Ktl-icon-tai-lieu

bảo quản nông sản

Được đăng lên bởi haiqt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2021 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3.

CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN NÔNG SẢN

3.1. BẢO QUẢN NÔNG SẢN Ở TRẠNG THÁI THOÁNG.
Bảo quản thoáng là để khối hạt trực tiếp tiếp xúc với không khí ngoài trời, nhằm
đảm bảo độ ẩm và nhiệt độ khối hạt thích hợp, đồng thời có thể điều chỉnh được hai thông
số trên trong những điều kiện cụ thể, đảm bảo an toàn cho khối hạt. bảo quản ở trạng thái
thoáng cần phải có hệ thống kho vừa thoáng lại vừa có thể kín. Trường hợp độ ẩm và nhiệt
độ ngoài trời thấp, có thể dùng không khí ngoài trời thổi vào khối hạt để giảm nhiệt độ và
độ ẩm của hạt. Khi nhiệt độ và độ ẩm không khí cao hơn trong kho, ta cần đóng kín cửa
kho nhằm tránh không khí nóng ẩm bên ngoài xâm nhập vào kho. Phương pháp thông gió
này chia làm hai loại: Thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức.
3.1.1. Thông gió tự nhiên.
Trong điều kiện thuận lợi (độ ẩm và nhiệt độ không khí) thông gió tự nhiên có thể
hạ độ ẩm khối hạt xuống bớt đi 1%. Để có thể thông gió tự nhiên không khí ngoài trời phải
có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ khối hạt (kể cả độ ẩm không khí). Do chênh lệch áp suất
không khí bên ngoài lưu thông vào kho mang theo nhiệt và hơi ẩm ra ngoài. Trường hợp
trời mưa không được dùng phương pháp này. Cần lưu ý nhiệt độ đọng sương của không khí
trong kho phải thấp hơn không khí ngoài kho tránh ngưng tụ nước vào khối hạt. Đầu tiên
mở cửa kho cho không khí bên ngoài thổi vào, sau đó mở cửa hai bên kho và cuối cùng mở
cửa kho không khí thoát ra ngoài. Phương pháp mở cửa này làm cho nhiệt độ và độ ẩm
trong kho thay đổi đột ngột.
3.1.2. Thông gió cưỡng bức.
Đây là phương pháp tốt nhất để giữ cho sản phẩm có chế độ nhiệt, ẩm thích hợp,
nâng cao chất lượng bảo quản sản phẩm. Đối với kho silô bắt buộc phải dùng phương pháp

này. Không khí thổi vào kho phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Không khí phải sạch, không gây ô nhiễm cho lương thực.
- Lượng không khí cần đủ đảm bảo giảm nhiệt độ và độ ẩm khối hạt.
- Độ ẩm không khí ngoài trời phải thấp hơn khối hạt.
- Nhiệt độ không khí ngoài trời phải thấp hơn khối hạt.
- Phân bố đều luồng gió, tránh gây cho khối hạt có độ ẩm và nhiệt độ không đều, tạo
điều kiện cho quá trình hô hấp mạnh (có hại) và vi sinh vật phát triển.
Để thông gió cưỡng bức cho khối hạt ta phải dùng quạt, quạt tạo cho luồng gió có
áp suất lớn, xua không khí trong khoảng trống giữa các hạt thoát ra mang theo nhiệt và ẩm.
Lượng không khí cung cấp riêng tính theo công thức:

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kỹ thuật Chế biến Nông sản…….
………………… 38Q3
m /h,Tấn....
Ch ng 3.ươ
CÁC PH NG PHÁP B O QU N NÔNG S NƯƠ
3.1. B O QU N NÔNG S N TR NG THÁI THOÁNG.
B o qu n thoáng là đ kh i h t tr c ti p ti p xúc v i không khí ngoài tr i, nh m ế ế
đ m b o đ m và nhi t đ kh i h t thích h p, đ ng th i có th đi u ch nh đ c hai thông ượ
s trên trong nh ng đi u ki n c th , đ m b o an toàn cho kh i h t. b o qu n tr ng thái
thoáng c n ph i có h th ng kho v a thoáng l i v a có th kín. Tr ng h p đ m và nhi t ườ
đ ngoài tr i th p, có th dùng không khí ngoài tr i th i vào kh i h t đ gi m nhi t đ
đ m c a h t. Khi nhi t đ và đ m không khí cao h n trong kho, ta c n đóng kín c a ơ
kho nh m tránh không khí nóng m bên ngoài xâm nh p vào kho. Ph ng pháp thông gió ươ
này chia làm hai lo i: Thông gió t nhiên và thông gió c ng b c. ưỡ
3.1.1. Thông gió t nhiên.
Trong đi u ki n thu n l i (đ m và nhi t đ không khí) thông gió t nhiên có th
h đ m kh i h t xu ng b t đi 1%. Đ có th thông gió t nhiên không khí ngoài tr i ph i
có nhi t đ th p h n nhi t đ kh i h t (k c đ m không khí). Do chênh l ch áp su t ơ
không khí bên ngoài l u thông vào kho mang theo nhi t và h i m ra ngoài. Tr ng h pư ơ ườ
tr i m a không đ c dùng ph ng pháp này. C n l u ý nhi t đ đ ng s ng c a không khí ư ượ ươ ư ươ
trong kho ph i th p h n không khí ngoài kho tránh ng ng t n c vào kh i h t. Đ u tiên ơ ư ướ
m c a kho cho không khí bên ngoài th i vào, sau đó m c a hai bên kho và cu i cùng m
c a kho không khí thoát ra ngoài. Ph ng pháp m c a này làm cho nhi t đ và đ m ươ
trong kho thay đ i đ t ng t.
3.1.2. Thông gió c ng b c.ưỡ
Đây là ph ng pháp t t nh t đ gi cho s n ph m có ch đ nhi t, m thích h p,ươ ế
nâng cao ch t l ng b o qu n s n ph m. Đ i v i kho silô b t bu c ph i dùng ph ng pháp ượ ươ
bảo quản nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo quản nông sản - Người đăng: haiqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bảo quản nông sản 9 10 983