Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi lehoai-dcnt
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vốn quý của con người, là yếu tố đầu vào
trong sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là
địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các khu kinh tế, văn hoá xã hội
và an ninh quốc phòng.
Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới
tạo lập được vốn đất đai như ngày nay; (Luật đất đai năm 1993).
Có thể nói đất đai là vấn đề xuyên suốt mọi thời đại, tất cả các Nhà nước
đều coi trọng. Trong 4 nguồn lực đầu vào cơ bản cho nền kinh tế xã hội
(đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật) con người đặc biệt quan tâm
tới đất đai vì đất đai là loại tài nguyên có hạn, gắn liền với hoạt động của
con người, có tác động trực tiếp tới môi trường sinh thái.
Đảng và Nhà nước ta đã nhận định và có những chủ trương, đường lối,
chính sách và pháp luật đất đai phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.
Trong luận cương chính trị đầu tiên, Đảng ta đã nêu rõ: “Cuộc cách mạng
Đông Dương là cuộc cách mạng phản đế và điền địa, không giải quyết
được ruộng đất cho dân cày thì không thể kêu gọi dân cày chống đế quốc
pháp, trái lại không thể chống đế quốc Pháp thì không thể giải quyết được
ruộng đất cho dân cày...”.
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, chương
II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo
quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài...”.
Luật Đất đai năm 2003, Chương I, Điều 5; Điều 6 nêu rõ: “Nhà nước quyết
định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy
hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất,

1

lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
Luật cũng quy định trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất theo các cấp lãnh thổ, quy định nội dung và thẩm
quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đai cho từng cấp.
Xã La Phù nằm ở phía Đông của huyện Hoài Đức là cửa ngõ phía Tây
của Thủ đô Hà Nội. Việc lập quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong giai đoạn
trước mắt mà cho cả lâu dài. Quy hoạch sử dụng đất được tiến hành nhằm
định hướng cho các ngành các cấp tiến hành quy hoạch cho ngành, địa
phương mình trên địa bàn lãnh thổ, là hành lang pháp lý cho việc quản lý sử
dụng đất, là cơ sở để tiến hành giao đất, cho thuê đất, thu ...
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vốn quý của con người, là yếu tố đầu vào
trong sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là
địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các khu kinh tế, văn hoá xã hội
và an ninh quốc phòng.
Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới
tạo lập được vốn đất đai như ngày nay; (Luật đất đai năm 1993).
thể nói đất đai vấn đề xuyên suốt mọi thời đại, tất cả các Nhà nước
đều coi trọng. Trong 4 nguồn lực đầu vào bản cho nền kinh tế hội
(đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật) con người đặc biệt quan tâm
tới đất đai đất đai loại tài nguyên hạn, gắn liền với hoạt động của
con người, có tác động trực tiếp tới môi trường sinh thái.
Đảng Nhà nước ta đã nhận định những chủ trương, đường lối,
chính sách pháp luật đất đai phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.
Trong luận cương chính trị đầu tiên, Đảng ta đã nêu rõ: “Cuộcch mạng
Đông Dương cuộc cách mạng phản đế điền địa, không giải quyết
được ruộng đất cho dân cày thì không thể kêu gọi dân cày chống đế quốc
pháp, trái lại không thể chống đế quốc Pháp thì không thể giải quyết được
ruộng đất cho dân cày...”.
Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, chương
II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản toàn bộ đất đai theo
quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích hiệu quả.
Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài...”.
Luật Đất đai năm 2003, Chương I, Điều 5; Điều 6 nêu rõ: “Nhà nước quyết
định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy
hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất,
1
báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: lehoai-dcnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
báo cáo tốt nghiệp 9 10 129