Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tôt nghiệp

Được đăng lên bởi lehoai-dcnt
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2173 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là tặng vật vô cùng quý giá mà tạo hoá đã ban tặng cho con
người, là nguồn tài nguyên không tái tạo được trong nhóm tài nguyên hạn chế
của mỗi quốc gia. Đất đai là địa bàn phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội và
quốc phòng, an ninh, là tư liệu sản xuất chủ yếu trong lao động nói chung và
trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Một trong những yêu cầu của các ngành
là sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả và không ngừng nâng cao chất lượng
đất. Nhận thấy tầm quan trọng đó Mác đã khái quát rằng: “Đất là cha, sức lao
động là mẹ sản sinh ra mọi của cải vật chất”.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 tại chương II điều 17
và 18 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản
lý theo quy hoạch và pháp luật đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có
hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức sử dụng đất ổn định lâu dài”.
Tại điều 6 Luật đất đai năm 2003 quy định: “Quản lý quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai”.
Đông Cương là một xã ven đô của Thành phố Thanh Hóa - tỉnh
Thanh Hóa. Những năm qua cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá,
nền kinh tế của xã cũng phát triển không ngừng.Trong những năm từ nay đến
2020, dự kiến sẽ có nhiều nhu cầu về sử dụng đất phát sinh, để bố trí sử dụng
quỹ đất một cách hiệu quả nhất, phù hợp với quy hoạch chung toàn thành phố
và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã và có cơ sở pháp lý thì việc
lập quy hoạch sử dụng đất đai là công việc hết sức cấp bách.
Như vậy, xuất phát từ quan điểm trên, được sự phân công của khoa
Tài Nguyên và Môi Trường - Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội; dưới sự
hướng dẫn của PGS.TS Hoàng Thái Đại và Th.S Nguyễn Thị Xuân, tôi thực
hiện đề tài :

“Quy hoạch sử dụng đất xã Đông Cương – Thành phố Thanh Hóa - tỉnh
Thanh Hóa giai đoạn 2012 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2012 –
2016)”.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ
ĐÔNG CƯƠNG
2.1 Mục đích
- Đánh giá hiện trạng sử dụng, tình hình biến động đất đai của xã, qua
đó tìm ra những mặt điểm mạnh và mặt tồn tại để có những định hướng sử
dụng đất hợp lý, khoa học trong giai đoạn 2012 – 2020.
- Phân bố lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định
hướng phát triển không gian lâu dài, đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng đât
của các nghành đến năm 2020 và tương lai xa.
- Giúp công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương. Làm cơ sở
để hướng dẫn các chủ sử dụng đất có hiệu quả cũng như việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ sử dụng đất ...
MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai tặng vật cùng quý giá tạo hoá đã ban tặng cho con
người, là nguồn tài nguyên không tái tạo được trong nhómi nguyên hạn chế
của mỗi quốc gia. Đất đai đa bàn phát triển dân sinh, kinh tế - hội
quốc phòng, an ninh, liệu sản xuất chủ yếu trong lao động nói chung và
trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Một trong những yêu cầu của các ngành
sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả không ngừng nâng cao chất lượng
đất. Nhận thấy tầm quan trọng đó Mác đã khái quát rằng: “Đất là cha, sức lao
động là mẹ sản sinh ra mọi của cải vật chất”.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 tại chương II điều 17
và 18 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản
theo quy hoạch pháp luật đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích
hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức sử dụng đất ổn đnh lâu dài”.
Tại điều 6 Luật đất đai năm 2003 quy định: “Quản lý quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai”.
Đông Cương một ven đô của Thành phố Thanh Hóa - tỉnh
Thanh Hóa. Những năm qua cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá,
nền kinh tế củacũng phát triển không ngừng.Trong những năm từ nay đến
2020, dự kiến sẽ có nhiều nhu cầu v sử dụng đất phát sinh, để bố trí sử dụng
quỹ đất một cách hiệu quả nhất, phù hợp với quy hoạch chung toàn thành ph
đnh ớng phát triển kinh tế - hội của và s pháp t việc
lập quy hoạch sử dụng đất đai là công việc hết sức cấp bách.
Như vậy, xuất phát từ quan điểm trên, được sự phân công của khoa
Tài Nguyên và Môi Trường - Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội; dưới sự
hướng dẫn của PGS.TS Hoàng Thái Đại và Th.S Nguyễn Thị Xuân, tôi thực
hiện đề tài :
báo cáo tôt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tôt nghiệp - Người đăng: lehoai-dcnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
báo cáo tôt nghiệp 9 10 343