Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản nông sản

Được đăng lên bởi Hiếu Võ Minh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
o.0.o

SINH LÝ THỰC VẬT
NHÓM 08

CHỦ ĐỀ: CÁC CÁCH BẢO QUẢN
NÔNG SẢN
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hồng Đức

Thủ Đức, tháng 4 năm 2013

Thành viên nhóm 8:
Stt
1/
2/
3/

Họ & Tên
Nguyễn Trà Thái Ngọc Nhưng
Nguyễn Thị Hồng Hòa
Đoàn Hiếu Nghĩa

Mssv
12132152
12132074
12132092

Nội dung
 Phần 1: Sự thiệt hại trong quá trình bảo
quản và vai trò của bảo quản nông sản
 Phần 2: Mối quan hệ giữa môi trường và
nông sản
 Phần 3: Đặc tính sinh lý, hóa lý của nông
sản và sâu bệnh hại nông sản
 Phần 4: Các cách bảo quản nông sản

1. Sự thiệt hại và vai trò của bảo quản
nông sản
1.1. Sự thiệt hại trong quá trình bảo quản
Hai loại thiệt hại ở nông sản
- Trọng lượng do vật lý và sinh học
- Chất lượng do hô hấp,tự bốc hơi và vi sinh vật

1.2. Vai trò của bảo quản nông sản
-

An toàn lương thực quốc gia; giống vụ mùa
Cung cấp nguyên liệu
Bán thành phẩm sơ chế, chất lượng, giá thành
Bảo tồn cho nghiên cứu

2. Mối quan hệ giữa môi trường và
bảo quản nông sản
2.1. Đặc điểm của môi trường bảo quản
– Vị trí địa lý
– Khí hậu

2.2. Đặc điểm sản phẩm
– Theo đặc điểm hình thái và thành phần dinh
dưỡng
– Theo mục đích sử dụng

Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông
sản

(1)

(2)
(3)

(1) Đại khí hậu

hậu

khí hậu

(3) Vi

(2) Tiểu

Môi
trường
nào ảnh
hưởng
lớn nhất?

3. ĐẶC TÍNH SINH LÝ, HÓA LÝ VÀ CÁC
SÂU HẠI NÔNG SẢN THƯỜNG GẶP
3.1 Nguồn gốc nông sản
Hạt nông sản Chủ yếu thuộc 2 họ:
- Họ Hoà thảo (Gramineae)
- Họ Đậu (Leuguminosae)

Hình ảnh, danh pháp khoa học một số nông
sản

Cây lạc (Arachis hypogaea)

Cây lúa (Oryza sativa)

Cây hành (Allium fistulosum)

3.2 Đặc tính cấu trúc

* Vỏ hạt
Thành phần: cellulose và Hemicellulose.
Căn cứ đặc điểm vỏ hạt chia ra:
Loại vỏ trần: Ngô, lúa mì, đậu,…
Loại có vỏ trấu: Lúa, cao lương, đa số
hạt rau
* Lớp Aloron (vỏ lụa): phần cám mền
bao bọc nội nhũ, phôi nầm tiếp giáp
giữa vỏ hạt

3.2 Đặc tính cấu trúc
* Nội nhũ
Nội nhũ là cơ quan dự trữ dinh dưỡng
chính của hạt.
* Phôi mầm
- Mầm phôi
- Rễ phôi
- Thân phôi
- Tử diệp

Hình ảnh

3.3. Đặc tính vật lý của nông
sản
• Tính hấp phụ
• Tính hút ẩm
• Dung trọng
• Tỷ trọng
• Mật độ và độ rỗng
• Tính dẫn nhiệt

3.4. Những biến đổi sinh lý sinh
hóa xảy ra trong quá trình bảo
quản nông sản

3.4.1. Nước

• Hạt hàm lượng nước: 11-12%, rau quả tươi: 65-95 %.
• Hàm lượng nước cao việc bảo quản khó khăn

3.4.2. Protein và sự biến đổi của nó
>> Protein lúa nước: 7-10 %, ngô 10-12 %,
đậu Hà lan 22-26%, đậu tương 36-42%, cà rốt
2%, rau quả 1%....
NHÓM 08
CHỦ ĐỀ: CÁC CÁCH BẢO QUẢN
NÔNG SẢN
Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
o.0.o
Thủ Đức, tháng 4 năm 2013
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hồng Đức
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hồng Đức
SINH LÝ THỰC VẬT
Bảo quản nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản nông sản - Người đăng: Hiếu Võ Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bảo quản nông sản 9 10 647