Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐỒ HỌC

Được đăng lên bởi vanhuanqlb
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 5476 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ
Bản đồ học là lĩnh vực khoa học kỹ thuật về bản đồ, về cỏc tớnh chất,
phương phỏp thành lập và sử dụng bản đồ.
Đối tượng nhận thức của bản đồ học là khụng gian cụ thể của cỏc đối tượng,
hiện tượng thực tế khỏch quan và những biến đổi của chỳng theo thời gian.
Bản đồ học bao gồm cỏc vấn đề rộng lớn về bản chất và phương phỏp
truyền đạt thể hiện cỏc thụng tin về tự nhiờn và xó hội của bề mặt khu vực bản đồ
thể hiện. Rất nhiều ngành khoa học kỹ thuật cú liờn quan và cần sử dụng bản đồ.
Bản đồ rất cần cho sự phỏt triển kinh tế quốc dõn, cho tỡm kiếm và quản lý tài
nguyờn, khoỏng sản, cho thiết kế cỏc cụng trỡnh cụng, nụng nghiệp, cho quy hoạch,
quản lý đất đai,...
Hiện nay bản đồ là tài liệu quan trọng để giải quyết cỏc nhiệm vụ khoa học
kỹ thuật, là phương phỏp thể hiện thụng tin trong hệ thống thụng tin địa lý của mỗi
khu vực và quốc gia.
Bản đồ học bao gồm nhiều bộ mụn khoa học kỹ thuật cú quan hệ chặt chẽ
với nhau, nhưng mỗi bộ mụn lại cú chức năng riờng:
- Cơ sở lý thuyết của bản đồ (bản đồ học đại cương): Nghiờn cứu bản đồ cỏc
loại, tớnh chất và cỏc yếu tố của bản đồ, khả năng sử dụng cỏc bản đồ trong thực tế,
lịch sử phỏt triển của bản đồ học.
- Toỏn bản đồ: Nghiờn cứu cỏc phương phỏp chiếu bề mặt toỏn học (elipxụit hoặc
mặt cầu) của trỏi đất lờn mặt phẳng, cỏc tớnh chất, cỏc phương phỏp đỏnh giỏ và lựa chọn
cỏc phộp chiếu bản đồ và cỏc yếu tố khỏc thuộc cơ sở toỏn học của bản đồ.

- Thiết kế và thành lập bản đồ: Đú là một trong những bộ mụn quan trọng
nhất của bản đồ học. Nú nghiờn cứu và xõy dựng lý thuyết tổng quỏt hoỏ bản đồ,
cụng nghệ thiết kế bản đồ, cỏc nguyờn tắc biờn tập và thành lập bản đồ bằng
phương phỏp trong phũng.
- Trỡnh bày bản đồ: Nghiờn cứu cỏc phương phỏp và phương tiện trỡnh bày
màu sắc và hỡnh vẽ của cỏc bản đồ, đồng thời nghiờn cứu những vấn đề thiết kế cỏc
ký hiệu quy ước.
- In bản đồ: Nghiờn cứu cỏc phương phỏp chế in và in hàng loạt cỏc bản đồ.
- Sử dụng bản đồ: Đú là bộ phận của bản đồ học, trong đú nghiờn cứu những
phương hướng và phương phỏp sử dụng cỏc bản đồ và đỏnh giỏ độ tin cậy, độ
chớnh xỏc của cỏc kết quả thu nhận từ bản đồ.
- Kinh tế và tổ chức sản xuất bản đồ: Mụn học này nghiờn cứu về cỏc mặt
kinh tế và cỏc biện phỏp tổ chức hợp lý hoỏ sản xuất bản đồ.
- Tự động hoỏ sản xuất bản đồ: Nghiờn cứu, ứng dụng cỏc thành tựu khoa
học kỹ thuật (điện tử - tin học, cơ khớ hoỏ, điều khiển học,...) vào cỏc cụng đoạn
sản xuất bản đồ.
Bản đồ học cú liờn quan...
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của bản đ
Bản đồ học là lĩnh vực khoa học kỹ thuật về bản đồ, về các tính chất,
phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ.
Đối ợng nhận thức của bản đồ học là không gian c th của c đối tượng,
hiện ợng thc tế khách quan và nhng biến đổi của chúng theo thi gian.
Bản đồ học bao gồm các vấn đề rộng lớn về bản chất và phương pháp
truyền đạt thể hiện các thông tin vtự nhiên hội của bề mặt khu vực bản đồ
thhiện. Rất nhiều ngành khoa học kthuật liên quan cần sử dụng bản đồ.
Bản đồ rất cần cho sphát triển kinh tế quốc dân, cho tìm kiếm và quản tài
nguyên, khoáng sản, cho thiết kế các công trình công, nông nghip, cho quy hoạch,
quản lý đất đai,...
Hiện nay bản đồ là tài liệu quan trọng để giải quyết các nhiệm vụ khoa học
kthuật, là phương pháp thể hiện thông tin trong hthống thông tin địa lý của mỗi
khu vực và quốc gia.
Bản đhọc bao gm nhiu bộ môn khoa học kthuật quan hệ chặt chẽ
với nhau, nhưng mỗi bộ môn li có chức năng riêng:
- sở thuyết của bản đồ (bn đồ học đại cương): Nghiên cứu bản đồ các
loại, nh chất và các yếu tố của bản đồ, khnăng s dụng các bản đồ trong thực tế,
lịch sử phát trin của bản đồ hc.
- Toán bản đ: Nghiên cu các phương pháp chiếu b mặt toán học (elipxôit hoặc
mặt cầu) của trái đt lên mt phẳng, các tính cht, các phương pháp đánh giá và la chọn
các phép chiếu bn đ và các yếu tkhác thuộc cơ stoán hc ca bản đ.
BẢN ĐỒ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN ĐỒ HỌC - Người đăng: vanhuanqlb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
BẢN ĐỒ HỌC 9 10 653