Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành phương pháp thí nghiệm trên máy tính

Được đăng lên bởi lazbones1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Bố trí thí nghiệm bằng IRRISTAT 4.0
1. Chuẩn bị thông tin về bố trí thí nghiệm thực hành ngoài đồng ruộng, các ví dụ bố trí thí nghiệm về
kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, khối ngẫu nhiên hoàn toàn....
2. Mở cửa sổ phần mềm IRRISTAT: vào Utilities ---> chọn Randomozation and layout

A. Nhập số liệu: nhập tên tệp ----> chọn Opent thì thấy cửa sổ

chọn Yes
B. Nhập các thông tin về tên sơ đồ bố trí, chọn kiểu bố trí, số lần nhắc lại, tên nhân tố thí nghiệm, số
mức, dạng ô của mối khối. Xong rồi bấm >> chỗ Factors và bấm OK

Ra kết quả

3. Đánh giá kết quả: Tự chấm điểm, ra kết quả đúng như ví dụ trên được 5 điểm, lấy một ví dụ ngẫu
nhiên hoàn toàn 2 điểm, lấy ví dụ hai nhân tố kiểu ô chính ô phụ 3 điểm. Tổng 10 điểm

1

Bài 2: Phân tích thống kê thí nghiệm bằng IRRISTAT 4.0
1. Chuẩn bị bảng số liệu phân tích biến động của chỉ tiêu NS của thí nghiệm so sánh các mật độ cấy
giống lúa My sơn 4, kiểu bố trí thí nghiệm khối ngẫu nhiên hoàn toàn
2. Nhập số liệu: vào Window ---> chọn Data Editor ---> OK

A. Nhập số liệu: Đánh lại tên các mục ----> nhập số liệu công thức, năng suất các lần nhắc lại--> ghi
lại tệp số liệu tên của mình. lưu ý muốn ghi được tên công thức phải có $ ở cột tiêu đề

B. Xử lý số liệu thống kê: Vào Analysis chọn Anova ---> chọn Balanced Analysis --> OK
gõ crb ở hộp file name ---> open, chọn tiếp Yes, chọn tên tệp dữ liệu cần mở ---> Open
Chọn NSUAT ở hộp Data File Variables --> bấm add ở hộp Analysis variates;
Chọn CTHUC$ và NLAI ở hộp Data File Variables --> add ở hộp Factor
Chọn CTHUC$ và NLAI ở hộp Factor --> add ở hộpAnova Model Specification

Chọn mục Option
ra cửa sổ dưới , gõ tên thí nghiêm ở hộp Heading" Bo tri kieu khoi ngau nhien hoan toan"

2

Bấm OK ra kết quả
BALANCED ANOVA FOR VARIATE
NSUAT FILE MYSON4
21/ 4/** 10:23
---------------------------------------------------------------- PAGE
Bo tri kieu khoi ngau nhien hoan toan
VARIATE V003 NSUAT năng suất(ta/ha)
LN

SOURCE OF VARIATION

1

DF

SUMS OF
MEAN
F RATIO PROB ER
SQUARES
SQUARES
LN
=============================================================================
1 NLAI
2 17.4444
8.72222
0.56 0.591 3
2 CTHUC$
5 311.111
62.2222
4.01 0.030 3
* RESIDUAL
10 155.222
15.5222
----------------------------------------------------------------------------* TOTAL (CORRECTED)
17 483.778
28.4575
----------------------------------------------------------------------------TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MYSON4
21/ 4/** 10:23
-----------------------------------------------------------...
Bài 1: Bố trí thí nghiệm bằng IRRISTAT 4.0
1. Chuẩn bị thông tin về bố trí thí nghiệm thực hành ngoài đồng ruộng, các dbố trí thí nghiệm về
kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, khối ngẫu nhiên hoàn toàn....
2. Mở cửa sổ phần mềm IRRISTAT: vào Utilities ---> chọn Randomozation and layout
A. Nhập số liệu: nhập tên tệp ----> chọn Opent thì thấy cửa sổ
chọn Yes
B. Nhập các thông tin về tên sơ đồ bố trí, chọn kiểu bố trí, số lần nhắc lại, tên nhân tố thí nghiệm, số
mức, dạng ô của mối khối. Xong rồi bấm >> chỗ Factors và bấm OK
Ra kết quả
3. Đánh giá kết quả: Tự chấm điểm, ra kết quả đúng như ví dụ trên được 5 điểm, lấy một ví dụ ngẫu
nhiên hoàn toàn 2 điểm, lấy ví dụ hai nhân tố kiểu ô chính ô phụ 3 điểm. Tổng 10 điểm
1
Bài thực hành phương pháp thí nghiệm trên máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành phương pháp thí nghiệm trên máy tính - Người đăng: lazbones1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài thực hành phương pháp thí nghiệm trên máy tính 9 10 45