Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phân cáo công ty bình điền

Được đăng lên bởi Mít Đặt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-

LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

-

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

-

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.1 Lịch sử hình thành của công ty
Năm 1976, Xí nghiệp dầu Tùng tiêu trực thuộc Công ty Công nghiệp Cao su Miền
Nam được thành lập, chuyên sản xuất các loại dầu Tùng tiêu, dầu Thông phục vụ
cho ngành công nghiệp cao su, sơn… Nguyên liệu được lấy từ rễ cây thông lâu
năm bỏ lại sau khi khai thác.
Đến năm 1980, do đóng cửa rừng, nguồn nguyên liệu cho sản xuất không còn,
Công ty được chuyển đổi thành Xí nghiệp Hoá chất Lâm Đồng, sản xuất các loại:
dầu bóng, than hoạt tính, cao lanh, đóng đồ gỗ … để ổn định sản xuất, duy trì đời
sống cho cán bộ - công nhân viên.

Cuối năm 1997, do cơ chế thay đổi, ngành nghề sản xuất không còn phù hợp, Tổng Công ty
Hoá chất Việt Nam đã quyết định chuyển Xí nghiệp Hóa chất Lâm Đồng từ Công ty Công
nghiệp Cao su Miền Nam về Công ty Phân bón Miền Nam và trở thành cơ sở của Xí nghiệp

Phân bón Bình Điền II (nay là Công ty cổ phần phân bón Bình Điền). Do chuyển đổi ngành
nghề sản xuất phù hợp, nên đời sống cán bộ - công nhân viên ngày được cải thiện.

Năm 2003, Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty Phân bón Miền
Nam được chuyển thành Công ty Phân bón Bình Điền. Cùng với sự phát triển của
Công ty, cơ sở Lâm Đồng được chuyển đổi thành Xí nghiệp Phân bón Bình Điền Lâm Đồng. Xí nghiệp đã không ngừng lớn mạnh, doanh số và sản lượng mỗi năm
ngày một tăng cao, đời sống cán bộ - công nhân viên ngày càng được cải thiện.
Đầu năm 2009, Xí nghiệp phân bón Bình Điền - Lâm Đồng chính thức được chuyển
đổi thành Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng, với cơ cấu 51% vốn nhà nước,
49% vốn đóng góp của cổ đông.
1.2 Phạm vi hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ chứa năng của công ty

1.2.1Phạm vi hoạt động kinh doanh
1. Công ty đƣợc phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh
theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy
định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt đƣợc các mục
tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác đƣợc pháp
luật cho phép.

1.2.2Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của công ty
1.2.2.1Nhiệm vụ
Hệ thống đại lý là người đại diện của Cty tại địa phương. Bình Điền không chỉ bán phân bón mà còn là
nhà cung cấp cả một giải pháp trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân sản xuất ngày càng hiệu quả
hơn. Chính vì vậy đại lý phải là những nhà tư vấn, hiểu thật rành rẽ những sản phẩm...
- LỜI CẢM ƠN
- NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
- LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.1 Lịch sử hình thành của công ty
Năm 1976, nghiệp dầu Tùng tiêu trực thuộc Công ty Công nghiệp Cao su Miền
Nam được thành lập, chuyên sản xuất các loại dầu Tùng tiêu, dầu Thông phục vụ
cho ngành công nghiệp cao su, sơn… Nguyên liệu được lấy từ rễ cây thông lâu
năm bỏ lại sau khi khai thác.
Đến năm 1980, do đóng cửa rừng, nguồn nguyên liệu cho sản xuất không còn,
Công ty được chuyển đổi thành nghiệp Hoá chất Lâm Đồng, sản xuất các loại:
dầu bóng, than hoạt tính, cao lanh, đóng đồ gỗ để ổn định sản xuất, duy trì đời
sống cho cán bộ - công nhân viên.
Cuối năm 1997, do cơ chế thay đổi, ngành nghề sản xuất không còn phù hợp, Tổng Công ty
Hoá chất Việt Nam đã quyết định chuyển Xí nghiệp Hóa chất Lâm Đồng từ Công ty Công
nghiệp Cao su Miền Nam về Công ty Phân bón Miền Nam và trở thành cơ sở của Xí nghiệp
Báo cáo phân cáo công ty bình điền - Trang 2
Báo cáo phân cáo công ty bình điền - Người đăng: Mít Đặt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo phân cáo công ty bình điền 9 10 132