Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến thủy sản

Được đăng lên bởi wochau8
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM

KHOA THỦY SẢN
______________

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
ĐVTT: Công ty TNHH CB TS & TP THÀNH HẢI
Địa chỉ: 25 đƣờng số 1 KCN Tân Tạo Quận Bình Tân, TP.
Hồ Chí Minh
Thời gian TTTN: 18/01/2016 đến 27/03/2016
TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN VĂN QUỐC HUY
Mã số SV: 3006130016
Lớp: 13CĐTS

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
Th.S. ĐINH HỮU ĐÔNG

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2016

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM

KHOA THỦY SẢN
______________

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
ĐVTT: Công ty TNHH CB TS & TP THÀNH HẢI
Địa chỉ: 25 đƣờng số 1 KCN Tân Tạo Quận Bình Tân, TP. Hồ
Chí Minh
Thời gian TTTN: 18/01/2016 đến 27/03/2016

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Th.S. ĐINH HỮU ĐÔNG

NGUYỄN VĂN QUỐC HUY
Mã số SV: 3006130016
Lớp: 13CĐTS

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2016

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.S. Đinh Hữu Đông

LỜI CẢM ƠN
Sau hai tháng thực tập. Em xin chân thành cám ơn quý thầy, cô khoa Thủy Sản đã
tạo điều kiện cho chúng em về cơ sở vật chất, tinh thần cũng nhƣ truyền đạt cho
emảnhững kiến thức về chuyên ngành và thầy cô đã hết lòng chỉ bảo chúng em trong suốt
quá trình học tập tại trƣờng, thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em nắm vững lý thuyết và
từng bƣớc tiếp cận thực tế để có thể hoàn thành bào cáo thực tập công nghệ chế biến thủy
sản. Đặc biệt em xin cảm ơn thầy Đinh Hữu Đông, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp
đỡ em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Trong quá trình hoàn thành đề tài này em đã cố
gắng rất nhiều, nhƣng do thời gian có hạn nên đề tài của em không thể nào tránh khỏi
những sai sót. Vì vậy em rất mong thầy cô đóng góp ý kiến để đề tài của em đƣợc hoàn
thành tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Văn Quốc Huy
TP.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2016

SVTH: Nguyễn Văn Quốc Huy

Trang 3

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.S. Đinh Hữu Đông

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số:………………..Điểm bằng chữ:…………………………………
TP. Hồ Chí Minh, ngày….. tháng … năm ...
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM TPHCM
KHOA THY SN
______________
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
NGÀNH: CÔNG NGH CH BIN THY SN
ĐVTT: Công ty TNHH CB TS & TP THÀNH HI
Địa ch: 25 đƣng s 1 KCN Tân To Qun Bình Tân, TP.
H Chí Minh
Thi gian TTTN: 18/01/2016 đến 27/03/2016
TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN VĂN QUỐC HUY
Mã s SV: 3006130016
Lp: 13CĐTS
GIÁO VIÊN HƢNG DN
Th.S. ĐINH HỮU ĐÔNG
TP. H Chí Minh, tháng 4 năm 2016
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến thủy sản - Người đăng: wochau8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ chế biến thủy sản 9 10 194