Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tìm hiểu Bí quyết nuôi tôm

Được đăng lên bởi ctxn52
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bí quyết để nuôi tôm thẻ chân trắng(P.vannamei) theo phương pháp sạch bệnh
năng suất cao gồm 3 yếu tố :
1. Nuôi vỗ tích cực;
2. Nâng cao khả năng miễn dịch của tôm;
3. Rút ngắn thời gian nuôi.
Ba nguyên tắc đó được thể hiện trong quá trình nuôi là :
1. Giai đoạn mới thả phải cho con giống ăn đầy đủ kể cả thức ăn công nghiệp
và thức ăn cao đạm tươi sống như hầu, hà, cá tươi xay nhuyễn để có giống
khoẻ , giống chóng lớn.
2. Giai đoạn nuôi tôm trưởng thành phải cho ăn nhiều hơn vì tôm chân trắng là
loại tôm ăn khoẻ nên phải baỏ đảm đủ thức ăn cho tôm. Tỉ lệ cho ăn hằng
ngày nên chú ý nhiều về buổi tối chiếm 70% ban ngày 30%. Thức ăn phải
cho thêm thuốc kháng sinh phòng bệnh cho tôm để nâng cao khả năng
phòng bệnh và khả năng miễn dịch của tôm.
3. Giai đoạn cuối phải vỗ tích cực, cho ăn đầy đủ các loại thức ăn tổng hợp có
bổ sung thêm các loại chế phẩm sinh học kích thích tôm lột xác chóng lớn
rút ngắn thời gian nuôi.
Với các biện pháp trên, thời gian nuôi ở các ao thông thường là 60 ngày, ở ao nuôi
công nghiệp mật độ cao khoảng 80 ngày có thể thu hoạch, cỡ tôm 50 con/kg.
1. Mật độ con giống
Ao nuôi tôm thịt phải tẩy dọn sạch sẽ, sát trùng kỹ; bón phân gây màu nước. Khi
độ pH > 7- 8 mới được thả tôm giống. Chọn ngày có nhiệt độ nước trên 22oC; độ
mặn giống như độ mặn ao ương trung gian; nước sâu trên 80 cm mới thả tôm
giống.
Trước hết thả một số tôm giống vào giai đặt trong ao nuôi một ngày để thử nước
trước.
Mật độ thả : Tôm P.vannamei có tỷ lệ sống cao nên mật độ phụ thuộc vào độ sâu
của nước ao và thiết bị nuôi.
Ao sâu trên dưới 1m, mật độ thường là 12 con/m2; ao sâu trên 1,2m mật độ từ 12
con - 18 con/m2; ao cao sản khép kín mật độ là 50 - 65 con/m2.
Tôm giống tốt nhất là tôm cho đẻ cùng một đợt và thả một lần đủ số lượng nuôi.
Nơi thả giống thường là nơi sâu nhất của ao và đầu ngọn gió.
Khi tôm giống được vận chuyển đến ao nuôi để nguyên cả túi nilông đựng tôm thả
xuống ao một thời gian để cho nhiệt độ trong túi và nhiệt độ nước ao cân bằng mới
nhẹ nhàng mở túi để tôm tự bơi lội ra ao.
2. Quản lý chăm sóc
2.1 Những yêu cầu về chất lượng nước ao nuôi tôm P.vanamei :
- Nhiệt độ nước từ 20 - 30oC;
- Ðộ mặn từ 5 - 30 tốt nhất là 10 - 25 ;
- pH 8,0 0,3, dưới 7 không thích hợp với tôm P.vannamei;
- Ôxy hoà tan 4 mg/l, không dưới 2 mg/l;
- BoD 5 30 mg/l;
- CoD < 6mg/l;
- Ðộ trong 30 5 cm;
- Màu nước : Màu xanh lục, xanh vỏ đậu hoặc màu mận chín;

- Muối hoà như sau : Po4- P -= 0,1 - 0,3 mg/l; SiO4 - S = 2mg/l; NH4 - N = 0,4
mg/l trở lên; NH3 < 0,1 mg/l. tỷ lệ N...
