Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả xây dựng chương trình quản lý trang trại chăn nuôi lợn sinh sản

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o kÕt qu¶ x©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ
trang tr¹i ch¨n nu«i lîn sinh s¶n
Vâ V¨n Sù, Ph¹m NhËt LÖ, Phïng ThÞ V©n, TrÇn Anh Ph¬ng, Lª ThÞ Ngäc
Bé m«n §a d¹ng Sinh häc vµ §éng vËt Quý hiÕm
1. §Æt vÊn ®Ò
§Ó ®¸p øng nhu cÇu mét ngµy mét t¨ng hiÖu qu¶ ch¨n nu«i ®Æc biÖt
t¨ng c¬ng viÖc qu¶n lÝ mét c¸ch hiÖu qu¶, t¨ng tiÕn bé di truyÒn cña c¸c ®µn lîn
- ngµnh ch¨n nu«i lîn ViÖt Nam - h¬n bao giê hÕt - ph¶i øng dông u viÖt cña c«ng
nghÖ tin häc. §iÒu nµy cÇn tnªn bøc b¸ch khi nhµ níc ® ®Çu t hai ¸n gièng
lîn hµng chôc ®ång cho hai miÒn nam b¾c víi hy väng lµm chñ dÇn ®îc c«ng
nghÖ trong c«ng t¸c gièng.
Trong thùc ® nh÷ng g¾ng nhÊt ®Þnh: ® nhËp ch¹y thÝ ®iÓm hai
phÇn mÒm qu¶n gièng: PIGMANIA cña óc PIGCHAMP cña Mü. Ngêi miÒn
Nam còng ® tù viÕt 3 phÇn mÒm. Tuy nhiªn cè g¾ng ®ã cha ®îc trän vÑn vµ cha
¸p dông ®îc ng ri. §ã phÇn qu¶n lý. Cßn ë lÜnh vùc ph©n tÝch liÖu, t×nh
h×nh cßn kÐm l¹c quan h¬n: ta ® ch¹y thö ch¬ng tr×nh PIGBLUP cña óc.
§¸nh gi¸ c¸c phÇn mÒm cña níc ngoµi, ta thÊy nh÷ng u ®iÓm lín tuy
nhiªn còng cã rÊt nhiÒu nhîc ®iÓm mµ cÇn ph¶i suy nghÜ:
C¸c phÇn mÒm nµy ®îc b¶o b¶n quyÒn - nªn thêng khi b¸n cho kh¸ch hµng
thêng dïng kho¸ ‘cøng’ - g¾n mét thiÕt m vµo cæng nµo ®ã cña y tÝnh. NÕu
thiÕt nµy háng ph¶i göi b¶n quèc - chê kiÓm tra - nÕu ng th× míi göi
quay trë l¹i cho chóng ta. Thêi gian göi ®i - göi l¹i mÊt 1-2 th¸ng. ThÕ lµ c«ng viÖc
cña chóng ta ph¶i bá gi÷a chõng.
C¸c phÇn mÒm nµy viÕt b»ng tiÕng Anh khiÕn cho viÖc ¸p dông trªn toµn
quèc lµ kh«ng thÓ ®îc.
Thùc ra ngµnh ch¨n nu«i lîn cña chóng ta kh«ng hiÖn ®¹i - mét tr¹i lîn th-
êng kh«ng thuÇn nhÊt nhiÒu mÆt - thÝ nh gièng - lai - thuÇn. Thùc
yªu cÇu - c¸ch thøc chøc qu¶n cña ta do ®ã kh«ng nh cña hä. ViÖc ¸p dông
phÇn mÒm cña Ýt khi ®¸p øng mÆt thuyÕt vµ thùc tiÔn còng ® ®îc chøng
minh.
Chóng ta còng kh«ng thÓ phô thuéc vµo s¶n phÈm cña hä mi ®îc.
PhÇn mÒm cña ®¾t - 1000 - 2000 USD - kh«ng phï hîp víi ®¹i ®a
së.
Báo cáo kết quả xây dựng chương trình quản lý trang trại chăn nuôi lợn sinh sản - Trang 2
Báo cáo kết quả xây dựng chương trình quản lý trang trại chăn nuôi lợn sinh sản - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo kết quả xây dựng chương trình quản lý trang trại chăn nuôi lợn sinh sản 9 10 74