Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám định chăn nuôi

Được đăng lên bởi bothitvietnam
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Liên hiệp các hội khoa học
Và kỹ thuật thanh hoá

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 20 tháng 11 năm 2009
Báo cáo

Giám định xã hội về thực hiện quyết định số 3017/2005/QĐ - UBND và quyết định số
4101/2005/QĐ - UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu
bò trên địa bàn miền núi và chính sách phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm trong tỉnh năm
2005 – 2010.
I. Phần mở đầu.
Năm 2009 trong chương trình hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá đã
chọn hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng cùng với việc thực hiện
các nhóm đề tài và dự án khoa học khác.
Phần hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Quỹ môi trường toàn cầu của Tổ
chức phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam tài trợ với 3 hợp phần:
- Phản biện đề án quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.
- Giám định hiệu qủa chính sách phát triển rừng luồng Thanh Hoá.
- Giám định hiệu quả thực hiện quyết định 3017 và 4101 về hỗ trợ và khuyến khích phát triển chăn
nuôi đại gia súc ở địa bàn miền núi và khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trong toàn
tỉnh. Hoạt động trên được chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn tại công văn số 3217 UBND – NN.
Mục đích yêu cầu của các hoạt động này nhằm góp phần làm rõ những luận cứ khoa học của
quyết định trên và đánh giá ưu khuyết điểm thực hiện để giúp lãnh đạo tỉnh trong việc quyết định
các vấn đề quan trọng nói trên, đồng thời nhằm nâng cao năng lực hoạt động tư vấn, phản biện,
giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá.
Hoạt động giám định xã hội về thực hiện quyết định 3017 và 4101 của UBND tỉnh đã được
tiến hành các bước công việc như sau:
- Thành lập tổ chuyên gia thực hiện giám định, xây dựng kế hoạch thực hiện, được lãnh đạo
liên hiệp hội chuẩn y
- Tổ chức hội thảo khoa học với lãnh đạo và chuyên gia các sở Nông nghiệp và phát triển
nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ cùng tổ chuyên gia dự án và
lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh với kế hoạch tiến hành, mục tiêu, phương án, biện pháp
thực hiện.
- Xây dựng các biểu mẫu, tiêu chí đánh giá, giám định, làm việc với lãnh đạo các huyện, thị
và lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 27 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc để
khảo sát đánh giá tại địa phương, hồ sơ gửi về Liên hiệp chuyên gia nghiên cứu.
- Tổ chuyên gia đi khảo sát tại huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Bá Thước để xác định cụ thể
hơn.
Sau 45...
Liên hiệp các hội khoa học Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Và kỹ thuật thanh hoá Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 20 tháng 11 năm 2009
Báo cáo
Giám định hội về thực hiện quyết định số 3017/2005/QĐ - UBND quyết định số
4101/2005/QĐ - UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu
trên địa n miền i chính sách phát triển chăn nuôi gia c gia cầm trong tỉnh năm
2005 – 2010.
I. Phần mở đầu.
m 2009 trong cơng tnh hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kthuật Thanh Hoá đã
chọn hoạt động tư vấn, phản biện và gm định xã hội là hoạt động quan trọng cùng với việc thực hiện
c nhóm đi dán khoa học khác.
Phần hoạt độngvấn, phản biện giám định xã hội được Quỹ môi trường toàn cầu của Tổ
chức pt triển ln hiệp quốc tại Việt Nam i trvới 3 hợp phần:
- Phn bin đ án quy hoch bo v môi trưng tnh Thanh Hoá đến năm 2020.
- Giám định hiệu qủa chính sách phát triển rừng luồng Thanh Hoá.
- Giám định hiệu quả thực hiện quyết định 3017 và 4101 về hỗ trợ và khuyến khích phát triển chăn
nuôi đại gia súc ở địa bàn miền núi và khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trong toàn
tỉnh. Hoạt động trên được chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn tại công văn số 3217 UBND – NN.
Mục đích yêu cầu của các hoạt động này nhằm góp phần làm rõ những luận cứ khoa học của
quyết định trên đánh giá ưu khuyết điểm thực hiện để giúp lãnh đạo tỉnh trong việc quyết định
các vấn đề quan trọng nói trên, đồng thời nhằm nâng cao năng lực hoạt động vấn, phản biện,
giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá.
Hoạt động giám định hội về thực hiện quyết định 3017 4101 của UBND tỉnh đã được
tiến hành các bước công việc như sau:
- Thành lập tổ chuyên gia thực hiện giám định, xây dựng kế hoạch thực hiện, được lãnh đạo
liên hiệp hội chuẩn y
- Tổ chức hội thảo khoa học với lãnh đạo chuyên gia các sở Nông nghiệp phát triển
nông thôn, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Khoa học công nghệ cùng tổ chuyên gia dự án
lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh với kế hoạch tiến hành, mục tiêu, phương án, biện pháp
thực hiện.
- Xây dựng các biểu mẫu, tiêu chí đánh giá, giám định, làm việc với lãnh đạo các huyện, thị
lãnh đạo phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn 27 huyện, thxã, thành phố trực thuộc để
khảo sát đánh giá tại địa phương, hồ sơ gửi về Liên hiệp chuyên gia nghiên cứu.
- Tổ chuyên gia đi khảo sát tại huyện Thọ Xuân,ng Cống, Thước để xác định cụ thể
hơn.
Sau 45 ngày triển khai đã thu thập được số liệu của 17 huyện, thị, thành phố trực thuộc và số
liệu tổng hợp của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Tài chính.
Trên sở tình hình khảo sát, báo cáo thu được này đánh giá nhằm làm quá trình thực
hiện của các huyện, thị, thành phố trực thuộc, hiệu quả của hai quyết định chính sách trên, phát
hiện những mặt tồn tại kiến nghị những biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chính sách trên
trong những năm tiếp theo phát triển chăn nuôi trong thời kỳ 2010 – 2015, là một ngành một ngành
kinh tế đặc biệt quan trọng trong phát triển nông nghiệp Thanh Hoá.
II . Chăn nuôi trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và năm 2020.
Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Thanh Hoá, ngành
chăn nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp đã được đề ra với nhiệm vụ rất cao trong các giai đoạn 2010
và 2020, các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1
Báo cáo giám định chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám định chăn nuôi - Người đăng: bothitvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo giám định chăn nuôi 9 10 499