Ktl-icon-tai-lieu

Bản thành tích chi hội nông dân thôn 7

Được đăng lên bởi nguyenhuuninh1985
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ND XÃ VĨNH THỊNH
Chi hội 7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vĩnh Thịnh, ngày 23 tháng 7 năm 2014

BẢN THÀNH TÍCH
CHI HỘI NÔNG DÂN THÔN 7
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc
Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh
Chi hội nông dân thôn 7 có tổng số hội viên là 140 hội viên
Có tổng diện tích gieo trồng cả năm là 420327 m2
Địa bàn nằm ở trung tâm làng văn hóa làng Sanh
Mật độ dân cư được phân bổ đều dọc 2 bên đường giao thông nông thôn
Hội viên trong chi hội sản xuất chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
Có 1 chi bộ Đảng gồm 18 đồng chí Đảng viên
Có số hộ nghèo là 26 hộ, hộ cận nghèo là 30 hộ, 19 hộ thuộc gia đình
chính sách.
Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công tác hội và phong trào
nông dân đã có những đóng góp to lớn, có ý nghĩa quan trong đưa nền nông nghiệp và kinh
tế nông thôn phát triển với tốc độ nhanh, góp phần ổn định chính trị và kinh tế xã hội của
đất nước. Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt
Nam, đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và nhà nước, chăm lo bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội
dung, hình thức và tổ chức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp mọi tầng lớp
nông dân, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống hội viên nông dân, xây dựng nông thôn mới.
Hội phải nắm chắc tình hình nông nghiệp nông thôn, tâm tư nguyện vọng của nông dân,
chủ động và có đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp, đáp ứng
những đòi hỏi chính đáng của nông dân. Hội nông dân phải là thành viên tích cực của các
chương trình về KT – XH nông thôn, tham gia vào các hoạch định, các kế hoạch phát triền
KT – XH nông thôn, xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã của hội nông dân, hướng
dẫn hội viên nông dân tổ chức các hoạt động nghành nghề, dịch vụ ở nông thôn, tổ chức
dạy nghề tại chỗ cho nông dân thông qua công tác khuyến nông, động viên khuyến khích,
hỗ trợ hội viên nông dân phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng
hạ tầng KT – XH, đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ ở nông
thôn nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ,
tăng nhanh thu nhập, cải thiện đời sống, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất,

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Phát triển các phong
trào nông dân hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD – TT, đảm bảo trật tự an ninh thôn xóm,
Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoà...
HỘI ND XÃ VĨNH THỊNH
Chi hội 7
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vĩnh Thịnh, ngày 23 tháng 7 năm 2014
BẢN THÀNH TÍCH
CHI HỘI NÔNG DÂN THÔN 7
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc
Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh
-
Chi hội nông dân thôn 7 có tổng số hội viên là 140 hội viên
-
Có tổng diện tích gieo trồng cả năm là 420327 m
2
-
Địa bàn nằm ở trung tâm làng văn hóa làng Sanh
-
Mật độ dân cư được phân bổ đều dọc 2 bên đường giao thông nông thôn
-
Hội viên trong chi hội sản xuất chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
-
Có 1 chi bộ Đảng gồm 18 đồng chí Đảng viên
-
Có số hộ nghèo là 26 hộ, hộ cận nghèo là 30 hộ, 19 hộ thuộc gia đình
chính sách.
Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, công tác hội và phong trào
nông dân đã có những đóng góp to lớn, có ý nghĩa quan trong đưa nền nông nghiệp và kinh
tế nông thôn phát triển với tốc độ nhanh, góp phần ổn định chính trị và kinh tế xã hội của
đất nước. Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt
Nam, đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và nhà nước, chăm lo bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội
dung, hình thức và tổ chức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp mọi tầng lớp
nông dân, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống hội viên nông dân, xây dựng nông thôn mới.
Hội phải nắm chắc tình hình nông nghiệp nông thôn, tâm tư nguyện vọng của nông dân,
chủ động và có đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp, đáp ứng
những đòi hỏi chính đáng của nông dân. Hội nông dân phải là thành viên tích cực của các
chương trình về KT – XH nông thôn, tham gia vào các hoạch định, các kế hoạch phát triền
KT – XH nông thôn, xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã của hội nông dân, hướng
dẫn hội viên nông dân tổ chức các hoạt động nghành nghề, dịch vụ ở nông thôn, tổ chức
dạy nghề tại chỗ cho nông dân thông qua công tác khuyến nông, động viên khuyến khích,
hỗ trợ hội viên nông dân phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng
hạ tầng KT – XH, đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ ở nông
thôn nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm tại chỗ,
tăng nhanh thu nhập, cải thiện đời sống, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất,
Bản thành tích chi hội nông dân thôn 7 - Trang 2
Bản thành tích chi hội nông dân thôn 7 - Người đăng: nguyenhuuninh1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bản thành tích chi hội nông dân thôn 7 9 10 554