Bí quy t nuôi tôm th chân tr ng(P.vannamei) theo ph ng pháp s ch b nh ế để ươ
n ng su t cao g m 3 y u t :ă ế
1. Nuôi v tích c c;
2. Nâng cao kh n ng mi n d ch c a tôm; ă
3. Rút ng n th i gian nuôi.
Ba nguyên t c ó c th hi n trong quá trình nuôi là : đ đượ
1. Giai o n m i th ph i cho con gi ng n y k c th c n công nghi p đ ạ ă đầ đủ ă
và th c n cao m t i s ng nh h u, hà, cá t i xay nhuy n có gi ng ă đạ ươ ư ươ để
kho , gi ng chóng l n.
2. Giai o n nuôi tôm tr ng thành ph i cho n nhi u h n vì tôm chân tr ng là đ ạ ưở ă ơ
lo i tôm n kho nên ph i ba m th c n cho tôm. T l cho n h ng ă đả đủ ă ỉ ệ ă
ngày nên chú ý nhi u v bu i t i chi m 70% ban ngày 30%. Th c n ph i ế ă
cho thêm thu c kháng sinh phòng b nh cho tôm nâng cao kh n ng đ ă
phòng b nh và kh n ng mi n d ch c a tôm. ă
3. Giai o n cu i ph i v tích c c, cho n y các lo i th c n t ng h pđ ạ ă đầ đủ ă
b sung thêm các lo i ch ph m sinh h c kích thích tôm l t xác chóng l n ế
rút ng n th i gian nuôi.
V i các bi n pháp trên, th i gian nuôi các ao thông th ng là 60 ngày, ao nuôi ườ
công nghi p m t cao kho ng 80 ngày có th thu ho ch, c tôm 50 con/kg. độ
1. M t con gi ng độ
Ao nuôi tôm th t ph i t y d n s ch s , sát trùng k ; bón phân gây màu n c. Khi ướ
pH > 7- 8 m i c th tôm gi ng. Ch n ngày có nhi t n c trên 22oC; độ đượ độ ướ độ
m n gi ng nh m n ao ng trung gian; n c sâu trên 80 cm m i th tôm ư độ ươ ướ
gi ng.
Tr c h t th m t s tôm gi ng vào giai t trong ao nuôi m t ngày th n c ướ ế đ để ướ
tr c.ướ
M t th : Tôm P.vannamei có t l s ng cao nên m t ph thu c vào sâu độ ỷ ệ độ độ
c a n c ao và thi t b nuôi. ướ ế
Ao sâu trên d i 1m, m t th ng là 12 con/m2; ao sâu trên 1,2m m t t 12 ướ đ ườ độ
con - 18 con/m2; ao cao s n khép kín m t là 50 - 65 con/m2. độ
Tôm gi ng t t nh t là tôm cho cùng m t t và th m t l n s l ng nuôi. đẻ đợ đủ ố ượ
N i th gi ng th ng là n i sâu nh t c a ao và u ng n gió.ơ ườ ơ đầ
Khi tôm gi ng c v n chuy n n ao nuôi nguyên c túi nilông ng tôm th đượ đế để đự
xu ng ao m t th i gian cho nhi t trong túi và nhi t n c ao cân b ng m i để độ độ ướ
nh nhàng m túi tôm t b i l i ra ao. để ơ
2. Qu n lý ch m sóc ă
2.1 Nh ng yêu c u v ch t l ng n c ao nuôi tôm P.vanamei : ượ ướ
- Nhi t n c t 20 - 30oC; độ ướ
- Ð m n t 5 - 30 t t nh t là 10 - 25 ;
- pH 8,0 0,3, d i 7 không thích h p v i tôm P.vannamei;ướ
- Ôxy hoà tan 4 mg/l, không d i 2 mg/l;ướ
- BoD 5 30 mg/l;
- CoD < 6mg/l;
- Ð trong 30 5 cm;
- Màu n c : Màu xanh l c, xanh v u ho c màu m n chín;ướ đậ
Báo cáo tìm hiểu Bí quyết nuôi tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tìm hiểu Bí quyết nuôi tôm - Người đăng: ctxn52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo tìm hiểu Bí quyết nuôi tôm 9 10 675