Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp

Được đăng lên bởi Trần Văn Nam
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 6673 lần   |   Lượt tải: 36 lần
MỤC LỤC
1.TÓM TẮT QUÁN TRÌNH THỰC HIỆN...............................................1
1.1.Mục đích báo cáo.....................................................................................1
1.2.Tóm tắt quá trình thực hiện báo cáo.........................................................1
1.2.1Xuất xứ dự án ........................................................................................1
1.2.2.Căn cứ pháp luật và kỹ thuật làm của việc thực hiện ĐTM..................2
1.3.Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM............................................5
1.3.1.Phương pháp tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu.................................5
1.3.2.Phương pháp khảo sát thực địa.............................................................5
1.3.3.Phương pháp điều tra xã hội hội học....................................................5
1.3.4.Phương pháp so sánh............................................................................5
1.3.5.Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo............................................5
1.4.Tổ chức thực hiện.....................................................................................5
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN....................................................6
1.1.Tên dự án..................................................................................................6
1.2 Chủ dự án.................................................................................................6
1.3 Vị trí địa lí của dự án................................................................................6
1.4 Nội dung chủ yếu của dự án.....................................................................6
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ
HỘI.................................................................................................................7
2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường............................................................7
2.1.1 Khí hậu..................................................................................................7
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1.2 Nhiệt độ.................................................................................................8
2.1.3 Độ ẩm không khí...................................................................................8
2.1.4 Mưa.......................................................................................................8
2.1.5 Gió................................................................
MỤC LỤC
1.TÓM TẮT QUÁN TRÌNH THỰC HIỆN...............................................1
1.1.Mục đích báo cáo.....................................................................................1
1.2.Tóm tắt quá trình thực hiện báo cáo.........................................................1
1.2.1Xuất xứ dự án ........................................................................................1
1.2.2.Căn cứ pháp luật và kỹ thuật làm của việc thực hiện ĐTM..................2
1.3.Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM............................................5
1.3.1.Phương pháp tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu.................................5
1.3.2.Phương pháp khảo sát thực địa.............................................................5
1.3.3.Phương pháp điều tra xã hội hội học....................................................5
1.3.4.Phương pháp so sánh............................................................................5
1.3.5.Phương pháp tổng hợp xây dựng báo cáo............................................5
1.4.Tổ chức thực hiện.....................................................................................5
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN....................................................6
1.1.Tên dự án..................................................................................................6
1.2 Chủ dự án.................................................................................................6
1.3 Vị trí địa lí của dự án................................................................................6
1.4 Nội dung chủ yếu của dự án.....................................................................6
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ
HỘI.................................................................................................................7
2.1 Điều kiện tự nhiên và môi trường............................................................7
2.1.1 Khí hậu..................................................................................................7
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp - Người đăng: Trần Văn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu công nghiệp 9 10 142