Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản nông sản

Được đăng lên bởi Nguyet Luong
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 2595 lần   |   Lượt tải: 2 lần
K! THU"T X# LÝ VÀ B$O QU$N
SAU THU HO%CH MÔ NH&: TÀI
LI'U K! THU"T CHO RAU QU$ VÀ
HOA CÂY C$NH
Tái b!n l"n th# 4

Công ngh! sau thu ho"ch rau qu# và hoa cây c#nh s$ 8,
tháng 7/2002, ch%nh lý và b& sung 11/2003
Tác gi!:
Lisa Kitinoja,
Adel A. Kader

Tr'(ng )"i h*c California, Davis
Trung tâm nghiên c+u và thông tin công ngh! sau thu ho"ch

B#n quy,n
© 2004 UNIVERSITY OF CALIFORNIA - DAVIS, CALIFORNIA
B!n quy"n thu#c Tr$%ng &'i h(c Caliornia, Davis. )* xin phép copy, sao chép
toàn b# ho+c m#t ph,n c-a tài li.u này c,n ph!i vi/t &0n, trong &ó ch1 rõ m2c
&ích cách th3c sao chép và g4i v" )'i h(c Caliornia – Davis, Caliornia.

K! thu"t x# lý và b$o qu$n sau thu ho%ch mô nh&: Tài li'u k! thu"t cho rau qu$ và hoa cây c$nh -Page 1-

Ng"#i d$ch:
1. TS. Chu Doãn Thành 1
2. KS. L'-ng Th. Song Vân 2
3. KS. Nguy/n Th. H"nh 3
Hi%u &ính b!n d$ch:
1. PGS.TS. V0 M"nh H#i 4
2. TS. Hoàng Th. L! H1ng 5

1

Tr()ng B* môn b$o qu$n Ch+ bi+n – Vi'n nghiên c,u rau qu$
Cán b* B* môn B$o qu$n Ch+ bi+n – Vi'n nghiên c,u rau qu$
3
Cán b* B* môn B$o qu$n Ch+ bi+n – Vi'n nghiên c,u rau qu$
4
Vi'n tr()ng Vi'n nghiên c,u rau qu$.
5
Phó tr()ng B* môn B$o qu$n Ch+ bi+n – Vi'n nghiên c,u rau qu$
2

K! thu"t x# lý và b$o qu$n sau thu ho%ch mô nh&: Tài li'u k! thu"t cho rau qu$ và hoa cây c$nh -Page 2-

M'C L'C

GI(I THI)U

7

Các nguyên nhân ch2 y3u gây t&n th4t sau thu ho"ch và gi#m ch4t
l'5ng s#n ph6m

9

M+c 78 d/ h' h9ng t'-ng 7$i và kh# n:ng t;n tr< c2a các s#n ph6m
t'-i s$ng

10

Các ngu;n h= tr5 qu#n lý ch4t l'5ng và xu4t kh6u

10

CH*+NG 1: THU HO,CH VÀ CHU-N B. TIÊU TH' S/N PH-M

12

Tiêu chu6n v, 78 già thu hái

13

S> d?ng chi3t quang k3

15

S> d?ng thi3t b. 7o 78 c+ng

16

K@ thuAt thu hái

18

Bao bì thu hái

19

D?ng c? thu hái

21

)óng gói t"i ru8ng

25

VAn chuyBn v, khu vCc 7óng gói

27

CH*+NG 2: CÁC X0 LÝ 12C BI)T 13I V(I RAU 4N R5 C6 VÀ D,NG
B7U

29

X> lý t"i ru8ng

29

X> lý b1ng khí nóng

31

Ph'-ng th+c x3p 7$ng 7B x> lý hành c2

31

X> lý 78t xu4t

32

CH*+NG 3: CÁC CÔNG 1O,N X0 LÝ TRONG KHU V8C 1ÓNG GÓI

33

H! th$ng pallet hDp

35

Các công 7o"n chung

36

S- 7; b$ trí khu vCc 7óng gói

36

B$c dE s#n ph6m

37

H! th$ng b:ng chuy,n

38

K! thu"t x# lý và b$o qu$n sau thu ho%ch mô nh&: Tài li'u k! thu"t cho rau qu$ và hoa cây c$nh -Page 3-

R>a

40

B*c sáp

41

LCa ch*n

42

Phân lo"i theo kích th'Fc

45

Dây chuy,n 7óng gói 7-n gi#n

48

CH*+NG 4: BAO GÓI VÀ V9T LI)U BAO GÓI:

50

K@ thuAt 7óng gói

51

Bao bì

54

LCa ch*n bao bì

63

K@ thuAt 7óng gói

65

D...
K! THU"T X# LÝ VÀ B$O QU$N
SAU THU HO%CH MÔ NH&: TÀI
LI'U K! THU"T CHO RAU QU$
HOA CÂY C$NH
Tái b!n l"n th# 4
Công ngh! sau thu ho"ch rau qu# và hoa cây c#nh s$ 8,
tháng 7/2002, ch%nh lý và b& sung 11/2003
Tác gi!:
Lisa Kitinoja,
Adel A. Kader
Tr'(ng )"i h*c California, Davis
Trung tâm nghiên c+u và thông tin công ngh! sau thu ho"ch
B#n quy,n
© 2004 UNIVERSITY OF CALIFORNIA - DAVIS, CALIFORNIA
B!n quy"n thu#c Tr$%ng &'i h(c Caliornia, Davis. )* xin phép copy, sao chép
toàn b# ho+c m#t ph,n c-a tài li.u này c,n ph!i vi/t &0n, trong &ó ch1 rõ m2c
&ích cách th3c sao chép và g4i v" )'i h(c Caliornia – Davis, Caliornia.
K! thu"t x# lý và b$o qu$n sau thu ho%ch mô nh&: Tài li'u k! thu"t cho rau qu$ và hoa cây c$nh -Page 1-
Bảo quản nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản nông sản - Người đăng: Nguyet Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Bảo quản nông sản 9 10 361