Ktl-icon-tai-lieu

bản đồ học đại cương

Được đăng lên bởi vanhuanqlb
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 8281 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ
Bản đồ học là lĩnh vực khoa học kỹ thuật về bản đồ, về các tính chất,
phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ.
Đối tượng nhận thức của bản đồ học là không gian cụ thể của các đối tượng,
hiện tượng thực tế khách quan và những biến đổi của chúng theo thời gian.
Bản đồ học bao gồm các vấn đề rộng lớn về bản chất và phương pháp
truyền đạt thể hiện các thông tin về tự nhiên và xã hội của bề mặt khu vực bản đồ
thể hiện. Rất nhiều ngành khoa học kỹ thuật có liên quan và cần sử dụng bản đồ.
Bản đồ rất cần cho sự phát triển kinh tế quốc dân, cho tìm kiếm và quản lý tài
nguyên, khoáng sản, cho thiết kế các công trình công, nông nghiệp, cho quy hoạch,
quản lý đất đai,...
Hiện nay bản đồ là tài liệu quan trọng để giải quyết các nhiệm vụ khoa học
kỹ thuật, là phương pháp thể hiện thông tin trong hệ thống thông tin địa lý của mỗi
khu vực và quốc gia.
Bản đồ học bao gồm nhiều bộ môn khoa học kỹ thuật có quan hệ chặt chẽ
với nhau, nhưng mỗi bộ môn lại có chức năng riêng:
- Cơ sở lý thuyết của bản đồ (bản đồ học đại cương): Nghiên cứu bản đồ các
loại, tính chất và các yếu tố của bản đồ, khả năng sử dụng các bản đồ trong thực tế,
lịch sử phát triển của bản đồ học.
- Toán bản đồ: Nghiên cứu các phương pháp chiếu bề mặt toán học (elipxôit hoặc
mặt cầu) của trái đất lên mặt phẳng, các tính chất, các phương pháp đánh giá và lựa chọn
các phép chiếu bản đồ và các yếu tố khác thuộc cơ sở toán học của bản đồ.

- Thiết kế và thành lập bản đồ: Đó là một trong những bộ môn quan trọng
nhất của bản đồ học. Nó nghiên cứu và xây dựng lý thuyết tổng quát hoá bản đồ,
công nghệ thiết kế bản đồ, các nguyên tắc biên tập và thành lập bản đồ bằng
phương pháp trong phòng.
- Trình bày bản đồ: Nghiên cứu các phương pháp và phương tiện trình bày
màu sắc và hình vẽ của các bản đồ, đồng thời nghiên cứu những vấn đề thiết kế các
ký hiệu quy ước.
- In bản đồ: Nghiên cứu các phương pháp chế in và in hàng loạt các bản đồ.
- Sử dụng bản đồ: Đó là bộ phận của bản đồ học, trong đó nghiên cứu những
phương hướng và phương pháp sử dụng các bản đồ và đánh giá độ tin cậy, độ
chính xác của các kết quả thu nhận từ bản đồ.
- Kinh tế và tổ chức sản xuất b¶n ®å: Môn học này nghiên cứu về các mặt
kinh tế và các biện pháp tổ chức hợp lý hoá sản xuất bản đồ.
- Tự động hoá sản xuất bản đồ: Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa
học kỹ thuật (điện tử - tin học, cơ khí hoá, điều khiển học,...) vào các công đoạn
sản xuất bản đồ.
Bản đồ học có liên quan...
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đ
Bản đồ học là lĩnh vực khoa học kỹ thuật về bản đồ, về các tính chất,
phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ.
Đối ợng nhận thức của bản đồ học là không gian c th của c đối tượng,
hiện ợng thc tế khách quan và nhng biến đổi của chúng theo thi gian.
Bản đồ học bao gồm các vấn đề rộng lớn về bản chất và phương pháp
truyền đạt thể hiện các thông tin vtự nhiên hội của bề mặt khu vực bản đồ
thhiện. Rất nhiều ngành khoa học kthuật liên quan cần sử dụng bản đồ.
Bản đồ rất cần cho sphát triển kinh tế quốc dân, cho tìm kiếm và quản tài
nguyên, khoáng sản, cho thiết kế các công trình công, nông nghip, cho quy hoạch,
quản lý đất đai,...
Hiện nay bản đồ là tài liệu quan trọng để giải quyết các nhiệm vụ khoa học
kthuật, là phương pháp thể hiện thông tin trong hthống thông tin địa lý của mỗi
khu vực và quốc gia.
Bản đhọc bao gm nhiu bộ môn khoa học kthuật quan hệ chặt chẽ
với nhau, nhưng mỗi bộ môn li có chức năng riêng:
- sở thuyết của bản đồ (bn đồ học đại cương): Nghiên cứu bản đồ các
loại, nh chất và các yếu tố của bản đồ, khnăng s dụng các bản đồ trong thực tế,
lịch sử phát trin của bản đồ hc.
- Toán bản đ: Nghiên cu các phương pháp chiếu b mặt toán học (elipxôit hoặc
mặt cầu) của trái đt lên mt phẳng, các tính cht, các phương pháp đánh giá và la chọn
các phép chiếu bn đ và các yếu tkhác thuộc cơ stoán hc ca bản đ.
bản đồ học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bản đồ học đại cương - Người đăng: vanhuanqlb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
bản đồ học đại cương 9 10 175