Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nông thôn mới năm 2014

Được đăng lên bởi oanhdao137
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG PHÚ
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Quảng Phú, ngày

tháng 12 năm 2013.

BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
xã Quảng Phú năm 2013.
Thực hiện Thông báo số 527/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2103 của
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. UBND xã
Quảng Phú báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2013 và
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 như sau:
I- Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới năm 2013.
1.1 Về công tác triển khai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.
Căn cứ kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới UBND xã đã phát
động cao điểm thi đua xây dựng nông thôn mới tập trung vào tất cả những tiêu
chí đã đạt và chưa đạt: Với những Tiêu chí đã đạt thì giữ đạt bền vững, với
những tiêu chí chưa đạt thì tập trung nguồn lực để thực hiện. Trong đó chú trọng
vào những nội dung tiêu chí cần sự nhận thức trách nhiệm của người dân như:
Môi trường, giao thông và đã đạt được các những kết quả quan trọng như sau:
Làm tốt vệ sinh môi trường có các thôn: Bác Vọng Tây, Nam Phù, Bao La. Làm
tốt công tác phát triển kinh tế để thoát nghèo Nghĩa Lộ, Bao La, Phú Lễ, đến nay
tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,84%.
1.2 Công tác triển khai quy hoạch.
Quan tâm thực hiện các nội dung trong công tác quy hoạch ở các tiêu chí:
Giao thông thủy lợi, hạ tầng kinh tế xã hội, Văn hóa xã hội, Môi trường và đánh
giá hệ thống chỉ tiêu theo dõi thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới
năm 2013. Phân công cán bộ theo dõi đối chiếu với các tiêu chuẩn của Tỉnh để
xác định mức độ đạt của các tiêu chí.
1.3 Về công tác tuyên truyền.
Trong những năm qua công tác tuyên truyền, vận động luôn được xã quan
tâm chỉ đạo thực hiện:
- Ban chỉ đạo, ban quản lý xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong
quá trình triển khai xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Thông qua hệ thống
truyền thanh để tuyên truyền, chuyển tải các nội dung, kế hoạch đến người dân,
đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể, các HTX để đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động.
Với nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đã phát huy hiệu quả; hầu
hết người dân đã xác định được họ là chủ thể trong quá trình triển khai thực hiện
xây dựng nông thôn mới; nhân dân đã tích cức hưởng ứng bằng các hành động
cụ thể: Hiến đất, tham gia đóng góp sức người, sức của để tu sửa nâng cấp, mở
rộng đường gia...
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ QUẢNG PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /BC-UBND Quảng Phú, ngày tháng 12 năm 2013.
BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
xã Quảng Phú năm 2013.
Thực hiện Thông báo s 527/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2103 của
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. UBND
Quảng Phú báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2013
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 như sau:
I- Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới năm 2013.
1.1 Về công tác triển khai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.
Căn cứ kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới UBND đã phát
động cao điểm thi đua xây dựng nông thôn mới tập trung vào tất cả những tiêu
chí đã đạt chưa đạt: Với những Tiêu chí đã đạt thì giữ đạt bền vững, với
những tiêu chí chưa đạt thì tập trung nguồn lực để thực hiện. Trong đó chú trọng
vào những nội dung tiêu chí cần sự nhận thức trách nhiệm của người dân như:
Môi trường, giao thông đã đạt được các những kết quả quan trọng như sau:
Làm tốt vệ sinh môi trường có các thôn: Bác Vọng Tây, Nam Phù, Bao La. Làm
tốt công tác phát triển kinh tế để thoát nghèo Nghĩa Lộ, Bao La, Phú Lễ, đến nay
tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,84%.
1.2 Công tác triển khai quy hoạch.
Quan tâm thực hiện các nội dung trong công tác quy hoạch ở các tiêu chí:
Giao thông thủy lợi, hạ tầng kinh tế hội, Văn hóa hội, Môi trường đánh
giá hệ thống chỉ tiêu theo i thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới
năm 2013. Phân công cán bộ theo dõi đối chiếu với các tiêu chuẩn của Tỉnh để
xác định mức độ đạt của các tiêu chí.
1.3 Về công tác tuyên truyền.
Trong những năm qua công tác tuyên truyền, vận động luôn được xã quan
tâm chỉ đạo thực hiện:
- Ban chỉ đạo, ban quản xác định đây nhiệm vụ rất quan trọng trong
quá trình triển khai xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới. Thông qua hệ thống
truyền thanh để tuyên truyền, chuyển tải các nội dung, kế hoạch đến người dân,
đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể, các HTX để đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động.
Với nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đã phát huy hiệu quả; hầu
hết người dân đã xác định được họ là chủ thể trong quá trình triển khai thực hiện
xây dựng nông thôn mới; nhân dân đã tích cức hưởng ứng bằng các hành động
cụ thể: Hiến đất, tham gia đóng góp sức người, sức của để tu sửa nâng cấp, mở
rộng đường giao thông, c công trình công cộng, chỉnh trang, xây dựng c
sở văn hóa ở thôn… nhiều hộ gia đình có nhận thức hơn trong việc xây dựng các
công trình vệ sinh, tu sửa, xây dựng tường rào theo đúng lộ giới quy hoạch.
Báo cáo nông thôn mới năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nông thôn mới năm 2014 - Người đăng: oanhdao137
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo nông thôn mới năm 2014 9 10 831