Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ bàu gia mã tổ xã tân thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an

Được đăng lên bởi doansy
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5012 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc

CHỦ ĐẦU TƯ: CễNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ bàu gia mã tổ
xã tân thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an

BÁO CÁO CHÍNH

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP
CễNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

Yờn Thành, thỏng 07 năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ bàu gia mã tổ xã tân thành,
huyện yên thành, tỉnh nghệ an

Chủ đầu t:
Công ty tnhh mtv thuỷ lợi bắc nghệ an

đơn vị t vấn:
xí nghiệp t vấn khảo sát thiết kế và xây lắp
công ty tnhh mtv thủy lợi bắc nghệ an

Thỏng 7 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I
TỔNG QUÁT

I - Mở đầu
1.1- Tờn cụng trỡnh.
2.2- Địa điểm xõy dựng.
2.3- Vị trớ địa lý
II - Những căn cứ để lập bỏo cỏo KT-KT.
2.1- Cỏc luật của nhà nước
2.2- Cỏc chủ trương, chớnh sỏch, nghị quyết, quyết định.
2.3- Danh mục quy chuẩn xõy dựng, tiờu chuẩn kỹ thuật xõy dựng.
2.4- Đơn vị lập Bỏo cỏo Kinh tế kỹ thuật.
2.5- Thời gian lập bỏo cỏo kinh tế kỹ thuật.
III- Túm tắt cỏc chỉ tiờu chớnh của cụng trỡnh.
3.1- Nhiệm vụ cụng trỡnh
3.2- Quy mụ cụng trỡnh.
3.3- Hỡnh thức đầu tư
3.4- Cỏc chỉ tiờu kỹ thuật và kết cấu.
3.5- Khối lượng và kinh phớ.
CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIấN, XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.

I - Điều kiện tự nhiờn
1.1 - Điều kiện khớ tượng và Thuỷ Văn cụng trỡnh
II- Sự cần thiết phải đầu tư
2.1- Hiện trạng cụng trỡnh
2.2- Sự cần thiết phải đầu tư
CHƯƠNG III
MỤC TIấU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG. BIỆN PHÁP CễNG TRèNH
VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

3.1- Mục tiờu, nhiệm vụ cụng trỡnh.
3.2- Giải phỏp xõy dựng và biện phỏp cụng trỡnh.
CHƯƠNG IV
QUY Mễ CễNG TRèNH

4.1- Quy mụ cụng trỡnh.
4.2- Hỡnh thức đầu tư
4.3- Phương ỏn kỹ thuật.

CHƯƠNG V
TIấU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KIỆN THI CễNG.

5.1- Cỏc tiờu chuẩn thiết kế ỏp dụng.
5.2- Cỏc điều kiện về mặt bằng.
5.3- Vấn đề mụi trường trong và sau khi thi cụng.
CHƯƠNG VI
TIẾN ĐỘ THI CễNG

6.1- Tiến độ chuẩn bị đầu tư
6.2- Tiến độ thực hiện đầu tư.
CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN Lí DỰ ÁN

7.1- Cơ chế tổ chức quản lý dự ỏn
CHƯƠNG VIII
KHỐI LƯỢNG CễNG TÁC CHÍNH VÀ DỰ TOÁN CễNG TRèNH

8.1- Tổng khối lượng cụng tỏc chớnh
8.2- Dự toỏn kinh phớ.
CHƯƠNG IX
NGUỒN VỐN XÂY DỰNG

9.1- Phõn tớch hiệu quả kinh tế
9.2- Hiệu quả cụng trỡnh.
9.3- Xỏc định nguồn vốn.
CHƯƠNG X
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

CHƯƠNG I
TỔNG QUÁT

I – MỞ ĐẦU
1.1- Tờn cụng trỡnh: Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ Bàu Gia - M...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
Söa ch÷a, n©ng cÊp kªnh chÝnh hå bµu gia m· tæ
x· t©n thµnh, huyÖn yªn thµnh, tØnh nghÖ an
BÁO CÁO CHÍNH
XÍ NGHIỆP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN
Yên Thành, tháng 07 năm 2012
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ bàu gia mã tổ xã tân thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ bàu gia mã tổ xã tân thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an - Người đăng: doansy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ bàu gia mã tổ xã tân thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an 9 10 813