Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản chôm chôm

Được đăng lên bởi sadecnhung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học 2012:22b 311-321

Trường Đại học Cần Thơ

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BAO BÌ ĐẾN KHẢ
NĂNG TỒN TRỮ TRÁI CHÔM CHÔM NHÃN (NGHỊCH
VỤ) Ở HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE
Nguyễn Minh Thủy1, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền và Mông Thị Hưng

ABSTRACT
Rambutans fruits cv. “nhãn” (Nephelium lappaceum L.) are grown mostly in Cho Lach,
Ben Tre. Fruits were packed in PE, PP, EPS, PVC bags, cartons and stored at
temperatues ranging from 10 to 30°C. The quality criteria (skin color, weight loss,
soluble solids content, citric acid and ascorbic acid contents) and sensory value were
analysed.
Maximum shelf life for rambutan was attained at 10oC in PE and PP bag, retarded colour
loss and expended shelf-life by 10-11 days (in comparison to 30oC) and limited weight
loss (0.5 to 0.6%) while these maintained only 4 days at 30°C with relatively high weight
loss (21.9%). The soluble solids content, sugar and acid almost did not change during
storage, while ascorbic acid content tended to decline slightly. Using of PE (or PP) bag
showed advantages for low temperature rambutan storage. In addition, odd ratios
(sensory analysis by logistic regression) were highly correlated to temperature and time
of storage.
Keywords: rambutan, storage, quality, temperature, bag
Title: Effect of packaging and temperature on the shelf life of “nhãn” rambutan
(Nephelium lappaceum L.), cultivated at Cho Lach, Ben Tre

TÓM TẮT
Chôm chôm nhãn (Nephelium lappaceum L.) được trồng nhiều ở Chợ Lách, Bến Tre. Trái
sau thu hoạch được phân loại, xử lý và cho vào các bao bì (PE, PP, khay xốp (EPS),
màng PVC và thùng carton) và tồn trữ ở nhiệt độ thay đổi từ 10 đến 30oC. Các chỉ tiêu
chất lượng (màu sắc vỏ, hao hụt khối lượng, hàm lượng chất khô hòa tan, acid citric,
ascorbic) và giá trị cảm quan trái được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy chôm
chôm nhãn bảo quản trong bao bì PP và PE ở 10oC có khả năng duy trì được giá trị
thương phẩm đến 15 ngày (dài hơn 10-11 ngày so với tồn trữ ở 30oC) với khối lượng thấp
(0,5-0,6%), trong khi trái chỉ được tồn trữ 4 ngày ở 30oC với khối lượng tương đối lớn
(21,9%). Hàm lượng chất khô hòa tan, hàm lượng đường và acid của trái không thể hiện
sự thay đổi rõ theo thời gian tồn trữ, trong khi hàm lượng acid ascorbic có khuynh hướng
giảm nhẹ. Bao bì PE và PP thể hiện ưu điểm khi sử dụng bảo quản chôm chôm ở nhiệt độ
thấp. Phân tích cảm quan bằng phương pháp hồi quy logistic cho thấy có thể thiết lập mô
hình tương cao giữa tỷ số khả dĩ (khả năng chấp nhận) vớ...
Tp chí Khoa hc 2012:22b 311-321 Trường Đại hc Cn Thơ
311
NH HƯỞNG CA NHIT ĐỘ VÀ BAO BÌ ĐẾN KH
NĂNG TN TR TRÁI CHÔM CHÔM NHÃN (NGHCH
V) HUYN CH LÁCH, TNH BN TRE
Nguyn Minh Thy
1
, Nguyn Phú Cường, Nguyn Th M Tuyn và Mông Th Hưng
ABSTRACT
Rambutans fruits cv. “nhãn” (Nephelium lappaceum L.) are grown mostly in Cho Lach,
Ben Tre. Fruits were packed in PE, PP, EPS, PVC bags, cartons and stored at
temperatues ranging from 10 to 30°C. The quality criteria (skin color, weight loss,
soluble solids content, citric acid and ascorbic acid contents) and sensory value were
analysed.
Maximum shelf life for rambutan was attained at 10
o
C in PE and PP bag, retarded colour
loss and expended shelf-life by 10-11 days (in comparison to 30
o
C) and limited weight
loss (0.5 to 0.6%) while these maintained only 4 days at 30°C with relatively high weight
loss (21.9%). The soluble solids content, sugar and acid almost did not change during
storage, while ascorbic acid content tended to decline slightly. Using of PE (or PP) bag
showed advantages for low temperature rambutan storage. In addition, odd ratios
(sensory analysis by logistic regression) were highly correlated to temperature and time
of storage.
Keywords: rambutan, storage, quality, temperature, bag
Title: Effect of packaging and temperature on the shelf life of “nhãn” rambutan
(Nephelium lappaceum L.), cultivated at Cho Lach, Ben Tre
TÓM TT
Chôm chôm nhãn (Nephelium lappaceum L.) được trng nhiu Ch Lách, Bến Tre. Trái
sau thu hoch được phân loi, x lý và cho vào các bao bì (PE, PP, khay xp (EPS),
màng PVC và thùng carton) và tn tr nhit độ thay đổi t 10 đến 30
o
C. Các ch tiêu
cht lượng (màu sc v, hao ht khi lượng, hàm lượng cht khô hòa tan, acid citric,
ascorbic) và giá tr cm quan trái được phân tích. Kết qu nghiên cu cho thy chôm
chôm nhãn bo qun trong bao bì PP và PE 10
o
C có kh năng duy trì được giá tr
thương phm đến 15 ngày (dài hơn 10-11 ngày so vi tn tr 30
o
C) vi khi lượng thp
(0,5-0,6%), trong khi trái ch được tn tr 4 ngày 30
o
C vi khi lượng tương đối ln
(21,9%). Hàm lượng cht khô hòa tan, hàm lượng đường và acid ca trái không th hin
s thay đổi rõ theo thi gian tn tr, trong khi hàm lượng acid ascorbic có khuynh hướng
gim nh. Bao bì PE và PP th hin ưu đim khi s dng bo qun chôm chôm nhit độ
thp. Phân tích cm quan bng phương pháp hi quy logistic cho thy có th thiết lp mô
hình tương cao gia t s kh
dĩ (kh năng chp nhn) vi nhit độ và thi gian tn tr
chôm chôm.
T khóa: chôm chôm nhãn, bo qun, nhit độ, bao bì, cht lượng
1 ĐẶT VN ĐỀ
Chôm chôm nhãn là mt trong nhng loi cây ăn trái quan trng và được trng ph
biến Ch Lách, tnh Bến Tre. Giá tr thương phm ca trái rt cao vào mùa
1
Khoa NN & SHƯD, Trường Đại hc Cn Thơ
Bảo quản chôm chôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản chôm chôm - Người đăng: sadecnhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bảo quản chôm chôm 9 10 399