùng chất chiết rút NaOH
0,01M sẽ có độ chua lớn (khoảng 19mmol/100g đất), trong khi với CH 3COONa 1M thì
độ chua thấp (khoảng 6mmol/100g đất); nếu dùng NaCl 1M thì độ chua xác định được là
rất thấp (khoảng 0,2mmol/100g đất). Nguyên nhân do H+ có khả năng liên kết mạnh với
OH-, bé hơn với CH3COO- và không liên kết với Cl-.
Độ chua của đất thông thường được chia làm 2 loại:
-

Độ chua hiện tại (độ chua hoạt tính): Là độ chua gây nên do các ion H +
tự do trong dung dịch đất và được xác định khi hoà tan đất trong nước cất.

-

Độ chua tiềm tàng: Được xác định khi chiết rút đất bằng dung dịch muối.
Dựa vào chất chiết rút, độ chua tiềm tàng được lại được chia thành độ chua trao
đổi và độ chua thuỷ phân.
+ Độ chua trao đổi: Độ chua trao đổi được tạo nên bởi các ion H + và Al3+, khi pH

= 5,5 – 6,5 thì còn rất ít hoặc không còn Al 3+ di độngSử dụng chất chiết rút là các dung
dịch muối trung tính như KCl, NaCl, BaCl2. Các cation của các muối này đẩy H+ và một
phần Al3+ ra khỏi hệ phức hấp phụ, Al 3+ bị thuỷ phân tạo thành độ chua của đất. Lượng
H+ và Al3+ trao đổi nói lên mức độ rửa trôi cation kiềm, phá huỷ keo đất. Cây có thể chết
khi đất quá chua hoặc chứa nhiều nhôm di động. Độ chua trao đổi là 1 chỉ số để xác định
nhu cầu bón vôi cho đất. Kí hiệu pHKCl.
+ Độ chua thuỷ phân: Độ chua của đất được xác định khi sử dụng chất chiết rút là
một muối chứa anion thuỷ phân (như CH3COONa). Độ chua thuỷ phân có trị số lớn hơn
độ chua trao đổi, vì gần như toàn bộ H+ và Al3+ đã được trao đổi (Độ chua thuỷ phân
chính là tổng số độ chua tiềm tàng). Từ đó ta tính được lượng vôi cần bón, tính dung tích

hấp phụ theo công thức T = S + H hoặc tính độ no kiềm của đất theo công thức V% =
S/T.100% (với S là tổng số cation kiềm trao đổi, H là độ chua thuỷ phân...
THỰC HÀNH HOÁ CNMT
PHẦN I: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC TRONG ĐẤT
BÀI 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA TRAO ĐỔI – PHƯƠNG PHÁP XÔKÔLÔP
I. Mục đích – ý nghĩa:
Độ chua yếu tố độ phì của đất, ảnh hưởng đến các quá trình hoá sinh
học trong đất. Đa số cây trồng thích ứng ở đất trung tính (pH = 6 – 7); một số có thể chịu
đất chua như chè, khoai tây (pH = 4,5 – 5,5).
Đất chua do sự mặt của các ion H
+
Al
3+
trong dung dịch đất cũng như
trong các hệ phức hấp phụ của đất có khả năng trao đổi gây nên.
Khả năng tạo thành H
+
Al
3+
càng lớn thì đất càng chua ngược lại; độ chua
của đất phụ thuộc vào các phương pháp xác định, trong đó chất chiết rút ý nghĩa lớn
trong trong đổi các ion H
+
Al
3+
. Trên cùng một loại đất, nếu dùng chất chiết rút NaOH
0,01M sẽ độ chua lớn (khoảng 19mmol/100g đất), trong khi với CH
3
COONa 1M thì
độ chua thấp (khoảng 6mmol/100g đất); nếu dùng NaCl 1M thì độ chua xác định được là
rất thấp (khoảng 0,2mmol/100g đất). Nguyên nhân do H
+
khảng liên kết mạnh với
OH
-
, bé hơn với CH
3
COO
-
và không liên kết với Cl
-
.
Độ chua của đất thông thường được chia làm 2 loại:
- Độ chua hiện tại (độ chua hoạt tính): độ chua gây nên do các ion H
+
tự do trong dung dịch đất và được xác định khi hoà tan đất trong nước cất.
- Độ chua tiềm tàng: Được xác định khi chiết rút đất bằng dung dịch muối.
Dựa vào chất chiết rút, độ chua tiềm tàng được lại được chia thành độ chua trao
đổiđộ chua thuỷ phân.
+ Độ chua trao đổi: Độ chua trao đổi được tạo nên bởi các ion H
+
Al
3+
, khi pH
= 5,5 6,5 thì còn rất ít hoặc không còn Al
3+
di độngSử dụng chất chiếtt các dung
dịch muối trung tính như KCl, NaCl, BaCl
2
. Các cation của các muối này đẩy H
+
một
phần Al
3+
ra khỏi hệ phức hấp phụ, Al
3+
bị thuỷ phân tạo thành độ chua của đất. Lượng
H
+
Al
3+
trao đổi nói lên mức độ rửa trôi cation kiềm, phá huỷ keo đất. Cây thể chết
khi đất quá chua hoặc chứa nhiều nhôm di động. Đchua trao đổi là 1 chỉ số để xác định
nhu cầu bón vôi cho đất. Kí hiệu pH
KCl
.
+ Độ chua thuỷ phân: Đchua của đất được xác định khi sử dụng chất chiết rút là
một muối chứa anion thuỷ phân (như CH
3
COONa). Độ chua thuỷ phân trị s lớn hơn
độ chua trao đổi, gần như toàn bộ H
+
Al
3+
đã đưc trao đổi (Độ chua thuỷ phân
chính là tổng sđộ chua tiềm tàng). Từ đó ta tính được lượng vôi cần bón, tính dung tích
Bài thực hành phân tích đất - Trang 2
Bài thực hành phân tích đất - Người đăng: leminhchp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thực hành phân tích đất 9 10 615